Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Dyfarnu Medalau Cwmni’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor

Cyflwynwyd Medalau’r Brethynwyr i fyfyrwyr o Brifysgol Bangor yn ddiweddar. Mae Cwmni’r Brethynwyr yn un o Gwmnïau Lifrai hanesyddol Dinas Llundain, sydd bellach yn sefydliad dyngarol. Bob blwyddyn mae Cwmni’r Brethynwyr, yn garedig iawn, yn rhoi dwy fedal i’w dyfarnu i fyfyrwyr ôl-radd nodedig.

Ers dros gan mlynedd, mae’r Cwmni wedi bod yn gysylltiedig â Phrifysgol Bangor, i ddechrau drwy roi grantiau sylweddol tuag at godi rhai o brif adeiladau’r Brifysgol, yn cynnwys y llyfrgell, y labordai gwyddoniaeth a’r Adran Peirianneg Electronig.

Yr Athro Carol Tully, Dirprwy Is-ganghellor (myfyrwyr) oedd yn arwain y seremoni, a John Giffard oedd yn cyflwyno’r medalau i’r myfyrwyr. Mae’r gwobrau pwysig hyn yn rhoi ystyriaeth i ansawdd ymchwil, addysgu a gwasanaeth y myfyriwr i’r Brifysgol a’r gymuned.

Ben Butler (chwith) yn derbyn ei fedal gan John Giffard o Gwmni'r Brethynwyr.Ben Butler (chwith) yn derbyn ei fedal gan John Giffard o Gwmni'r Brethynwyr.Enillodd Benjamin Butler, 25, o Cranleigh, Surrey fedal arian Cwmni'r Brethynwyr ac mae’n agosáu at ddiwedd ei PhD mewn Geocemeg Forol. Astudiodd Benjamin am radd israddedig yn yr Ysgol Cemeg ac am radd ôl-raddedig yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion cyn dechrau ar ei PhD yn 2012.

Meddai Benjamin: "Rwy'n falch iawn o fod wedi ennill y fedal hon yn gydnabyddiaeth am fy nghyfraniad fel myfyriwr ôl-raddedig. Rwyf wedi bod yn ffodus iawn o gael cymorth hael gan fy ngoruchwyliwr, Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol yng nghyswllt nifer o gyfrifoldebau yn ystod fy PhD. Mae’r cymorth hwn wedi fy ngalluogi i gymryd rhan mewn ymchwil, ymwneud â'r cyhoedd, a chymryd rhan yn chwaraeon y Brifysgol ac mae wedi rhoi profiad ôl-raddedig cyflawn a boddhaus imi. Gobeithio y bydd y profiad, a chydnabyddiaeth y wobr hon, yn fuddiol imi wrth geisio dilyn gyrfa yn y byd academaidd.”

Enwebwyd Benjamin am fedal gan yr Athro Hilary Kennedy, a ddywedodd: "Mae Ben yn un o'r myfyrwyr PhD gorau i mi eu goruchwylio. Yn ystod ei PhD gwnaeth gyfraniad sylweddol at waith ymchwil mewn amgylcheddau rhew môr pegynol mewn tymheredd is-sero. Mae ei waith bob amser o'r safon uchaf fel y gwelir o’r nifer o wobrau y mae wedi’u hennill.

"Mae Ben wedi cyfrannu'n fawr at yr ysgol trwy roi arddangosiadau yn ystod Diwrnodau Agored a rhoi cyflwyniadau i'w gyd-fyfyrwyr. Mae hefyd wedi cynrychioli’r Ysgol a'r Brifysgol fel rhan o broject ymwneud â'r cyhoedd, gan gynnal gweithdai gwyddoniaeth ymarferol i dros 1000 o ddisgyblion ysgol gogledd Cymru."

Géraldine Derroire yn derbyn ei medal gan John Giffard o Gwmni'r Brethynwyr.Géraldine Derroire yn derbyn ei medal gan John Giffard o Gwmni'r Brethynwyr.Enillodd Géraldine Derroire, 35, o Clermont-Ferrand, Ffrainc, fedal efydd y Brethynwyr. Mae Géraldine yn y tri mis olaf o orffen ei PhD ar ecoleg coedwigoedd trofannol sych, drwy Raglen Doethuriaeth Erasmus Mundus FONASO (Forest and Nature for Society) yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth.

Dywedodd Géraldine: "Rwy'n teimlo'n freintiedig iawn yn derbyn y wobr hon. Mae’n anogaeth wych ar adeg pan rwy’n ceisio gorffen fy PhD ac ar fin cychwyn ar yrfa ymchwil. Mae astudio ym Mhrifysgol Bangor wedi fy nghyfoethogi’n fawr. Rwyf wedi cael fy hyfforddi nid yn unig i wneud gwaith ymchwil, ond hefyd i fod yn ymchwilydd, diolch i'r profiad a'r cyfleoedd academaidd ehangach mae Prifysgol Bangor wedi eu rhoi i mi. Bu cael ymgymryd â gweithgareddau addysgu yn arbennig o bleserus. Rwy'n ddiolchgar iawn i fy ngoruchwyliwr, Yr Athro John Healey, am ei gefnogaeth a’i arweiniad, ac i staff academaidd a gweinyddol yr Ysgol am ddarparu amgylchedd gwych i weithio ynddo."

Enwebwyd Géraldine am y fedal gan yr Athro John Healy, a ddywedodd: "Trwy gydol ei hastudiaethau doethurol, mae Géraldine wedi cymryd yr awenau deallusol yn ei phroject gan fod yn hynod ragweithiol wrth gynllunio a chynnal rhaglen ymchwil o ansawdd uchel. Roedd hyn yn gofyn iddi fuddsoddi cryn amser i ddysgu gwybodaeth a medrau newydd, ac o ganlyniad mae hi bellach yn wyddonydd gyrfaol gyda photensial uchel iawn. Mae ei hegni, ei phenderfyniad a'i gallu i addasu yng nghyd-destun amlddiwylliannol Costa Rica wedi caniatáu iddi i gynnal cyfres uchelgeisiol o brojectau ymchwil maes llwyddiannus yno. Datblygodd gydweithrediad cryf gydag ymarferwyr cadwraeth ac adfer a gwyddonwyr rhyngwladol yn yr ardal."

Dywedodd John Giffard: "Rydym yn falch iawn o fod ym Mangor ac mae wedi bod yn ysbrydoliaeth i gwrdd â’r staff a Myfyrwyr. Rydym wedi gweld yr adeilad a'r cyfleusterau newydd gwych yn yr Ysgol Gwyddorau Eigion a Pontio, y ganolfan celfyddydau ac arloesi newydd. Rydym wedi gweld gwaith gwych gan y myfyrwyr ac yr ydym yn falch iawn o allu eu cefnogi. Rydym yn gwerthfawrogi ein perthynas gyda Phrifysgol Bangor, sydd wedi bodoli ers nifer o flynyddoedd ac a fydd, gobeithio, yn parhau am flynyddoedd lawer i ddod."

 

Straeon Perthnasol
Medal efydd i Ben

Dyddiad cyhoeddi: 22 Chwefror 2016