Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dathlu Llwyddiant ar Ddydd Gŵyl Dewi

Bydd Prifysgol Bangor yn nodi Dydd Gŵyl Dewi eleni trwy gynnal digwyddiad i ddathlu llwyddiant tri thîm sydd wedi sgorio’r marciau uchaf posib mewn arolwg annibynnol o wasanaethau Cymraeg.

Llwyddodd tîm y Switsfwrdd Canolog a thîm Derbynfa Pontio i sgorio 100% mewn ymchwiliad i wasanaethau ffôn a derbynfa gan Gomisiynydd y Gymraeg. Yn ystod ymarfer siopwr cudd gan swyddfa’r Comisiynydd, cysylltwyd â’r timau hyn dair gwaith a llwyddodd y timau i gynnig gwasanaeth Cymraeg cyflawn a chwrtais bob tro. Roedd yr Arolwg Sicrwydd gan Swyddfa’r Comisiynydd yn un cenedlaethol a dim ond nifer cymharol fychan o weithleoedd a lwyddodd i sgorio 100%.

Fel rhan o’r Arolwg Sicrwydd, cynhaliodd Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg hefyd arolwg pen desg o dudalennau a gwasanaethau ar-lein y Brifysgol. Mae canlyniadau’r arolwg yn dangos fod 97% o’r tudalennau gwe a 100% o’r gwasanaethau ar-lein yn cynnig opsiwn Cymraeg ac o’r un safon â’r ddarpariaeth yn Saesneg. Unwaith eto, y mae’r canrannau hyn llawer uwch na’r ganran genedlaethol.

Meddai’r Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-ganghellor gyda chyfrifoldeb dros y Gymraeg: “Mae’r canlyniadau yma yn dangos ymrwymiad Prifysgol Bangor i gynnig gwasanaethau Cymraeg rhagorol i fyfyrwyr, staff a’r cyhoedd. Rydym yn ymhyfrydu yn sgiliau dwyieithog ein staff. Blwyddyn wedi i ni lansio ein Cynllun Strategol ar Ddatblygu’r Defnydd o’r Gymraeg yn y Gwaith, rydym yn parhau i sicrhau fod staff yn cael y cyfle i ddatblygu a defnyddio’u Cymraeg. Mae canlyniadau arolwg Comisiynydd y Gymraeg yn dangos ein llwyddiant yn creu gweithle gwirioneddol ddwyieithog.”

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal am 1yp y tu allan i’r Stiwdio yn Pontio ac yng nghmwni’r Is-Ganghellor.

Dyddiad cyhoeddi: 28 Chwefror 2017