Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynlluniau Prifysgol Bangor i fuddsoddi yn y campws ac ehangu yn cael cefnogaeth o £45M gan yr European Investment Bank

Mae cynlluniau gan Brifysgol Bangor i uwchraddio cyfleusterau dysgu ac ymchwil ymysg y datblygiadau niferus sydd wedi cael cefnogaeth gan yr European Investment Bank.  Mae sefydliad benthyca hir-dymor Ewrop wedi cytuno i ddarparu £45 miliwn ar gyfer cynlluniau ehangu a moderneiddio'r Brifysgol.

Meddai Is-Ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G Hughes: 

"Mae hwn yn fuddsoddiad sylweddol a fydd yn ein galluogi i gyfoethogi ymhellach y profiad rhagorol rydym yn ei roi i'n myfyrwyr.  Mae gennym strategaeth gyffrous ac uchelgeisiol i'n hystâd ac mae eisoes ar y gweill. Mae'n cynnwys adeilad newydd Pontio, sydd i agor ym mis Medi, Canolfan Fôr newydd Cymru ym Mhorthaethwy, neuaddau preswyl o'r safon uchaf, gwell cyfleusterau chwaraeon ac adnewyddu prif adeilad hanesyddol y Brifysgol.  Yn ogystal, mae gennym gynlluniau mawr i fuddsoddi ymhellach yn ein cyfleusterau gwyddoniaeth ar Ffordd Deiniol a Stryd y Deon, yn ogystal â gwneud gwelliannau i Safle'r Normal, a bydd y cyllid hwn yn ein galluogi i symud ymlaen gyda'r projectau pwysig yma. 

Bydd uwchraddio cyfleusterau dysgu, ymchwil a llety ym Mhrifysgol Bangor yn sicrhau y bydd cenedlaethau o fyfyrwyr i ddod yn elwa ar gyfleusterau academaidd rhagorol a phrofiad gyda'r gorau y gellir ei gael yn unman yn y byd."

Dyma ddywedodd Huw Lewis, Gweinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru:

"Mae'r buddsoddiad sylweddol yma'n newyddion gwych i Brifysgol Bangor ac i Ogledd Cymru.  Mae'n arwydd gwirioneddol o hyder yn y Brifysgol a bydd yn cyfrannu'n helaeth at sicrhau y bydd myfyrwyr yn elwa ar y cyfleusterau academaidd gorau un am lawer blwyddyn i ddod.  Mae'n enghraifft hefyd o'r effaith gadarnhaol amlwg y mae cyllid Ewropeaidd yn parhau i'w chael yng Nghymru, yn dilyn cefnogaeth gyffelyb gan yr EIB i Brifysgol Abertawe. 

Rydym eisiau gweld sefydliadau Addysg Uwch bywiog a chwbl gyfoes yma yng Nghymru a bydd y buddsoddiad yma'n sicr yn ein helpu i gyflawni'r nod hwn." 

Meddai Jonathan Taylor, Is-lywydd  yr European Investment Bank: 

"Bydd y rhaglen fuddsoddi uchelgeisiol yn gwarchod adeiladau hanesyddol, creu mannau dysgu cymdeithasol newydd a darparu'r cyfleusterau addysgu diweddaraf i adrannau allweddol yn y brifysgol.  Ein benthyciad sylweddol, sydd bron hanner cost buddsoddiad y project, yw'r lefel uchaf o gefnogaeth y gall yr EIB ei rhoi ac mae'n tystio i uchelgais y rhaglen a'r manteision niferus y disgwylir fydd yn deillio ohoni unwaith y bydd wedi'i gorffen.   Bydd y cynllun nid yn unig yn creu a diogelu swyddi adeiladu tra bydd yn cael ei weithredu, ond bydd hefyd yn cynhyrchu cyfleoedd busnes ac ymchwil newydd ar draws Cymru a fydd yn adeiladu ar arbenigedd byd enwog y Brifysgol ym maes Gwyddorau Eigion.  Mae'r European Investment Bank wedi ymrwymo i gefnogi buddsoddi mewn addysg ac arloesi ar draws Ewrop ac mae'n parhau â dros 40 mlynedd o ymwneud â Chymru drwy'r gefnogaeth hon i gynlluniau tra phwysig Prifysgol Bangor."

Cefnogir rhaglen fuddsoddi Prifysgol Bangor gan yr European Investment Bank, adnoddau'r Brifysgol ei hun a chyllid gan WEFO, Llywodraeth Cymru a ffynonellau eraill. 

Bydd y project yn cefnogi datblygu economaidd yng Ngogledd Cymru a chryfhau cydweithio rhwng y Brifysgol a byd busnes.  Bydd y cynllun yn helpu hefyd i sicrhau bod rhaglenni academaidd yn adlewyrchu gofynion y farchnad lafur yn agosach er mwyn cynyddu cyflogadwyedd a sicrhau y gall cyflogwyr fanteisio ar raddedigion gyda sgiliau perthnasol.

Bydd arbed ynni yn agwedd allweddol ar y projectau a bydd yr adeiladau newydd yn cyrraedd safonau Ewropeaidd uchel iawn yn y maes hwnnw.  Bydd y project hefyd o gymorth i adnewyddu adeiladau hanesyddol a rhestredig a ddefnyddir gan y Brifysgol.

Mae'r European Investment Bank yn sylweddoli beth yw anghenion buddsoddi hir-dymor prifysgolion a sefydliadau addysg uwch ar draws Prydain ac yn y blynyddoedd i ddod mae'n disgwyl medru darparu £200 miliwn y flwyddyn mewn cyllid newydd i'r sector.  Er 2009 mae sefydliad benthyca hir-dymor Ewrop wedi darparu mwy na £10 biliwn i'w fuddsoddi mewn addysg ar draws yr Undeb Ewropeaidd. 

Dyddiad cyhoeddi: 2 Ebrill 2014