Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cregyn Môr a Newid Hinsawdd 3edd Gynhadledd Ryngwladol mewn Sglerogronoleg (ISC2013) Caernarfon, Gogledd Cymru, y Deyrnas Unedig - Dydd Sul 19 Mai tan ddydd Mercher 22 Mai 2013

Mae cynhadledd ryngwladol o bwys yn cael ei chynnal yn Galeri yng Nghaernarfon gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Bangor.  Bydd gwyddonwyr o bob cwr o'r byd - gan gynnwys Japan, Awstralia, India, Ynysoedd y Falkland, Canada ac UDA yn ogystal â rhai o bob rhan o Ewrop a'r DU - yn trafod sut maen nhw'n defnyddio cregyn, cwrelau ac esgyrn i astudio newidiadau sy'n digwydd yn awr ac yn y gorffennol yn yr amgylchedd morol.  Mae'r testunau trafod yn cynnwys hinsawdd forol y gorffennol, bioleg, ecosystemau, pysgodfeydd ac archaeoleg.

Meddai Dr Paul Butler o Ysgol Gwyddorau'r Eigion ym Mhrifysgol Bangor  “Yn y gynhadledd ddiwethaf dair blynedd yn ôl, enillon ni bleidlais i gynnal y gynhadledd hon yng Nghaernarfon yn wyneb cystadleuaeth gref gan rai o Ffrainc a Japan.   Pwysleisiwyd y cyfleusterau sydd ar gael yn Galeri a'r lleoliad prydferth, traddodiad hanesyddol Caernarfon, a'r amgylchfyd naturiol trawiadol, ac roedd yn amlwg bod y pethau hyn wedi apelio at y cynadleddwyr.

"Gwnaed ymchwil ddifyr iawn yn y maes hwn dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, gan gynnwys darganfod yr anifail mwyaf hirhoedlog sy'n adnabyddus i wyddonwyr (gwyddonwyr ym Mangor a wnaeth y darganfyddiad hwn).   Gan fod crynodiad carbon deuocsid yn atmosffer y ddaear bellach yn cyrraedd yr un lefelau ag a welwyd ddiwethaf tua  3 miliwn o flynyddoedd yn ôl, gallwn ddefnyddio cregyn ffosilau o'r cyfnod hwnnw i ddarganfod yr effaith ar yr amgylchedd morol, a bydd hyn yn ein helpu i ragfynegi canlyniadau’r newid presennol yn yr hinsawdd sy'n ganlyniad i weithgarwch dyn. 

“Gallwn wneud pethau eraill hefyd; er enghraifft gallwn ddefnyddio cregyn i fesur amodau dechreuol ar safleoedd projectau seilwaith morol megis tyrbinau gwynt a llanw, fel y gellir gweld eu heffeithiau ar yr amgylchedd lleol yn y tymor hir. 

"Yn y gynhadledd byddwn yn cyfnewid syniadau, yn datblygu projectau cydweithredol newydd ac yn cynllunio'r ffordd ymlaen yn y maes.   Edrychwn ymlaen at wythnos gyffrous a chynhyrchiol.   Croeso i chi ddod i'n gweld wrth ein gwaith - mae cinio bwffe wedi ei gynnwys yn y pris dyddiol.    

 Cynhelir y 3edd Gynhadledd Ryngwladol mewn Sglerogronoleg (ISC2013)yn Galeri, Caernarfon, gogledd Cymru, DU rhwng dydd Sul 19 a dydd Mercher 22 Mai.   Bydd y sesiynau'n agored i'r cyhoedd, am £100 y diwrnod (£70 i fyfyrwyr PhD a £30 i israddedigion a myfyrwyr meistr). Dylid talu wrth y ddesg yn y dderbynfa.  Cewch olwg ar y rhaglen yma: http://isc2013.bangor.ac.uk/schedule.pdf

ac mae gwefan lawn y gynhadledd yma:  http://isc2013.bangor.ac.uk/

Yn dilyn y gynhadledd bydd wythnos maes, a gynhelir yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion Prifysgol Bangor, ym Mhorthaethwy, lle bydd gwyddonwyr ifanc yn dysgu technegau gweithio gyda chregyn, trwy wylio arddangosiadau gan arbenigwyr profiadol o UDA, yr Almaen a Chymru.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mai 2013