Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cefnogi myfyrwyr sydd hefyd yn ofalwyr

Mae Prifysgol Bangor wedi dewis Diwrnod cenedlaethol Hawliau Gofalwyr (21 Tachwedd) i lansio’r unig Bolisi Myfyrwyr sy’n Ofalwyr mewn unrhyw brifysgol yng Nghymru a thrwy hyn bwysleisio eu cefnogaeth i fyfyrwyr sydd hefyd yn ofalwyr.

Bydd gofalwyr ifanc ac eraill yn siarad am eu profiadau, a’r cymorth sydd ar gael iddynt, mewn digwyddiad ar hawliau gofalwyr yn y brifysgol. Cynhelir hwn mewn partneriaeth ag Action for Children, Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr a Chyngor Gwynedd.

Gan gydnabod yr heriau sy’n wynebu gofalwyr ifanc, gyda’r rhan fwyaf ohonynt ddim mewn addysg na gwaith llawn amser, mae’r brifysgol wedi rhoi sawl strategaeth ar waith i gefnogi a chodi dyheadau unigolion sy’n ofalwyr.

Meddai Delyth Murphy, Pennaeth Canolfan Ehangu Mynediad y Brifysgol:

“Fel prifysgol rydym wedi bod yn ymestyn y gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr sydd yn ofalwyr dros y pedair blynedd ddiwethaf. Mae cael Polisi yn pwysleisio i fyfyrwyr yr hyn sydd ar gael a hefyd mae’n ganllaw i ymarfer gorau ar gyfer ein staff.”

“Mae gofalwyr ifainc bedair gwaith yn fwy tebygol o beidio â chwblhau eu cwrs addysg uwch na myfyrwyr eraill.  Rydym yn sylweddoli y gall jyglo astudio a gofalu fod yn anodd; dyna pam fod y Polisi’n ceisio symleiddio ein gweinyddiaeth a chefnogaeth, a gwneud pethau mor ystwyth ag sy’n bosib i’r myfyrwyr hyn.”

Mae’r brifysgol yn cynnig bwrsariaethau o £1,000 i fyfyrwyr sydd â chyfrifoldeb gofal y tu hwnt i ofalu am blant,  gan gydnabod y gall fod yna gostau ychwanegol i’r myfyrwyr hynny. Y brifysgol hefyd yw’r unig sefydliad addysg uwch sy’n cynnal cwrs preswyl blynyddol i ofalwyr rhwng 16-25 oed, gyda’r bwriad o roi hwb i’w huchelgais a rhoi blas iddynt ar fywyd prifysgol.

Dywedodd Yr Athro Iwan Davies, Is-ganghellor y brifysgol:

“Fel prifysgol, rydym yn rhoi pwyslais mawr ar ofalu am ein myfyrwyr, ac rydym hefyd yn awyddus i  annog pobl o grwpiau sydd yn cael eu tangynrychioli i ystyried astudio am gymhwyster addysg uwch. Rwyf wrth fy modd gyda’r gwaith rydym yn ei wneud i gefnogi gofalwyr yn y modd hwn.”

Mae Kaydee Owen o Swydd Gaerloyw yn wreiddiol yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio Doethuriaeth mewn Seicoleg ac wedi astudio’i graddau blaenorol ym Mangor. Meddai:

“Gall mynd i brifysgol fod yn brofiad digon brawychus i rywun ond, fel gofalwr sydd wedi symud o gartref  i astudio, roeddwn i’n sicr yn wynebu heriau ychwanegol. Yn fy marn i, mae’r gwaith mae’r Ganolfan Ehangu Mynediad yn ei wneud i adeiladu rhwydwaith o ofalwyr yn gam cadarnhaol dros ben. Mae’r Ganolfan yn dda iawn am rannu gwybodaeth am wasanaethau lleol a all gefnogi gofalwyr o fewn ein hystod oedran. Mae derbyn y cyswllt a’r gefnogaeth yma ar ddechrau semester o gymorth mawr i fyfyrwyr ar ddechrau eu cyfnod mewn prifysgol. Mae’r Ganolfan Ehangu Mynediad hefyd yn cynnig digon o gyfleoedd i ofalwyr fel fi gyfarfod â’n gilydd yn y brifysgol.  Weithiau mae’n galonogol i wybod bod eraill yn teimlo'r un pryderon â chi, a bod y teimladau hynny yn hollol ‘normal’ ag yn océ.”

 

Meddai Jan Lloyd-Nicholson o Gricieth, sydd yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio Seicoleg:

 

“Mae’n ofnadwy o anodd jyglo bywyd prifysgol ac astudio gyda chyfrifoldebau a gofynion gofalu. Mae’r Fwrsariaeth wedi bod o gymorth mawr i fy nheulu a minnau wrth i mi astudio ym Mhrifysgol Bangor. Mae’n fonws ychwanegol sydd yn cael ei werthfawrogi’n fawr.”

 

Dywedodd Kate Cubbage, o’r Carer’s Trust:

 

“Mae Prifysgol Bangor yn darparu’r gofal mwyaf cynhwysfawr i fyfyrwyr sy’n ofalwyr o blith unrhyw brifysgol yr wyf wedi dod ar ei thraws, ac maent i’w llongyfarch.”

 

Cynhelir y digwyddiad Hawliau Gofalwyr ddydd Iau Tachwedd 21, 9.30-12.00 yn Neuadd Reichel, Ffordd Ffriddoedd, Bangor, mewn partneriaeth gydag Action for Children, Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr a Chyngor Gwynedd

Dyddiad cyhoeddi: 21 Tachwedd 2019