Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cyflwyno Gwobr Gwirfoddolwr Cefnogi Cyfoedion y Flwyddyn 2015

Cyflwynwyd y Wobr i Hannah Lee gan Maria Lorenzini, Cyfarwydddwr Profiad Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.Cyflwynwyd y Wobr i Hannah Lee gan Maria Lorenzini, Cyfarwydddwr Profiad Myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor.

Pan soniwyd bod yr Arweinydd Cyfoed a oedd i ennill gwobr Arweinydd Cefnogi Cyfoedion 2015 wedi bod yn tecstio’r myfyrwyr hynny o dan ei gofal i weld a oeddynt wedi trefnu llety ar gyfer y flwyddyn nesaf yn llwyddiannus, ddechreuodd Hannah Lee amau bod ei henw ar fin ei gyhoeddi fel enillydd y wobr flynyddol ym Mhrifysgol Bangor.

Roedd yr enwebiadau dros Hannah’n dangos ei hymroddiad i gynorthwyo’r myfyrwyr dan ei gofal cyn iddynt gyrraedd, yn ystod y cyfnod ymgartrefu a thu hwnt ac yn adlewyrchu gwerthfawrogiad y myfyrwyr hynny ohoni. Roeddynt yn cynnwys  y sylwadau canlynol: ‘daeth i gysylltiad cyn i mi  ddod i’r brifysgol.. yn cynnig cymorth i baratoi’; ‘cyfarfod â mi  a dangos i mi lle i  gofrestru; ‘cyflwynodd fi i fyfyrwyr ac arweinwyr cyfoed eraill - gwerthfawrogais hyn yn fawr neu baswn wedi aros yn fy ystafell gydol yr wythnos’; ‘ni wthiwyd ni i yfed ond gwnaeth yn siŵr bod croeso i ni mewn digwyddiadau’ ‘yn barod ei chymwynas unrhyw adeg’; ‘Arweinydd Cyfoed gwych’. Roedd y sylwadau ar ben y ffaith bod Hannah’n dal mewn cyswllt â’r  myfyrwyr ‘newydd’ yn Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor ac yn parhau i roi cefnogaeth iddynt.

Roedd y fyfyrwraig 19 oed o Chesterfield, Swydd Derby, yn un o 40 Arweinydd Cyfoed a enwebwyd ar gyfer y Wobr flynyddol ym Mhrifysgol Bangor, sydd yn cydnabod y myfyriwr/ myfyrwraig sydd wedi mynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir ganddynt i gynorthwyo’u cyd-fyfyrwyr. Gwobrwywyd Hannah mewn digwyddiad lle mynegwyd diolch i’r holl wirfoddolwyr am eu cyfraniad gwerthfawr i fywyd myfyrwyr y Brifysgol.

Mae’r cynllun yn un o’r cynlluniau mwyaf o’i fath yn y wlad, ac un o’r rhai mwyaf  yn y DU yn ôl canran y myfyrwyr sydd ym Mangor. Mae’n cynorthwyo myfyrwyr newydd wrth iddynt ymaddasu i fywyd prifysgol. Mae’n eu paru â myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn, sydd wedi derbyn hyfforddiant i’w galluogi i gynorthwyo eu cyd-fyfyrwyr. Mae’r Arweinwyr Cyfoed yn mentora’r myfyrwyr, yn trefnu gweithgareddau cymdeithasol ac yn helpu’r myfyrwyr newydd i gymdeithasu ac i gynefino â’r ddinas a’r Brifysgol. Byddant yn rhoi cyngor a gallant gyfeirio’r myfyrwyr newydd at gefnogaeth academaidd neu fugeiliol os bydd angen.

Newidiodd Hannah ei chais prifysgol ar y funud olaf, heb ymweld â’r brifysgol hyd yn oed, gan ganfod wrth ddechrau ar ei chwrs ei bod yn astudio yn un o’r lleoliadau gorau yng ngwledydd Prydain i  astudio Bioleg Môr a Sŵoleg!

Meddai: “Gwnes gais i fod yn Arweinydd Cyfoed gan fod fy Arweinydd Cyfoed i wedi bod yn wych yn ystod fy mlwyddyn gyntaf . Roeddwn eisio gweld sut beth oedd bod yn Arweinydd Cyfoed. Roedd yn llawer o hwyl ond yn flinedig iawn! Roedd y profiad yn fy ngwthio i dir newydd o brofiadau ond, roedd hyn yn debyg iawn i beth oedd y myfyrwyr newydd yn ei brofi hefyd. Dysgais sut i ddenu pobol allan o’u cragen. Ni fyddaf yn Arweinydd Cyfoed y flwyddyn nesaf gan fy mod wedi fy nerbyn  yn Warden Myfyrwyr -  roeddynt hwythau yna i mi yn fy mlwyddyn gyntaf ac yn griw arall gwych i droi atynt am gyngor.”

Eleni hefyd fydd y drydedd flwyddyn i Hannah, sydd yn gyn disgybl o  Ysgol Uwchradd Meadow, Chesterfield  a Choleg 6ed Dosbarth Netherthorpe, Staveley, weithio i’r sefydliad ymchwil amgylcheddol a theithiau, Operation Wallacea. Eleni mae’n gobeithio astudio crwbanod dŵr. Mae wedi penderfynu yr hoffai weithio fel rheolwraig project môr.  Roedd wedi bod eisiau  gwneud gwaith maes ers tro a sylweddolodd yn ddiweddar y bydd rheoli projectau’n ei galluogi i gyfuno deifio gydag gwaith arall.   

Dyddiad cyhoeddi: 12 Mai 2015