Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dwy fyfyrwraig leol yn cipio Gwobrau Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol

Dyfarnwyd gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn i Dinah Jennings o Landudno.Dyfarnwyd gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn i Dinah Jennings o Landudno.Mae dwy fyfyrwraig leol wedi derbyn Gwobrau Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor eleni.

Dan gynllun arloesol Arweinwyr Cyfoed Prifysgol Bangor, mae myfyrwyr ail a thrydedd blwyddyn yn cefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt ymdopi â bywyd prifysgol. Mae’r cynllun wedi ei gynnal yn y Brifysgol ers dros 20 mlynedd, ac mae’n un o’r ffyrdd y mae’r Brifysgol yn sicrhau amgylchedd gefnogol i’w myfyrwyr.

Dinah Jennings o Landudno oedd derbynnydd gwobr Arweinydd Cyfoed y Flwyddyn eleni. Dyfarnwyd y wobr iddi er mwyn cydnabod ei gwaith rhagorol gyda myfyrwyr newydd.

A hithau’n fam sengl, mae Dinah yn llwyddo nid yn unig i astudio gradd mewn Astudiaethau Plentyndod a gofalu am ei mab ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig, ond hefyd i gyfrannu at fywyd Prifysgol drwy weithredu fel Arweinydd Cyfoed a Chynrychiolydd Cwrs.

Gwahoddwyd Donna Dixon, myfyrwraig o’r flwyddyn gyntaf ac un o’r rhai a enwebodd Dinah i ddweud ychydig eiriau, a meddai:

“Roedd penderfynu bod yn fyfyriwr llawn amser yn gyffrous. Ond wrth i’r Wythnos Groeso nesáu, dechreuais deimlo yn fwy nerfus a phryderus. Roedd yr ofn yn dechrau mynd yn drech na’r cyffro. Roeddwn yn profi hynny nes i mi gyfarfod a fy Arweinydd Cyfoed yn ystod y diwrnod cynefino i fyfyrwyr lleol. Roedd hi’n groesawus a chyfeillgar gan leddfu fy mhryderon. Atebodd fy nghwestiynau a chynigiodd gyngor a chanllawiau ymarferol yn ogystal â fy nghyflwyno i un o fy narlithwyr allweddol.

Ond fe aeth y tu hwnt i’r cyfarfod cyntaf, parhaodd fel pwynt cyswllt a chynigiodd gefnogaeth. Roedd hi hyd yn oed yn rhannu’r wybodaeth am ddigwyddiadau a oedd yn cael eu trefnu gan fy nghyd-fyfyrwyr ar gyfryngau cymdeithasol – nad oeddwn yn eu defnyddio. Sicrhaodd nad oeddwn yn cael fy neilltuo a fy mod yn cael fy nghynnwys.”

Roeddwn yn hynod ddiolchgar a chafodd fy mhryderon eu lleddfu pan gynigiodd i fy nghwrdd ar fore’r Wythnos Groeso. Roedd yn bresennol drwyddo gan fy arwain o un lle i’r llall, a fy nghyflwyno i’r darlithwyr ac i fyfyrwyr eraill. Roedd unrhyw bryderon yn cael eu lleddfu gan ei charedigrwydd, ystyriaeth a chonsyrn dros fy lles. Fe wnaeth i mi deimlo’n gartrefol mewn diwylliant a oedd yn newydd i mi. Mae hyn oll yn dangos mai’r peth gorau a all ddigwydd i fyfyriwr newydd yw’r Cynllun Arweinwyr Cyfoed.”

Yn ogystal â’r darian, enillodd Dinah £100 mewn talebau Stryd Fawr. Dywed Dinah ei bod wedi dewis astudio ym Mangor er mwyn ceisio deall mwy am gyflwr ei mab, ac i wneud hynny roedd rhaid astudio mewn Prifysgol. Wedi graddio, mae hi’n gobeithio astudio am radd Meistr mewn Addysg.

Derbyniodd Jessica Lee Hughes y Wobr yr Arweinydd Cyfoed Mwyaf EffeithiolDerbyniodd Jessica Lee Hughes y Wobr yr Arweinydd Cyfoed Mwyaf EffeithiolCyflwynwyd Gwobr yr Arweinydd Cyfoed Mwyaf Effeithiol eleni i Jessica Lee Hughes o Bwllheli. 

Mae’r Wobr yn cael ei dyfarnu ar sail enwebiadau gan academyddion y Brifysgol a’i nod yw dathlu Arweinydd Cyfoed sydd wedi cael yr effaith fwyaf drwy drefnu gweithgareddau, er enghraifft, ac sydd yn dangos ymrwymiad ac sy’n ddibynadwy.

Penderfynodd Jessica, sydd yn 20 oed ac sydd yn astudio Gwyddor Chwaraeon, i fod yn Arweinydd Cyfoed gan ei bod hi’n awyddus i gynyddu’r gefnogaeth i fyfyrwyr oedd yn byw yn lleol ac yn teithio i’r Brifysgol. Mae hi wedi llwyddo i drefnu digwyddiadau a chyfleoedd i fyfyrwyr sydd yn teithio i mewn bob dydd i allu ymdopi â bywyd Prifysgol.

Dewisodd Jessica astudio ym Mangor ar ôl sylweddoli fod cwrs Gwyddor Chwaraeon gwych nepell o’i chartref. Wedi graddio, mae hi’n bwriadu dilyn gradd Meistr mewn Gwyddor Chwaraeon a Seicoleg ac yna gweithio ym maes hybu rygbi plant.

Roedd y cyn-ddisgybl o Ysgol Friars, Bangor ac Ysgol Glan y Môr, Pwllheli wrth ei bodd ac wedi ei syfrdanu wrth glywed ei henw’n cael ei gyhoeddi.  Dywedodd Jessica bod gweithredu fel Arweinydd Cyfoed wedi bod yn fodd iddi fagu hyder a phrofiad mewn trefnu digwyddiadau.

Diolchwyd i’r holl fyfyrwyr a fu’n gweithredu fel Arweinwyr Cyfoed a chyflwynwyd hwythau hefyd gyda thystysgrifau.

Meddai’r Athro Carol Tully, Dirprwy Is-ganghellor (Myfyrwyr):

“Mae cynllun Arweinwyr Cyfoed y Brifysgol yn un o’r rhai mwyaf yn y DU ac mae gwaith yr Arweinwyr Cyfoed wrth gynorthwyo myfyrwyr newydd i setlo i fywyd Prifysgol yn rhywbeth sydd wedi dod yn rhan annatod o’n cymeriad fel prifysgol. Rydym yn ddiolchgar i’r myfyrwyr am eu cyfraniad gwerthfawr.”

Dyddiad cyhoeddi: 26 Mawrth 2019