Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Deall Siopwyr - a all gwên neu arogl effeithio ar beth rydych yn ei brynu?

Dros y chwe mis diwethaf, mae  Ysgol Seicoleg Bangor wedi bod yn gweithio gydag un o grwpiau ymchwil amlycaf y byd ym maes siopa, Shopping Behaviour Explained (SBXL), i ganfod sut mae pobl yn siopa. Mae hyn yn rhan o'r rhaglen Wales Strategic Insight Programme(SIP).

Felly, y tro nesaf y byddwch yn siopa a sylwi ar wên hyfryd ar becynnau, neu efallai glywed arogl deniadol yn yr aer, efallai'n wir y byddwch yn dod ar draws dulliau gwerthu sydd wedi'u seilio ar ymchwil a ddechreuwyd ym Mangor.  

Fe wnaeth aelodau uwch o SBXL, gan gynnwys Phillip Adcock, ymweld â Bangor i ddysgu mwy ynghylch sut y gall ymchwil seicolegol a niwrowyddonol gyfredol helpu cwmnïau i ddeall sut mae defnyddwyr yn gwneud penderfyniadau.  Rhannodd arbenigwyr ym Mangor eu hymchwil arloesol ar effeithiau mynegiant wynebau, gwenau ac arogleuon hyfryd ar ddefnyddwyr.   

Yn ystod eu hymweliad cyfarfu’r  SBXL ag arbenigwyr mewn gwahanol feysydd, yn cynnwys Dr Erin Heerey, arbenigwr ar seicoleg gymdeithasol a gwerth gwenu; yr Athro Rob Ward, arbenigwr ar effaith mynegiant wynebau a sut y gall gwybodaeth a welir ar wynebau newid agweddau ac ymddygiad pobl; Dr Paul Mullins, arbenigwr ar ddelweddu'r ymennydd gyda fMRI a deall sut mae gwahanol rannau'r ymennydd yn cyfrannu at wneud penderfyniadau; a Dr Gareth Harvey, arbenigwr ar arogleuon/gweithle.

Er mai newydd ddechrau mae'r bartneriaeth, mae peth o'r gwaith eisoes wedi arwain at brofi yn y maes gyda pherchenogion brandiau mawr. Gallai'r canlyniadau hyn arwain at newidiadau sylweddol yn y ffordd y caiff eu nwyddau eu pecynnu neu eu harddangos.   Dros yr wythnosau nesaf gall siopwyr efallai weld peth o ffrwyth y bartneriaeth hon ar silffoedd archfarchnadoedd.

Meddai'r Darlithydd Dr James Intrilogator o’r Ysgol Seicoleg; "Mae'r rhaglen SIP yn amlwg wedi helpu'r partneriaid academaidd a diwydiannol i ddod i ddeall yn well y sialensiau sy'n eu hwynebu a hefyd y doniau sydd ganddynt."

Mae SIP yn broject arloesol, wedi'i gyllido'n llawn, i Gymru gyfan ac mae pob un o'r 11 sefydliad Addysg Uwch Cymreig yn cymryd rhan ynddo.  Mae'n anelu at ddatblygu partneriaethau cydweithredol drwy ariannu lleoliadau tymor byr i staff prifysgol mewn sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector ac i'r gwrthwyneb.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012