Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Diolch i Arweinwyr Cyfoed Bangor ac un ohonynt yn ennill gwobr

Tra cafodd oddeutu 500 o fyfyrwyr eu diolch am eu gwaith fel Arweinwyr Cyfoed  enillodd Victoria Fennell wobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn. Yma mae hi'n derbyn y darian gan yr Athro Carol Tully, Dirprwy is-ganghellor.Tra cafodd oddeutu 500 o fyfyrwyr eu diolch am eu gwaith fel Arweinwyr Cyfoed enillodd Victoria Fennell wobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn. Yma mae hi'n derbyn y darian gan yr Athro Carol Tully, Dirprwy is-ganghellor.Mae oddeutu 500 o fyfyrwyr sydd hefyd yn gweithredu fel Arweinwyr Cyfoed ym Mhrifysgol Bangor wedi eu llongyfarch a chael diolch am eu gwaith wrth iddynt ennill tystysgrifau am eu rôl hanfodol yn cefnogi eu cyd-fyfyrwyr.

Mae Prifysgol Bangor yn cynnal un o’r cynlluniau mwyaf a hynaf o’i fath mewn unrhyw Brifysgol yn y DU. Mae’r Arweinwyr Cyfoed, sydd wedi eu hyfforddi ar gyfer eu gwaith, yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â bywyd Prifysgol. Maent yno i gynorthwyo efo bob dim o symud i mewn a chanfod eu ffordd o amgylch y Brifysgol at gefnogi myfyrwyr wrth addasu i fywyd prifysgol a’u cyfeirio at gymorth a chefnogaeth bellach pan fo angen.

Diolchodd yr Athro Carol Tully, Dirprwy is-ganghellor y Brifysgol i’r myfyrwyr gan ddweud:

“Rydych yn gwneud gwaith gwych! Ni fyddai’r Brifysgol yn dod drwy’r Wythnos  Groeso  gystal heb eich cyfraniad chi! Mae’r gwaith yr ydych yn ei wneud yn rhan annatod o ofal y Brifysgol dros ei myfyrwyr.”

“Mae cymuned y myfyrwyr yn y Brifysgol yn cael budd o’ch gwirfoddoli, ond rydych chithau hefyd yn elwa o’r profiad, wrth ddysgu sgiliau newydd neu ganfod sgiliau nad oeddech yn sylweddoli oedd gennych!”

Wrth i bob Arweinydd Cyfoed gael diolch am y gwaith yn cefnogi eu cyd-fyfyrwyr, cafodd un sylw neilltuol gan iddi dderbyn gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn.

Gofynnir i bob myfyriwr yn y flwyddyn gyntaf pwy hoffai ei enwebu ar gyfer Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn am fynd y tu hwnt i’r disgwyliadau i gynorthwyo cyd-fyfyrwyr.

Eleni enwebwyd 40 o fyfyrwyr am y Wobr, ac roedd y gystadleuaeth yn dwyn sylw at unigolion oedd wedi gweithio’n ddiflino i gynorthwyo’u grŵp neu fyfyrwyr unigol oedd yn wynebu  anawsterau penodol.

Yr enillydd eleni oedd Victoria Fennell, myfyrwraig yn ei hail flwyddyn yn astudio daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Dyma ddwedwyd gan y myfyrwyr a enwebodd Victoria:

“Ers cyn i ni gychwyn yn y brifysgol hyd at heddiw mae hi wedi bod yn gyfeillgar ac yn barod i ateb unrhyw gwestiynau’n ymwneud â’n cwrs neu fywyd prifysgol yn gyffredinol.”

“ Wedi gwneud i mi deimlo’n rhan o deulu’r brifysgol”

“ Wedi fy annog i gael y gorau o fy mhrofiad prifysgol.”

“Gan siarad ar ran eraill yn y grŵp, nid oes gennym air drwg i ddweud amdani, rydym i gyd yn teimlo ei bod yn ddidwyll yn ei gofal amdanom, ac rydym wedi dod yn ffrindiau da oherwydd hyn”

“Roedd yn rhaid i mi fynd adref am resymau personol, ond pan ddychwelais i’r brifysgol, roeddwn ar goll braidd ac ar ei hôl hi gyda’r gwaith. Gofynnais i’m Harweinydd Cyfoed beth allwn wneud ac mi ymatebodd yn syth yn gofyn a hoffwn iddynt e-bostio rhywun yn yr ysgol i’m cynorthwyo. Cafodd cyfarfod ei drefnu a daeth fy Arweinydd Cyfoed efo fi fel cymorth. Oni bai amdani, nid wyf yn gwybod beth fyddwn wedi ei wneud.”

Meddai Victoria yn ddiymhongar:

“Penderfynais fod yn Arweinydd Cyfoed oherwydd y llynedd roedd gen i Arweinydd Cyfoed da iawn ac roeddwn yn gwerthfawrogi’r gwaith a wnaed ar fy rhan. Meddyliais y byddai’n beth braf i wneud yr un peth dros rywun arall. Mae bod yn Arweinydd Cyfoed wedi bod yn llawer o hwyl, ac rwyf wedi cyfarfod cymaint o bobol. Roeddwn yn llawer mwy hyderus wrth siarad efo pobol ddiarth erbyn diwedd yr Wythnos Groeso - ac mae fy hunan hyder wedi codi!”

Daw Victoria sy’n 21 o Chelmsley Wood, Sollihul ac mae hi’n gyn disgybl yn Grace Academy, Solihull

Derbyniodd Victoria darian a thaleb stryd fawr.

Ei chyngor i  fyfyrwyr newydd i Brifysgol Bangor yw mynd i ddigwyddiadau sy’n cael eu trefnu yn ystod yr Wythnos Groeso ac i beidio â phoeni os nad oes gennych ffrindiau i fynd efo hwy.

“Es i fy nigwyddiad cyntaf ar fy mhen fy hun a gwneud ffrindiau efo myfyrwyr sydd yn ffrindiau hyd heddiw -  ac rwy’n   rhannu llety efo nhw. Hefyd, dylai’ch Arweinydd Cyfoed gysylltu â chi cyn i chi gyrraedd - cymerwch y cyfle i holi cwestiynau a pheidiwch â bod ofn gwneud rhywbeth nad ydych wedi ei wneud o’r blaen,”  meddai.

Dyddiad cyhoeddi: 21 Ebrill 2016