Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

ECB yn sicrhau help gwyddonwyr o Brifysgol Bangor o ran profi dawn cricedwyr

Mae Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB) wedi troi at wyddonwyr chwaraeon ym Mhrifysgol Bangor i’w cynorthwyo o greu model darogan talent i helpu i adnabod cenedlaethau cricedwyr penigamp yn y dyfodol. 

Y Tîm project Bwrdd Criced Cymru a Lloegr a Phrifysgol BangorY Tîm project Bwrdd Criced Cymru a Lloegr a Phrifysgol BangorAmcan y project ymchwil rhwng yr ECB a’r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn y Brifysgol yw dilysu model ar gyfer darogan talent ym maes criced. Defnyddir hwn i helpu dewiswyr a hyfforddwyr i asesu ac adnabod chwaraewyr ifainc addawol ac i gynyddu’r graddau y daw’r rhain yn gricedwyr rhyngwladol llwyddiannus.

Mae’r symudiad yn rhan o strategaeth ehangach yr ECB i astudio’r arfer gorau o ran adnabod a dewis dawn ar draws gwahanol chwaraeon ers tair blynedd. Buwyd yn archwilio’r holl bosibiliadau wrth sefydlu strategaeth newydd yr ECB ar recriwtio dawn ar gyfer Llwybr Criced Lloegr. Y nod yw sicrhau cadarnhad fod gan gricedwyr a ddewisir ar gyfer rhaglenni Lloegr ar Ddatblygu a Pherfformio y posibiliadau o ddod yn chwaraewyr penigamp.

Buwyd yn edrych ar fuddion profi dawn ar lefel dorfol trwy raglen Combine NFL a Rhaglen Pitch to Podium Sefydliad Chwaraeon y DU. Buwyd yn ymweld â thimau Pêl Fâs y Brif Gynghrair, clybiau pêl droed yr Uwch Gynghrair, â chymdeithasau â thrwydded yr NFL a’r NBA i gyd, er mwyn archwilio trefnau recriwtio dawn. Crëwyd cyswllt â’r Baltimore Ravens, trwydded NFL, i ddysgu am fodelau darogan dawn, yn cynnwys trefnau chwilota a phroffilio seicolegol.

Yn sgil ei ganfyddiadau, mae ECB bellach yn gweithredu strategaeth arloesol ar recriwtio dawn, sy’n cynnwys y Prawf Dawn Criced, trefn chwilota safonol ac ymchwil flaengar i ddarogan dawn.  

Meddai Pennaeth ECB dros Wyddoniaeth a Meddygaeth, Simon Timson:

“Mae chwaraeon Proffesiynol ac Olympaidd i gyd yn cystadlu i ddenu’r plant mwyaf dawnus o blith carfan ddawn gymharol fach. Mae’r ECB yn dod â’r meddyliau gorau ym meysydd hyfforddi mewn criced a gwyddor canfod dawn er mwyn creu’r system fwyaf manwl posibl o ran nodi dawn a dewis chwaraewyr. Dylai’r bartneriaeth â Phrifysgol Bangor i lunio model darogan dawn adnabod nodweddion sy’n canfod pa chwaraewyr ifainc sydd â’r posibiliadau ar gyfer llwyddiant rhyngwladol ar lefel uwch.  Prifysgol Bangor sy’n darparu’r arbenigedd penodol sy’n ofynnol er mwyn ymdrin â chyfresi enfawr o ddata ar ganlyniadau profion cricedwyr ifainc, hanesion ymarfer ac ystadegau perfformio sy’n ofynnol er mwyn creu’r model.  Rydym yn gobeithio y bydd y canlyniad yn gymorth i’n rhwydwaith cenedlaethol o hyfforddwyr iau ddewis y chwaraewyr sydd fwyaf tebygol o lwyddo, a chanolbwyntio eu hegni arnynt.

Trwy’r ymchwil, cipir grant o £44,000 gan yr ECB dros 4 blynedd ECB ar gyfer profi dawn criced yn flynyddol, ynghyd ag efrydiaeth PhD.  Arweinir yr ymchwil gan yr Athro Michael Khan, sy’n arbenigo ym meysydd amser ymateb a dysgu medrau. 

“Mae’n ofynnol i gricedwyr ar y lefel uchaf gymryd penderfyniadau’n sydyn a defnyddio medrau uwch, heb gamgymeriadau, pan fyddant dan bwysau anferthol,” meddai’r Athro Khan. 

“Deall y gofynion i ymateb i’r sialensiau hyn, yn ogystal â chreu llwybrau datblygiad cricedwyr, fydd yr allwedd tuag at ddatblygu model darogan dawn a all adnabod chwaraewyr sydd â’r posibiliadau o gyrraedd y brig ar raddfa ryngwladol,” ychwanegol.

Yr Athro Lew Hardy o’r Ysgol, sydd wedi gweithio gyda’r Fyddin Brydeinig, yn ogystal â chyda’r ECB, fydd yn arolygu cydran seicolegol y profion dawn a’r dadansoddiadau ystadegol.  Bydd yr Athro Bruce Abernethy o Brifysgol Hong Kong yntau’n cydweithio ar y project. Mae’r Athro Abernethy wedi arloesi mewn ymchwil ym maes rhagweld ac arbenigedd. 

Ed Barney yw’r myfyriwr PhD a gyllidir ar y project ymchwil a fydd, yn y lle cyntaf, yn cymryd 4 blynedd.  Cwblhaodd Ed Barney (28) ei radd gyntaf mewn Gwyddor Chwaraeon ym Mhrifysgol Caer-Wysg, cyn graddio’n ddiweddar o Brifysgol Loughborough gydag MSc mewn Gwyddor Chwaraeon.  Bydd Ed yn rhannu ei amser rhwng y Ganolfan Genedlaethol dros Berfformiad Criced yn Loughborough a Phrifysgol Bangor.

“Profir dawn chwaraewyr dan 13, 16 a 19 oed o Gymru a Lloegr yn ystod y tair blynedd nesaf. Bydd cyfuniad o’r data hyn ag ystadegau ar berfformiad ac adroddiadau ar chwilota yn cyfrannu at fodel fel y gellir darogan pa rai a allai ddatblygu’n chwaraewyr gorau’r byd yn y dyfodol. Yn ogystal ag i adnabod dawn, defnyddir y model hwn fel sail ar gyfer ymarfer hyfforddi ar gyfer y chwaraewyr hynny a allai fod yn sêr yng Nghymru a Lloegr yn y dyfodol,” eglurodd yr Athro Khan.

 

 

 

Dyddiad cyhoeddi: 9 Mawrth 2011