Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cwrs arloesol Prifysgol Bangor i ddatblygu creadigrwydd i fyd busnes

Byddwch yn ysbrydoledig, yn greadigol, yn gynaliadwy, yn llewyrchus ac yn argyhoeddiadol:

Chwith-dde: Kathryn Cooke, Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau; Robin Boyd, Ysgol Peirianneg Electroneg; Richard Kemle, Ysgol Busnes; Matthew Kennedy, Dylunio Cynnyrch, Hayley Carpenter, Cyfarwyddwr Marchnata, GelertChwith-dde: Kathryn Cooke, Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau; Robin Boyd, Ysgol Peirianneg Electroneg; Richard Kemle, Ysgol Busnes; Matthew Kennedy, Dylunio Cynnyrch, Hayley Carpenter, Cyfarwyddwr Marchnata, GelertMae Prifysgol Bangor wedi torri trwy’r ffiniau academaidd traddodiadol i ddod â myfyrwyr sy’n astudio pynciau gwahanol ynghyd i greu timau amlddisgyblaethol i gystadlu mewn 'Menter trwy ddylunio' gyda gwobr o  £2,500 i’r tîm buddugol.

Heriwyd myfyrwyr sy’n astudio seicoleg, cyfrifiadureg a peirianneg electroneg, dylunio, busnes ac astudiaethau creadigol a’r cyfryngau i gynllunio cynnyrch  newydd i Gelert, cwmni lleol sy’n masnachu’n rhyngwladol. Bu’r myfyrwyr  ar gwrs 9 wythnos o weithdai dwys yn canolbwyntio ar ysbrydoliaeth,  creadigrwydd, cynaliadwyedd ac ymwybyddiaeth fasnachol ac yna bu raid i  bob tîm gyflwyno eu cynnyrch newydd i banel o arbenigwyr.

 Roedd y beirniaid yn cynnwys Nick Langdon a Hayley Carpenter o Gelert, Steve Britton, cyn brif weithredwr Siemens, Cynan Jones cyfarwyddwr yr  Ardd Fadarch, Phil Nelson o Surf-Lines, Robert O’Dowd a Guillaume Thierry o’r project Pontio a Dafydd Hardy o’r cwmni gwerthu tai.

 Dyluniodd y tîm buddugol, ‘Team Sunflower, glwyd hysbysebu: platfform i hysbysebu mewn gwyliau sy’n seiliedig ar gynllun syml a chain o gadair  blyg, a chawsant siec am £2,500. Roedd ‘Team Sunflower’ yn cynnwys Matthew Kennedy, myfyriwr dylunio cynnyrch yn ei ail flwyddyn, Robin  Boyd, myfyriwr peirianneg electronig yn ei flwyddyn olaf, Richard  Kemble, myfyriwr busnes yn ei flwyddyn olaf a Kathryn Cooke, myfyrwraig  diwydiannau creadigol a’r cyfryngau yn ei blwyddyn olaf. 

Cafodd y cystadleuwyr gyngor gan bobl fusnes ac arbenigwyr yn cynnwys Gelert, Venture Wales, Robofold, Biotriz Ltd a Chanolfan  Bio-gyfansoddion y Brifysgol. 

 Dywedodd Cynan Jones:“Roedd brwdfrydedd y tîm am eu cynnyrch yn  amlwg, ond yn bwysicach fyth, roeddwn yn gwerthfawrogi eu dawn am ateb  cwestiynau’r beirniaid, rhai ohonynt yn rhai anodd iawn, gyda hyder ac argyhoeddiad - dim ond gwaith manwl a dealltwriaeth drylwyr o’r  cynnyrch, y costau a’r farchnad all fod yn gyfrifol am hynny.” 

 Dywedodd yr Athro Guillaume Thierry: "Dyma beth yw arloesi: Gall  myfyrwyr ddarganfod beth sy’n bosib ei gyflawni trwy gyfuno eu meddyliau  ac arbenigedd cyflenwol, trwy broses o feddwl yn greadigol, gwerthuso  syniadau a cheisio creu rhywbeth gyda’u dwylo a’u pennau. Ni allaf  feddwl am well ffordd o ddatblygu sgiliau newydd amhrisiadwy”.

 Dywedodd Dafydd Hardy: “Unwaith eto, rwyf wedi cymryd rhan yn y gwaith o  feirniadu’r gystadleuaeth ‘Menter trwy ddylunio’ i Brifysgol Bangor a  gwnaeth safon ac ansawdd y cynlluniau a sgiliau cyflwyno’r grwpiau i gyd

 greu argraff arnaf. Mae’n rhaid canmol gwaith caled ac ymroddiad y tîm  Menter a byddent yn llawn  haeddu petai un o’r cynlluniau arloesol yn  cael ei roi ar y farchnad rhyw ddiwrnod.”

 Dyma’r arbenigwyr academaidd a gyfrannodd at y gystadleuaeth: Dr James Intriligator o’r Ysgol Seicoleg, Dr Siwan Mitchelmore o’r Ysgol Busnes,  Dr Iestyn Pierce o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electroneg, Dewi  Rowlands, o’r cwrs Dylunio Cynnyrch yn yr Ysgol Addysg, Dr Andy McStay,  o’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau a Dr Andy Goodman,  Cyfarwyddwr Stiwdio Dylunio Pontio. Bu Lowri Owen a Ceri Jones o’r  Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cynorthwyo gyda’r gwaith o gydlynu’r project.

 Roedd y myfyrwyr ôl-radd a gymerodd ran fel hwyluswyr yn cynnwys: Rob  Laing a Gareth Harvey o’r Ysgol Seicoleg, Sonia Fizek ac Isamar Carillo  Masso o'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, Sam Buxton,  Charlotte Hall a Jenny Byast o’r Ysgol Busnes, Thomas Christy a Sanjay  Priyardashi o’r cwrs peirianneg a Sara Fisher ac Eleanor Owen o’r cwrs dylunio cynnyrch. Bu Matt Robinson o broject Sgiliau Aber-Bangor a  Michelle Hamlet o’r Gwasanaeth Gyrfaoedd hefyd yn cynorthwyo.

Gwybodaeth bellach: Lowri Owen 01248 388424 e mail lowri.owen@bangor.ac.uk

 Llun ar gael trwy gysylltu ag aose06@bangor.ac.uk mailto:aose06@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 18 Ebrill 2011