Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Darlithydd Prifysgol Bangor yn cael ei gwneud yn Gymrawd Dysgu Cenedlaethol

Dr Fran Garrad-ColeDr Fran Garrad-Cole

Dr Fran Garrad-Cole, o Ysgol Seicoleg yw’r ddiweddaraf o blith staff y Brifysgol i dderbyn Cymrodoriaeth Dysgu Cenedlaethol gan yr Academi Addysg Uwch.

Hon yw’r wobr bwysicaf y gellir ei hennill am ragoriaeth addysgu yn addysg uwch. Enwebwyd Fran gan y brifysgol ac mae’n ymuno â’i chydweithiwr o’r Ysgol Seicoleg, Dr Fay Short, a  Peggy Murphy o’r Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd, sydd hefyd wedi cael eu gwneud yn Gymrodorion.

Croesawodd yr Athro John Parkinson, Pennaeth yr Ysgol Seicoleg y newyddion gan ddweud:

“Mae’r wobr i Fran yn dystiolaeth bellach o gryfder a dyfnder y rhagoriaeth addysgu sydd gennym yn yr ysgol hon, yn enwedig o fewn y tîm addysgu ac ysgolheictod lle mae’r aelodau yn chwarae rhan allweddol mewn gwella  safonau sydd eisoes yn uchel ar draws y brifysgol a thu hwnt drwy eu cyfraniad i’r Ganolfan  Gwella Dysgu ac Addysgu (CELT). Roeddem yn 4ydd am foddhad  myfyrwyr yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr  2016 a does gen i ddim amheuaeth bod sgiliau ac ymrwymiad staff fel Fran yn gwneud hyn yn bosib.”

Dywedodd yr Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor Addysgu a Dysgu: “Mae hwn yn newyddion gwych! Mae Fran Garrad-Cole wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’r Brifysgol. Mae ei gwaith ar nifer o wahanol flaenoriaethau strategol allweddol yn y Ganolfan Addysgu a Dysgu (CELT) yn greadigol, yn effeithiol ac yn cael ei werthfawrogi’n fawr. Mae’r gydnabyddiaeth hon yn deilwng iawn ac rwy’n hynod o falch ohoni hi a’r llwyddiant parhaus y mae Prifysgol Bangor yn ei fwynhau gyda’r Cymrodoriaethau Dysgu Cenedlaethol!”

Meddai Dr Fran Garrad-Cole: “Rwy’n falch iawn i dderbyn Cymrodoriaeth Dysgu Cenedlaethol. Rwy’n teimlo’n angerddol am addysgu a chefnogi myfyrwyr wrth iddynt ddysgu, ac yn credu mewn grymuso myfyrwyr i gyflawni mwy na’r hyn yr oeddent yn meddwl y gallent ei gyflawni. Dros nifer o flynyddoedd ym Mangor rwyf wedi gweithio gyda llawer o fyfyrwyr  sy’n dioddef o orbryder sydd wedi cael anhawster wrth  gyflwyno ar lafar. Trwy eu cefnogi i gymryd camau bychain tuag at gyrraedd eu nod, rwyf wedi gweld cynnydd aruthrol yn eu sgiliau cyflwyno a’u hyder yn gyffredinol. Bydd y Gymrodoriaeth a’r buddiannau a ddaw yn ei sgil yn fy ngalluogi i ddatblygu fy sgiliau dysgu ymhellach ac i rannu ymarfer gorau gyda fy nghydweithwyr mewn addysg uwch yma ym Mhrifysgol Bangor ac mewn sefydliadau addysg uwch eraill ym mhob rhan o’r DU.”

Mae Dr Gerrad-Cole yn Ddirprwy Bennaeth yr Ysgol (Effaith) ac un uwch ddarlithydd Seicoleg. Mae hefyd yn gweithio un diwrnod yr wythnos fel Datblygwr Addysgu a Dysgu yn CELT, gyda’r Athro Oliver Turnbull, Diprwy Is-ganghellor dros Addysgu a Dysgu'r Brifysgol, ac mae’n gyfrifol am yrru arloesi a chefnogi datblygiadau mewn asesu ac adborth ledled y Brifysgol. Graddiodd o Brifysgol Bangor gyda BSc mewn Seicoleg a PhD mewn Seicoleg Wybyddol Ddatblygiadol.

Meddai Dr Sue Clayton, Pennaeth Datblygiad Proffesiynol Parhaus Addysg a Dysgu, sy’n cydlynu cyfraniad Bangor yn y cynllun: “Mae Fran yn llawn haeddu’r wobr bwysig hon ac rwyf wrth fy modd ei bod hi’n awr yn ymuno â’r pedwar sydd eisoes wedi ennill Cymrodoriaeth Dysgu Cenedlaethol! Mae’r llwyddiant hwn – 5 gwobr yn y 6 mlynedd ers i’r cynllun fod yn agored i Gymru – yn dystiolaeth o’r diwylliant bywiog o gydnabyddiaeth a gwobrau am addysgu rydym wedi ei ddatblygu ym Mangor, ac mae’n arwain at godi ein proffil drwy’r DU.”

Dywedodd yr Athro Marshall, Prif Weithredwr yr Academi Addysg Uwch, “Mae dathlu dysgu  gwych yn bwysig iawn ac yn tynnu sylw at ddim ond ychydig o’r gwaith gwych a wneir yn y sector i wella profiad myfyrwyr. Mae pob un o’r gwobrau yn dangos astudiaethau achos grymus o  ymarfer gorau y gallwn eu rhannu yn y sector. Mae’n gyfle hefyd i ni adfyfyrio ar ein gwaith ein hunain fel unigolion a thimau -  beth ydym yn ei wneud yn iawn, beth allwn ni ei ddysgu, a beth allwn ei wneud yn well?”

Cynhelir y cynllun Cymrodoriaethau Dysgu Cenedlaethol gan yr Academi Addysg Uwch ar ran cyllidwyr y wobr sef Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr (HEFCE), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), a’r Adran Cyflogaeth a Dysgu yng Ngogledd Iwerddon (DfE), ac mae'n agored i staff addysgu neu gefnogi sy'n cyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 12 Rhagfyr 2016