Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Creu Canolfan Syrffio o Ragoriaeth yn Eryri

Chwith-dde: Athro Tim Woodman, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau, Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer; Yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor; Steve Davies MBE, Prif Weithredwr Surf Snowdonia a Phil Nelson, Cyfarwyddwr Datblygu Busness, Surf Snowdonia.Chwith-dde: Athro Tim Woodman, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau, Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer; Yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor; Steve Davies MBE, Prif Weithredwr Surf Snowdonia a Phil Nelson, Cyfarwyddwr Datblygu Busness, Surf Snowdonia.Mae Prifysgol Bangor a Surf Snowdonia wedi arwyddo Memorandwm o Ddealltwriaeth a fydd yn paratoi’r ffordd i gydweithio ar amrywiaeth o gyfleoedd a chynlluniau newydd.

Mae Wavegarden® Surf Snowdonia, sydd wedi'i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy ar odre Eryri, yn ddatblygiad chwyldroadol - dyma'r lagŵn syrffio mewndirol cyntaf yn y byd.   O bwyso botwm, bydd y Wavegarden yn cynhyrchu tonau casgennog perffaith a fydd yn rhyngweithio â chyfuchlinau gwely'r lagŵn i greu tonau o wahanol broffil mewn gwahanol fannau yn y lagŵn. Bydd hyd at 52 o syrffwyr yn gallu marchogaeth y tonau ar yr un pryd, gyda gwahanol rannau o'r lagŵn yn addas ar gyfer gwahanol lefelau gallu.

Bydd y cytundeb, a arwyddwyd gan Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John Hughes a Rheolwr Gyfarwyddwr Surf Snowdonia, Steve Davies MBE, yn arwain at gydweithrediad a chefnogaeth i ymchwil ar y cyd mewn meysydd megis perfformiad chwaraeon, rheolaeth amgylcheddol a swyddogaethau posib chwaraeon mewn iechyd cyhoeddus, lles ac ymarfer i adsefydlu. Mae’r ddau sefydliad hefyd wedi cytuno i gydweithio i ystyried y budd posib i fyfyrwyr o leoliadau gwaith ac astudio ar y safle, er enghraifft, yn ogystal â defnyddio'r cyfleuster fel canolfan ar gyfer Clwb Syrffio'r Brifysgol, dysgu a chyfranogi yn y gamp ac hefyd i gynnal digwyddiadau a chystadlaethau.   

Wrth wneud y cyhoeddiad, pwysleisiodd Steve Davies MBE, Rheolwr Gyfarwyddwr Surf Snowdonia, bwysigrwydd y berthynas gyda Phrifysgol Bangor i'w gwmni. 

"Mae gan stoc Prifysgol Bangor werth uchel ar hyn o bryd, ac yn haeddiannol felly. Rydym wedi cael argraff ffafriol iawn o'u harbenigedd a'u proffesiynoldeb, nid yn unig yn eu hymchwil a gwybodaeth ym maes Gwyddorau Chwaraeon a Pherfformiad ond hefyd yn eu dull o weithio gyda busnes. Ni allem ofyn am well partner academaidd, ac nid oes gen i amheuaeth y bydd ein cysylltiad â Phrifysgol Bangor yn profi o fudd mawr i Surf Snowdonia a'r syrffwyr ymroddedig y byddwn yn eu denu o bob cwr o'r byd, a fydd yn cael manteisio ar yr arbenigedd orau un mewn perfformiad a hyfforddiant yn y gamp hon sy'n tyfu mewn poblogrwydd."

Croesawodd yr Athro John G Hughes, Is-Ganghellor Prifysgol Bangor hefyd gydweithrediad y Brifysgol â Surf Snowdonia.

“Mae cael busnes mor arloesol ac uchel ei broffil ar riniog ein drws sy'n awyddus i weithio gyda'r Brifysgol yn newyddion gwych i'n hymchwilwyr a'n myfyrwyr. Mae ansawdd eithriadol yr amgylchedd naturiol ac amrywiaeth y gweithgareddau awyr agored yn denu llawer o'n staff a'n myfyrwyr i Brifysgol Bangor. Mae gallu cymhwyso ein cryfderau ymchwil ac addysgu mewn meysydd fel gwyddor chwaraeon, perfformiad elît a seicoleg chwaraeon, ymysg pethau eraill, mewn cydweithrediad â Surf Snowdonia, yn cynnig nifer o agoriadau cyffrous newydd i ni, ein myfyrwyr ac hefyd i'r cwmni".

Gyda disgwyliad ceidwadol i Surf Snowdonia ddenu dros 75,000 o ymwelwyr y flwyddyn i Ogledd Cymru, creu dros 110 o swyddi uniongyrchol a chynnal oddeutu 100 o swyddi pellach yn y gadwyn gyflenwi, mae'r ddau sefydliad yn gobeithio gweld perthynas gynhyrchiol yn datblygu dros y tymor hir a ddaw â budd i bawb sy'n rhan ohoni. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Medi 2015