Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Canolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor yn ennill Gwobr Iechyd

Trish Bartley, Chris Ruane AS, Rebecca Crane (Cyfarwyddwr y Ganolfan) a Cindy CooperTrish Bartley, Chris Ruane AS, Rebecca Crane (Cyfarwyddwr y Ganolfan) a Cindy CooperMae Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor wedi ennill gwobr nodedig ym maes iechyd yn y DU sy'n rhoi cydnabyddiaeth i bobl a sefydliadau sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i hyrwyddo iechyd a lles yng ngwledydd Prydain.

Roedd y Ganolfan Ymwybyddiaeth Ofalgar yn llwyddiannus yng nghategori sefydliadau Gwobrau Sefydliad Bevan yn Senedd y DU. Mae’r Gwobrau’n  cydnabod unigolion a sefydliadau sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i iechyd a lles yn eu maes ac sy'n ymgorffori gwerthoedd sylfaenol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. 

Roedd y Ganolfan ymysg nifer o fudiadau o bob cwr o’r DU i gyrraedd y rhestr fer, ac fe’i gwobrwywyd yn bennaf am ei gwaith yn hyfforddi  a rhoi cefnogaeth i glinigwyr ledled gwledydd Prydain ddarparu therapi gwybyddol sy’n seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar i bobl sy’n dioddef o iselder, yn unol â chanllawiau'r Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE).

Meddai Rebecca Crane, Cyfarwyddwr y Ganolfan:

“Rydym yn falch iawn ac mae’n anrhydedd derbyn y wobr hon. Rydym yn derbyn y wobr ar ran yr holl glinigwyr drwy wledydd Prydain sydd wedi derbyn hyfforddiant gyda ni ac sy'n mynd yr ail filltir i ddarparu'r gofal gorau posibl i'r cleifion maent yn eu gwasanaethu yn y GIG. Mae eu hymroddiad i wasanaeth cyhoeddus yn ysbrydoliaeth barhaus i ni.

 

“Mae ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ysbrydoli llawer o glinigwyr ar lefel bersonol ac yn eu cynorthwyo i gynnal eu hunain drwy heriau eu gwaith. Mae'n wych bod hyfforddiant mewn ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar yn cael ei gynnig fwyfwy ar lawr gwlad i gleifion yn y GIG, ac mewn rhai ardaloedd yn gwneud cyfraniad at ddylanwadu ar feithrin diwylliant mwy tosturiol sy’n canolbwyntio ar y claf. Rydym yn ddiolchgar iawn i Chris Ruane AS am ein henwebu ni.”

 

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn ffordd o ddatblygu’r gallu i ganolbwyntio mewn ffordd bwrpasol ac anfeirniadol sy'n hoelio sylw ar y foment. Mae'r ymarfer wedi ei seilio i raddau ar draddodiadau myfyrio hynafol ond mae wedi'i ddatblygu'n rhaglen hyfforddi wyth sesiwn ar gyfer cyd-destunau seciwlar cyfoes. 

Mae cyrsiau ymwybyddiaeth ofalgar yn awr yn cael eu cynnig gan y GIG mewn nifer o ardaloedd fel triniaeth i ystod o anhwylderau iechyd meddwl yn dilyn ei argymell gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol. Mae astudiaethau gwyddonol wedi dangos fod ymwybyddiaeth ofalgar yn arwain at ostyngiad o 40-50% yn y risg i rai sy'n dioddef o iselder gael ail bwl o'r salwch.

Mae Canolfan Ymchwil ac Ymarfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor, ac ymwybyddiaeth ofalgar yn gyffredinol, wedi cael cryn amlygrwydd yn ddiweddar, yn dilyn sefydlu grŵp ymwybyddiaeth ofalgar yn San Steffan a chyfres o gyfweliadau a rhaglenni dogfen ar ymwybyddiaeth ofalgar ar BBC Radio 4 yn ystod y mis diwethaf.

Mae’r Ganolfan wedi rhoi arweiniad cyson ar lefel y DU o ran galluogi i'r dystiolaeth ymchwil gadarn ar effeithiolrwydd ymwybyddiaeth ofalgar gael ei rhoi ar waith o fewn y GIG a chyd-destunau eraill.  Yn ystod y cyfnod hwn o gynnydd mewn diddordeb mewn ymwybyddiaeth ofalgar, mae Canolfan Bangor wedi cynyddu ei phwyslais ar y pwysigrwydd i sefydliadau, comisiynwyr ac ymarferwyr roi sylw i ddidwylledd ac ymarfer da.

Mae Sefydliad Bevan yn elusen gofrestredig sy'n ystyried bod y wladwriaeth les, a sefydlwyd gan Aneurin Bevan, yn  sylfaenol i hybu cydraddoldeb a chyfiawnder ac mae'n datblygu atebion i frwydro anghydraddoldeb ac anghyfiawnder, gan anelu at fynd i'r afael â gwreiddiau sylfaenol problemau.  

Dyddiad cyhoeddi: 30 Gorffennaf 2014