Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Darlith yn canolbwyntio ar ymyriad cynnar yng ngofal plant

Graham AllenGraham Allen

Bydd Graham Allen, ymgyrchydd blaenllaw dros sefydlu’r Early Intervention Foundation, yn traddodi darlith dan y teitl “Early Intervention - why leave it so late?” nos Fawrth 6 Chwefror 2018 am 6pm yn Narlithfa Eric Sunderland (Prif Ddarlithfa’r Celfyddydau), Prifysgol Bangor. Hon yw Darlith Goffa Flynyddol Anne Marie Jones 2018 a drefnir eleni gan Ymddiriedolaeth Ymyrraeth Gynnar Plant, a leolir ym Mhrifysgol Bangor. Mae’n ddarlith gyhoeddus sy’n rhad ac am ddim ac yn agored i bawb.

Bu Graham Allen yn Aelod Seneddol am 30 o flynyddoedd rhwng 1987-2017 dros etholaeth hynod ddifreintiedig Nottingham North, lle’i ganed.

Meddai’r Athro Judy Hutchings o Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth Ysgol Seicoleg y Brifysgol:

“Rydym yn ffodus iawn o gael Graham i siarad ar drothwy ein Cynhadledd Flynyddol am ei arddeliad dros ymyriad cynnar a’r heriau rydym yn eu hwynebu wrth sicrhau cydraddoldeb cyfle i’n holl blant. Ef oedd y llais mwyaf dylanwadol dros ymyriad cynnar i blant difreintiedig yn gymdeithasol dros lawer o’i gyfnod yn y Senedd. Roedd yn Aelod Seneddol gweithgar dros ei etholaeth a thros ymyriad cynnar i roi cefnogaeth i deuluoedd, a throdd hynny’n brif thema ei ymgyrchu ymroddedig, a chyfrannodd yn hael o’i amser i hyrwyddo ymyriad cynnar yn genedlaethol.”

Fel yr esbonia Graham Allen:

“Cafodd ymyriad cynnar ei ddatblygu fel syniad ym maes babanod, plant a phobl ifanc…. Mae ymyriad cynnar yn cynnwys amrediad o bolisïau’n ymdrin â’r cylch oedran o 0 at 18.  Bwriad y polisïau hyn yw torri’r continwwm o amddifadedd, tan-gyrhaeddiad a thlodi dyhead o un genhedlaeth i’r llall. Sylfaen y dull yw hybu medrau cymdeithasol ac emosiynol ymysg babanod, plant a phobl ifanc. Dim ond gyda’r sylfaen gadarn hon y byddant yn mynd ymlaen i ddatblygu ymhellach ar eu sgiliau ieithyddol a’u cyrhaeddiad academaidd ac yn meithrin y gallu i fagu teuluoedd gwych eu hunain.”

Daeth Graham yn Gadeirydd Gweithredol Partneriaeth Strategaeth Leol Nottingham yn 2005 a lansio One Nottingham, ‘Dinas Ymyriad Cynnar’ gyntaf Prydain. Yn 2007 ysgrifennodd, gydag Iain Duncan-Smith, “Early Intervention: good parents, great kids, better citizens”, a fu’n hynod ddylanwadol ac a danlinellai ei arddeliad dros gyflawni pethau drwy weithio’n drawsbleidiol.

Ym Mehefin 2010, mewn ymateb i gais gan y Prif Weinidog, David Cameron, cynhaliodd Adolygiad Annibynnol o  Ymyriad Cynnar i Lywodraeth ei Mawrhydi, gan lunio dau adroddiad  dylanwadol, “Early Intervention: the next steps” (Ionawr 2011) ac “Early Intervention: Smart Investment, Massive Savings”, (Gorffennaf 2011). Cyfrannodd yr Athro  Hutchings i’r adroddiadau hyn a rhoddwyd cydnabyddiaeth i waith ymyriad cynnar Prifysgol Bangor.

Arweiniodd yr adroddiadau at sefydlu ac ariannu’r Early Intervention Foundation fel corff cenedlaethol a lansiwyd yn Chwefror 2013 gyda Graham Allen yn gadeirydd arno.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ionawr 2018