Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canolfan Ymchwil newydd i fod o gymorth wrth lunio gwasanaethau i blant a theuluoedd

Crëwyd Canolfan ymchwil newydd i adeiladu ar ymchwil sydd wedi dangos sut y mae rhaglenni ar gyfer plant bychain, rhieni ac athrawon ar draws Gymru yn cefnogi datblygiad cymdeithasol ac emosiynol plant. Bydd y Ganolfan yn rhoi gwybodaeth bellach a fydd yn cynorthwyo’r Cynulliad wrth iddynt ddatblygu gwasanaethau i blant a theuluoedd i’r dyfodol.

Bydd y Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth yn cael ei lansio gan Huw Lewis AS, Dirprwy Weinidog dros Blant, ddydd Mercher, 9 Mawrth, yng Nghynhadledd Blynyddoedd Rhyfeddol Cymru yng Nghaerdydd.

Crëwyd y Ganolfan fel estyniad naturiol o’r gwaith a wnaed gan Ganolfan Blynyddoedd Rhyfeddol Cymru Prifysgol Bangor dros yr wyth mlynedd diwethaf. Mae plant a theuluoedd yng Nghymru eisoes wedi cael budd o’u gweithgareddau wrth gyflwyno a mesur effeithiolrwydd rhaglenni Blynyddoedd Rhyfeddol (BRh) dros fabanod, plant ifanc, eu teuluoedd a’u hathrawon.

Mae miloedd o rieni a phlant ledled Cymru wedi elwa o’r rhaglenni hyn, sy’n cael eu cynnig gan ysgolion, canolfannau plant, awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd ac ymyrraeth gynnar. Mae’r rhaglenni therapiwtig a’r rhaglenni Dosbarth Deino yn  cynorthwyo plant ifanc wrth ddysgu rheolaeth gymdeithasol ac emosiynol sy’n eu galluogi i greu perthnasau cryf a chael y gorau o’u profiad ysgol. Mae’r rhaglenni rhiant ac athro yn darparu strategaethau ar gyfer ffyrdd da o fagu plant a rheoli dosbarth yn effeithiol. Mae’r Ganolfan BRh wedi derbyn arian Llywodraeth y Cynulliad am y pum mlynedd diwethaf i ledaenu’r rhaglenni ledled Cymru. O ganlyniad, maent yn cael eu cynnig ym mhob un o’r 22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru ac yn cael eu defnyddio gan filoedd o blant a theuluoedd. Yng Ngwynedd, mae pob plentyn sy’n cychwyn yn yr ysgol yn cael athro neu athrawes sydd wedi derbyn hyfforddiant BRh ac yn derbyn y cwricwlwm Ysgol Deino yn y dosbarth.

Meddai Huw Lewis AC: “Mae’r ymchwil a waned gan Brifysgol Bangor wedi cyfrannu’n sylweddol at benderfyniad Llywodraeth y Cynulliad i gefnogi rhaglenni Blynyddoedd Rhyfeddol. Mae’n galonogol gweld  yr effaith y mae’r rhaglenni’n eu cael ar blant a phobol ifanc yng Nghymru, ac rwy’n gobeithio y bydd y Ganolfan newydd yn parhau’r gwaith da.”

Meddai’r Athro John G. Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor: “Mae sefydlu’r Ganolfan newydd yn nodi dechrau cyfnod newydd o ymchwil. Bydd ein staff yn gweithio’n agos efo Llywodraeth y Cynulliad wrth rannu rhaglenni B Rh ac ymchwilio iddynt. Bydd y tîm hefyd yn defnyddio’u harbenigedd i gloriannu agweddau eraill ar wasanaethau ar draws Gymru er mwyn sefydlu tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio i’n plant a’n teuluoedd.”

Meddai’r Athro Judy Hutchings, Cyfarwyddwr y Ganolfan Newydd:

“Rydym eisio darparu’r un lefel o ymchwil i gost ac effeithiolrwydd ystod eang o wasanaethau i blant a theuluoedd yng Nghymru â’r hyn yr ydym yn ei ddarparu ar  gyfer y rhaglenni B Rh. Dylai hyn olygu y bydd unigolion a theuluoedd yn derbyn ystod ehangach o adnoddau a chefnogaeth briodol. Mae budd i gymdeithas  gyfan yn sgil darparu’r gefnogaeth yma i deuluoedd ifanc a phlant.”

“Bydd hyn yn adeiladu ar ein gwaith a gydnabuwyd fel enghraifft o ymarfer da mewn adolygiad o ymyrraeth gynnar gan Graham Allen AS ar gyfer Llywodraeth San Steffan.”

Mae’r Ganolfan yn adeiladu ar dros 20 mlynedd o ymchwil a wnaed gan yr Athro Judy Hutchings yn y GIG lleol ac yn y Brifysgol.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2011