Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Cynyddu gallu Band eang dwy fil o weithiau – am yr un pris

Allech chi ddefnyddio gwasanaeth band eang sydd dwy fil o weithiau yn gyflymach, ond yn costio’r un faint?  

Mae technoleg chwyldroadol gadarn ar gyfer y dyfodol, a gynigiwyd gyntaf gan Brifysgol Bangor, yn arwain o ran cwrdd â’r galw am gynyddu cyflymder a gallu’r rhyngrwyd yn sylweddol.  

Gan ddefnyddio’r ceblau rhyngrwyd optegol presennol, mae’r dechnoleg wedi profi ei gallu i gynyddu trawsyriant band eang hyd at ddwy fil o weithiau yn fwy na’r cyflymder a’r gallu presennol. Er enghraifft, fbyddai hynny’n golygu lawr lwytho 20 prif ffilm mewn un eiliad.

 Wrth gwrs, mae ffyrdd  llawer mwy ymarferol ac amrywiol o ddefnyddio’r gallu hwn -  pethau y mae galw cynyddol amdanynt yn y farchnad - er enghraifft 3D-TV, HDTV, gwefannau cymdeithasol, gemau ar-lein, rhannu fideos, fideos ar alw ac e-iechyd, yn ogystal â rhaglenni sydd heb eu dyfeisio hyd yma. Mae galw’r defnyddwyr am drawsyriant lled band eisoes yn cynyddu dros 70% bob blwyddyn.

Eglurodd yr Athro Jianming Tang, o Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor sy’n wyddonydd blaenllaw ym maes y dechnoleg newydd:  “Mae gan y dechnoleg, Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OOFDM), fanteision unigryw a chynhenid gan gynnwys, er enghraifft, y cyflymder trawsyriant cyflymaf a'r mwyaf cost effeithiol o gymharu â’r holl dechnolegau cyfredol eraill, system hyblyg iawn a pherfformiad cadarn rhagorol.”   

Y rhwydweithiau mynediad presennol sy’n achosi’r broblem ar hyn o bryd. Mae’r rhain yn cynnig llai na 100Mb/s y tanysgrifiwr, ac maent wedi creu tagfeydd fel na ellir darparu’r lled band eang iawn sydd ei angen yn y dyfodol agos.  Mae’r ateb i’w ganfod yn y rhwydweithiau a’r dechnoleg maent yn eu defnyddio. 

Mae Prifysgol Bangor yn arwain project tair blynedd i ddatblygu modiwlau OOFDM a phrototeipiau rhwydwaith y cyntaf  o’u math drwy’r byd y gellir eu defnyddio'n fasnachol, gan ddefnyddio cydrannau parod cost isel. Mae hyn yn seiliedig ar wybodaeth dechnegol unigryw y Brifysgol o ran arddangos profion o dderbynyddion OOFDM amser real cyflawn.

Mae partneriaid sy’n gweithio gyda Phrifysgol Bangor yn y consortiwm (enw’r project yw OCEAN) yn cynnwys y cwmnïau technoleg a sefydliadau ymchwil arweiniol mwyaf blaenllaw drwy’r byd:   Fujitsu Semiconductors Ewrop, Finisar Israel, Fraunhofer Heinrich Hertz Institute, a VPIsystems GmbH.  Mae’r project werth dros dri miliwn Euro ac yn cael ei ariannu gan yr Undeb Ewropeaidd.  

Ychwanegodd yr Athro Jianming Tang: “ O gymharu â’r cysylltiadau band eang sydd ar gael yn fasnachol heddiw, disgwylir i’r dechnoleg roi i ddefnyddwyr cyflymder lawr lwytho a llwytho i fyny sydd hyd at 2,000 gwaith yn gyflymach na’r cyflymder presennol gyda gwasanaethau o ansawdd gwarantedig am yr un pris y mae tanysgrifwyr yn ei dalu ar hyn o bryd am eu gwasanaethau 20Mb/s, waeth beth yw lleoliad eu cartref. Wrth gwrs, bydd hyn yn chwyldroi technoleg gyfathrebu”.  

Gall y dechnoleg hefyd olygu arbedion sylweddol i ddarparwyr y gwasanaeth a gwerthwyr yr offer o ran y gost o osod a chynnal a chadw'r rhwydwaith.  Gwneir hyn trwy ddefnyddio'r rhwydweithiau ffibr sydd eisoes wedi eu gosod, ond bydd y systemau ‘deallus’ yn rhoi gwell gwrthwynebed i systemau ffibr amherffaith a chydrannau o ansawdd isel.  Gyda’r system hon gellir defnyddio strategaethau technegol cost effeithiol; mae’n lleihau pensaernïaeth y rhwydweithiau yn sylweddol; ac yn osgoi’r ‘swyddfa ganolog’ a chydgyfeirio gwahanol rwydweithiau o wahanol bensaernïaeth. Mae hefyd yn cynnig ateb ‘gwyrdd’ oherwydd y gostyngiad sylweddol yn y trydan a ddefnyddir.    

Dyddiad cyhoeddi: 5 Tachwedd 2012