Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

F1 mewn ysgolion - Rownd Derfynol Ranbarthol 2013

Tim Falcon F1 Ysgol Uwchradd Cei Conna gyda Bob Carter, EESWTim Falcon F1 Ysgol Uwchradd Cei Conna gyda Bob Carter, EESWCynhaliodd Ysgol Addysg Prifysgol Bangor Rownd Derfynol Ranbarthol F1 Gogledd Cymru'n ddiweddar. Yn y gystadleuaeth Fformiwla 1 boblogaidd hon daeth dros 20 o ysgolion cynradd ac uwchradd at ei gilydd i gystadlu am leoedd yn Rownd Derfynol Genedlaethol y Deyrnas Unedig a gynhelir tua diwedd Mawrth. Cynhelir Rownd Derfynol y Byd F1 mewn Ysgolion 2013 yn Austin, Texas

Aeth y wobr gyntaf yn y categori ‘Dosbarth F1 ’ i dîm ‘Falcon F1’ o Ysgol Uwchradd Cei Conna a oedd hefyd yn fuddugol yn y categori car cyflymaf gydag amser o 1.658 eiliad. Enillodd Falcon F1 y wobr am y Car â'r Beirianneg Orau hefyd am y bedwaredd flwyddyn yn olynol.

'Aeroshock' o Ysgol Uwchradd Eirias a gipiodd yr ail wobr yn y Dosbarth F1 a thîm 'BOLT' o Ysgol Glan Clwyd oedd yn fuddugol yn y Dosbarth Bloodhound.

Meddai Christopher Jennings o dîm buddugol Cei Conna:

“Ar ôl treulio cryn dipyn o amser, ryw 60 o oriau, trwy wersi allgwricwlaidd, a phedair blynedd o gystadlu, o'r diwedd mae Falcon F1 yn cael y cyfle i gynrychioli Gogledd Cymru a Chymru gyfan, gobeithio, yn Rownd Derfynol y Deyrnas Unedig a'r Byd. Mae'r safonau a osodwyd yn y Rownd Derfynol Ranbarthol hon wedi mynd yn fwyfwy cystadleuol ac anodd oherwydd safon uchel y timau."

Ychwanegodd:

Tim Aeroshock o Ysgol Uwchradd Eirias gyda Bob Carter, EESWTim Aeroshock o Ysgol Uwchradd Eirias gyda Bob Carter, EESW"Mae'r lleoliad yn wych, felly hefyd trefn y mannau tynnu mewn a'r sesiynau amseru drwy'r dydd. Fel ysgol rydym ni bob amser yn cael adborth cadarnhaol gan gwmnïau a cholegau pan fydd y disgyblion yn symud ymlaen. Yn aml maent yn dweud mai'r gystadleuaeth F1 sydd wedi troi'r fantol o ran cynnig lle iddynt. Mae'r disgyblion a'r myfyrwyr yn ennill cryn brofiad, gan ddatblygu eu hyder a mwynhau'r awyrgylch tîm cystadleuol."

Aeth gwobrau eraill y diwrnod hwnnw i'r timau canlynol:

  • Hunaniaeth tîm-Venom, Ysgol Uwchradd Prestatyn
  • Gwobr Meddwl Arloesol -Hyperion ,St Brigids
  • Noddi a Marchnata-BOLT -Ysgol Glan Clwyd
  • Gwobr Ddewis y Beirniaid -Mellt Y Moelwyn Ysgol Y Moelwyn
  • Tîm Newydd Gorau.-Nutrino, St Brigids

Dywedodd Tîm Falcon 1:

"Mae hi wedi cymryd pedair blynedd i'r ysgol a'r tîm presennol hwn gyrraedd y safle buddugol hwn." Roedd yn foment emosiynol a balch iawn i bawb oedd ynglŷn â'r gwaith i gael ein coroni'n bencampwyr y dosbarth F1 ac i ennill y Car â'r Beirianneg Orau am y bedwaredd flwyddyn yn olynol. Mae’r tîm yn llawn brwdfrydedd rŵan ar gyfer y gystadleuaeth genedlaethol a byddant yn gwneud eu gorau glas i gyrraedd Rownd Derfynol y Byd yn Texas.

Tim Bolt o Ysgol Glan Clwyd gyda Bob Carter, EESWTim Bolt o Ysgol Glan Clwyd gyda Bob Carter, EESWMae’r F1 mewn Ysgolion yn her amlddisgyblaethol lle timau o ddisgyblion rhwng 9 ac 19 oed yn cydweithio i ddylunio, dadansoddi, cynhyrchu, profi ac yna rasio ceir F1 pren balsa bychan sy'n gweithio ar nwy. “Mae’r her yn ysbrydoli disgyblion i ddefnyddio TG i ddysgu am ffiseg, aerodynameg, dylunio, gweithgynhyrchu, brandio, graffeg, nawdd, marchnata, arwain/gwaith tîm, sgiliau cyfryngau a strategaeth ariannol a'u cymhwyso mewn ffordd ymarferol, ddychmygus, gystadleuol a chyffrous.” Mae timau'n cael eu beirniadu ar gyflymder y car, yn ogystal â thystiolaeth gefnogol o'r gwaith dylunio, y cyflwyniad llafar, a'r stondinau marchnata.

Meddai Dewi Rhys Rowlands, Cyfarwyddwr y Cwrs Dylunio Cynnyrch ym Mhrifysgol Bangor:

“Mae ansawdd y gwaith a gynhyrchwyd gan ysgolion uwchradd wedi bod yn rhagorol.

“Mae achlysur o’r math yma’n rhoi sylw i feysydd dylunio, peirianneg a thechnoleg ar eu gorau. Mae brwdfrydedd trefnwyr y gystadleuaeth F1, y staff, yr ysgolion sy'n cymryd rhan a’r disgyblion eu hunain wedi bod yn wych unwaith eto eleni.

Mae’r digwyddiad F1 mewn ysgolion yn gyfle gwych sy’n ysbrydoli disgyblion ifanc i gymryd mwy o ddiddordeb ym maes dylunio cynnyrch a pheirianneg mewn ffordd ymarferol, gyffrous a llawn dychymyg ac yn rhoi cyfle iddynt ddatblygu sgiliau ehangach fydd yn eu helpu i gael swyddi.

Dyddiad cyhoeddi: 20 Chwefror 2013