Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Eich cadw yn y ddolen gyfreithiol: graddedigion yn y gyfraith yn lansio gwefan newyddion

Mae dau gyn-fyfyriwr a raddiodd ym Mhrifysgol Bangor wedi lansio gwefan newyddion cyfreithiol a chymorth i astudio’r gyfraith sydd yn targedu'r genhedlaeth nesaf o gyfreithwyr.

Lansiwyd Legal Loop ar 1 Hydref, ac fe'i disgrifiwyd fel adnodd ar-lein cynhwysfawr sy'n rhoi gwybodaeth am y datblygiadau cyfreithiol diweddaraf yn y DU. Er bod y wefan yn agored i unrhyw un â diddordeb yn y gyfraith, bydd myfyrwyr yn arbennig yn elw o doreth o adnoddau am ddim gyda'r nod o'u helpu trwy gydol eu hastudiaethau gradd yn y gyfraith.Mae Aaron Clegg (chwith) ac Adam Gulliver, sef cyn-fyfyrwyr Bangor, wedi lansio gwefan 'Legal Loop'Mae Aaron Clegg (chwith) ac Adam Gulliver, sef cyn-fyfyrwyr Bangor, wedi lansio gwefan 'Legal Loop'

Crëwyd y wefan gan Adam Gulliver ac Aaron Clegg a raddiodd o Ysgol y Gyfraith Bangor, y naill yn 2014 a'r llall yn 2015. Mae eu profiadau eu hunain o astudio'r Gyfraith wedi bod yn rhan annatod o ddatblygu'r wefan. "Mi fuon ni'n holi ein hunain beth fydden ni wedi hoffi ei gael pan oedden ni'n fyfyrwyr a sut y gallen ni lenwi'r bwlch" eglura Aaron, sydd yn 22 oed ac yn gweithio ar hyn o bryd fel cynorthwyydd cyfreithiol gyda chwmni cyfreithiol blaenllaw yn y Deyrnas Unedig. "Rydw i'n cofio ei bod yn anodd weithiau cadw i fyny â'r materion o bwys oedd yn mynd ymlaen yn y byd cyfreithiol, oherwydd gall pethau newid yn gyflym mewn byr amser. Cawsom y syniad o edrych ar bopeth sy'n mynd ymlaen, ei egluro mewn ffordd sy'n hwylus i ddarllenwyr, a chreu gwefan lle gall pobl dreulio 5 neu 10 munud a gadael gan deimlo eu bod yn gwybod beth sy'n mynd ymlaen."

Yn ogystal â rhoi blas ar y newyddion bob dydd, mae'r ddau, a gafodd eu coroni'n bencampwyr ffug ddadlau Cymru yn 2014, yn gobeithio'n fawr y bydd Legal Loop yn dod yn gyrchfan astudio anhepgor i fyfyrwyr y gyfraith yn y DU. "Rydym yn gweithio ar hyn o bryd ar adran bwrpasol o'r wefan fydd yn gweithredu fel beibl i fyfyrwyr y gyfraith", meddai Adam, sy'n 22 oed ac yn fargyfreithiwr dan hyfforddiant.  "Rydym ni am helpu myfyrwyr gyda beth bynnag sydd ei angen arnynt, boed sut i fynd i'r afael ag aseiniadau neu arholiadau neu sut i fwrw iddi i ennill y gystadleuaeth ffuglys sydd yn dod cyn hir.

"Byddwn hefyd yn llunio nodiadau cyfeirio academaidd o safon uchel sydd yn ffrwyth ymchwil a diwygio helaeth i helpu myfyrwyr i ddeall modiwlau gradd yn y gyfraith, i gyd am ddim."

Mae sicrhau bod y wefan yn mynd i'r afael ag anghenion myfyrwyr yn y gyfraith yn hollbwysig i Adam ac Aaron, ac maent eisoes wedi recriwtio tîm o gynrychiolwyr myfyrwyr o brifysgolion ar draws y Deyrnas Unedig.  "Rydym yn meddwl o ddifrif y gallwn gynnig rhywbeth i fyfyrwyr nad yw'n bodoli eisoes, ac felly rydym am wneud yn siŵr y gallwn gyrraedd cynifer o fyfyrwyr â phosib", meddai Aaron.   "Rydym yn gweithio tuag at gael cynrychiolydd ym mhob un ysgol y gyfraith yn y DU - mae'r cynrychiolwyr hyn yn amhrisiadwy oherwydd maen nhw'n cynnig cyswllt uniongyrchol â'r myfyrwyr yn eu prifysgolion.  Mae hyn yn caniatáu i ni glywed drosom ein hunain yn union yr hyn y mae pobl yn dymuno ei weld, ac mae wir yn help i ni i aros yn hyblyg ac yn datblygu'n gyson."

Mae gan y pâr gynlluniau mawr ar gyfer dyfodol Legal Loop, ond eu ffocws ar hyn o bryd yw sicrhau bod yr adran newydd o'r wefan ar gyfer myfyrwyr ar ei thraed erbyn Nadolig, mewn pryd ar gyfer cyfnod arholiadau mis Ionawr.

I fynd at Legal Loop, ewch i www.legalloop.co.uk, neu dilynwch y wefan ar Facebook a Twitter.  

Dyddiad cyhoeddi: 23 Hydref 2015