Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dathlu llwyddiannau staff a myfyrwyr ar Ddiwrnod Shwmae Su’mae 2019

Gyda’r Diwrnod Shwmae Su’mae bellach wedi datblygu i fod yn ddathliad blynyddol mewn nifer o sefydliadau ar draws y wlad, derbyniodd nifer o staff y Brifysgol sydd wedi bod yn dilyn cyrsiau dysgu Cymraeg dystysgrifau am ei hymdrechion heddiw (Hydref 15).

Nod Diwrnod Shwmae Su’mae yw hybu defnydd o’r Gymraeg drwy annog pawb i ddechrau sgwrs gyda chyfarchiad yn yr iaith. Mae hefyd yn gyfle i ddathlu llwyddiannau niferus ein staff a’n myfyrwyr sydd wedi mynd ati i ddysgu’r iaith neu gynyddu eu medrusrwydd o’r Gymraeg.DIG Yr Athro Jerry Hunter (chwith) yn cyflwyno tystysgrif i'r Athro Nathan AbramsDIG Yr Athro Jerry Hunter (chwith) yn cyflwyno tystysgrif i'r Athro Nathan Abrams

Eleni, mae 48 o aelodau staff y Brifysgol wedi ennill Tystysgrifau Cymraeg yn y Gweithle ar wahanol lefelau, sy’n ychwanegu’n sylweddol yn nifer o staff sydd bellach yn gallu defnyddio rhywfaint o Gymraeg yn y gweithle, boed hynny wrth eu gwaith bob dydd neu wrth gymdeithasu â’u cydweithwyr. Mae 12 aelod o staff hefyd wedi llwyddo yn yr arholiadau Cymraeg i Oedolion CBAC ar wahanol lefelau.

Mae nifer helaeth o aelodau staff yn dilyn cyrsiau Cymraeg o fewn y Brifysgol ac yn y gymuned, gyda chyrsiau ar gael ar gyfer pobl lefel – o ddysgwyr pur i rai sydd wedi meistrioli’r iaith ac yn astudio cymwysterau Lefel A – gan enghreifftio’n glir ymrwymiad y Brifysgol i ddatblygu dwyieithrwydd ymhlith ei staff ac i osod dwyieithrwydd wrth wraidd ei holl weithgareddau.

Am fwy o wybodaeth ynghylch cyrsiau dysgu Cymraeg ym Mangor ac yn y rhanbarth, ewch i:  https://www.bangor.ac.uk/cio/index.php.cy.

Yn ogystal â gwobrwyo staff y Brifysgol ar eu llwyddiannau, mae nifer o fyfyrwyr hefyd wedi bod yn dilyn cyrsiau a fydd yn rhoi cydnabyddiaeth swyddogol iddynt o’u gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg. Eleni, cofrestrodd y nifer fwyaf eto ar gyfer y Dystysgrif Sgiliau Iaith, sy’n cael ei dyfarnu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn eu plith, Jack Wilson o Warrington, a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn Eisteddfod yr Urdd eleni. Llwyddodd Jack i ennill y Dystysgrif gyda Rhagoriaeth.

Fyth ers y Diwrnod Shwmae Su’mae cyntaf yn 2013, mae’r Brifysgol wedi cynnal cyfres o weithgareddau ar gyfer staff a myfyrwyr er mwyn hybu defnydd o’r Gymraeg ar ei safleoedd ac, eleni, mae wythnos gyfan o ddigwyddiadau wedi eu trefnu gan Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor (UMCB); o sesiynau sgwrsio, cwis i noson meic-agored, bydd rhywbeth yn yr arlwy at ddant pawb, waeth be fo’u gallu yn y Gymraeg.  Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Llywydd UMCB, Lleucu Myrddin: Lleucu.myrddin@undebbangor.com.

Wrth gyflwyno’r aelodau staff â’u tystysgrifau, meddai’r Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-ganghellor (Yr Iaith Gymraeg, Diwylliant ac Ymwneud â’r Gymuned):

“Mae’r diwylliant Cymraeg a Chymreig sy’n cael ei gynnal yma ym Mhrifysgol Bangor yn gwbl unigryw a phleser o’r mwyaf yw cael cyflwyno’r dysgwyr â’u tystysgrifau a’u llongyfarch ar eu llwyddiant. Heddiw, rydym yn dathlu llwyddiannau rhai sydd ond newydd ddechrau dysgu’r iaith ochr yn ochr ag aelodau staff sydd bellach yn rhugl ac yn cyfrannu at ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg y sefydliad. Mae’n dangos ein bod â chyfundrefn wirioneddol effeithiol yma ar gyfer dysgwyr ar bob lefel. Mae’n braf cael cefnogi Diwrnod Shwmae Su’mae, ond, o gofio’r ffaith mai Prifysgol Bangor yw’r darparwr mwyaf ym maes Addysg Uwch cyfrwng Cymraeg, mae hefyd yn gyfle i ddiolch i’n staff a’n myfyrwyr am  gynnal diwylliant Cymraeg bywiog ac amrywiol trwy gydol y flwyddyn.”

Dyddiad cyhoeddi: 15 Hydref 2019