Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

FFIT Cymru yn ôl am ail gyfres – a Mared yn arwain y ffordd!

Mae un o gyfresi mwyaf poblogaidd S4C y llynedd, FFIT Cymru, yn ôl ar gyfer ail gyfres ym mis Ebrill a bydd ymwneud Prifysgol Bangor â chynhyrchiad Cwmni Da yn fwy fyth eleni, wedi i un o fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd gael ei dewis i fod yn un o ‘arweinwyr’ ysbrydoledig y gyfres.Mared Fôn OwenMared Fôn Owen

Mae Mared Fôn Owen, 20 oed ac yn hanu o Fodedern, yn fyfyrwraig ym mlwyddyn olaf ei gradd yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd y Brifysgol a thros gyfnod o saith wythnos, bydd Mared a phedwar arweinydd newydd arall yn mynd ati i drawsnewid eu bywydau drwy golli pwysau a datblygu lefelau newydd o ffitrwydd.

Wrth edrych ymlaen at y gyfres, meddai Mared:

“Rwy’n falch iawn fy mod wedi cael fy nerbyn i fod yn rhan o ail gyfres FFIT Cymru. Mae’n fraint fy mod i wedi cael fy newis o blith yr holl ymgeiswyr ac, yn sicr, efo’r holl gefnogaeth rwyf wedi ei derbyn yn barod, does dim amheuaeth na fydda i’n cyrraedd y nod!”

Gan ffurfioli’r berthynas a ddatblygwyd ar gyfer y gyfres gyntaf y llynedd, mae’r Brifysgol yn un o ‘bartneriaid’ y gyfres unwaith eto eleni, gan ymuno â chriw dethol o gyrff a sefydliadau megis Llywodraeth Cymru, Sustrans, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Vitality Parkrun ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r Brifysgol wedi rhannu ei chyfleusterau chwaraeon a’i harbenigeddau ym maes gwyddorau chwaraeon â’r cynhyrchiad eto eleni.

Cyn dewis y pum arweinydd terfynol, daeth carfan o ymgeiswyr i ganolfan chwaraeon y Brifysgol, Canolfan Brailsford, i gael eu hasesu gan arbenigwyr y gyfres, sy’n cynnwys y dietegydd, Sioned Quirke, y seicolegydd, Dr Ioan Rees a’r arbenigydd ffitrwydd, Rae Carpenter – a’r cyfan dan lywyddiaeth y cyflwynydd, Lisa Gwilym. Yna, wedi dewis y pum arweinydd, byddwn yn eu gweld yn cael eu hasesu gan Tomos Jones, myfyriwr PhD yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer y Brifysgol. Bydd y profion yn cael eu cynnal yn labordai PAWB yr Ysgol, sy’n cynnwys offer arbenigol ar gyfer mesur iechyd a ffitrwydd. Bydd y profion hyn yn cael eu hailadrodd ar ddiwedd y gyfres er mwyn gweld a yw’r pum arweinydd wedi llwyddo i drawsnewid eu bywydau am y gorau.

Mae’r gyfres yn dilyn fformat rhaglen Transformation Nation, sydd bellach ar ei deuddegfed cyfres ar sianel RTÉ yn Iwerddon a bydd FFIT Cymru yn annog gwylwyr i fynd ati i drawsnewid eu bywydau hwythau drwy ddilyn bwydlenni a rhaglenni ffitrwydd arweinwyr y rhaglen.

Wrth drafod y bartneriaeth rhwng y gyfres a Phrifysgol Bangor, meddai comisiynydd rhaglenni S4C, Sioned Wyn Roberts:

"Mae’r bartneriaeth rhwng S4C, Cwmni Da a Phrifysgol Bangor yn fuddiol iawn i gyfres FFIT Cymru.  Mae’r Brifysgol yn chwarae rôl ganolog yn y gyfres eto eleni, drwy agor eu drysau i’r arweinwyr ac i’r camerâu i ffilmio yno.

"Un elfen hollbwysig yn siwrne'r pum arweinydd yw’r profion ffitrwydd manwl sy’n cael eu cynnal yn Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer Prifysgol Bangor ar ddechrau ac ar ddiwedd y gyfres, ac mae hyn yn galluogi ni i fesur cynnydd a llwyddiant ein pump yn ystod eu taith FFIT Cymru."

Ac wrth edrych ymlaen at y gyfres newydd, meddai’r Athro Graham Upton, Is-ganghellor Dros Dro Prifysgol Bangor:

“Rydym yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â chynhyrchiad FFIT Cymru eto eleni a rhannu rhywfaint o arbenigeddau a chyfleusterau arbennig y Brifysgol – ac, wrth gwrs, rydym yn dymuno’n dda i Mared wrth iddi arwain eraill i ddilyn ei hesiampl!”

Bydd pennod gyntaf cyfres newydd FFIT Cymru yn cael ei darlledu nos Fawrth, 2 Ebrill ar S4C am 8 o’r gloch. I wybod mwy am y gyfres, ewch i www.ffit.cymru

Dyddiad cyhoeddi: 27 Mawrth 2019