Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gêm newydd i helpu pobl i yfed llai

Mae'r flwyddyn newydd yn adeg pan fyddwn yn ystyried gwneud newidiadau i'n ffordd o fyw. Ar ôl mwynhau gormodedd dros yr ŵyl, mae yfed llai o alcohol yn aml yn uchel ar y rhestr hon, ond gall grym ein hewyllys elwa o gael hwb bach i'n helpu i wneud y newidiadau hyn. Dengys ymchwil bod gêm newydd ar ffôn symudol gan is-gwmni Prifysgol Bangor Attention Retraining Technologies (ART) yn gallu gwneud hyn.

Mae Chimp Shop, sy'n seiliedig ar ymchwil gwreiddiol gan yr Athro Miles Cox o'r Ysgol Seicoleg uchel ei pharch ym Mhrifysgol Bangor, yn gêm newydd ddifyr sy'n helpu pobl i yfed llai.

Dangosodd ymchwil gwyddonol cynnar gan yr Athro Miles Cox yn Ysgol Seicoleg y brifysgol bod pobl sy'n yfed fwy o alcohol na'r lefelau a argymhellir yn rheolaidd, yn rhoi llawer mwy o sylw i ddelweddau sy'n gysylltiedig ag alcohol. Er enghraifft, pan fyddwch yn cerdded i lawr y Stryd Fawr bydd arwyddion siopau neu hysbysebion cysylltiedig ag alcohol yn tynnu eich sylw yn amlach. Mae'r "gogwydd sylw" hyn yn arwain at yfed yn gynharach ac felly'n bwydo'r cylch yfed.

Datblygodd yr Athro Miles Cox a'i fyfyriwr PhD yr adeg honno, Dr Javad Fadardi, ddull labordy sy'n effeithiol o ran torri'r cylch hwn drwy ailhyfforddi i dynnu sylw oddi wrth luniau cysylltiedig ag alcohol. Sylweddolodd cydweithiwr yr Athro Cox, yr Athro James Intriligator, y gallai troi'r dull labordy hwn i fod yn gêm ar ffôn symudol arwain at welliant sylweddol yn iechyd y cyhoedd yn y DU. Ei gynllun oedd datblygu rhywbeth y gellid ei gyflwyno fel ymyriad cynnar i bobl nad ydynt angen triniaeth dadwenwyno ond byddent yn cael budd o yfed llai o alcohol. 

Enillodd yr Athro Intriligator, a'i dîm ddau gontract Menter Ymchwil Busnesau Bach gyda'r Adran Iechyd i weld pa mor ymarferol yw'r gêm ar ddyfeisiau symudol ac i ddatblygu fersiwn fyddai'n barod i'r farchnad. Dangosodd y canlyniadau bod y gêm symudol mor effeithiol â'r rhaglen driniaeth yn y labordy i leihau faint a yfir yn ogystal â lleihau effeithiau negyddol eraill fel absenoldeb, salwch a diffyg cynhyrchiant yn y gwaith. Yn ddiddorol iawn, roedd y chwaraewyr hefyd yn dweud eu bod yn mwynhau diod alcoholig yn fwy pan oeddent yn cael un.

"Roedd canlyniadau'r arbrawf yn gadarnhaol iawn," meddai'r Athro Intriligator. "O ganlyniad, rydym wedi datblygu'r gêm ymhellach ac wedi ychwanegu ychydig o nodweddion eraill i helpu pobl i yfed llai ac mae'r gêm ar gael yn awr i'r cyhoedd ar iOS a siopau ap Android. Y cam nesaf yw bod y gêm ar gael i feddygon ac awdurdodau iechyd roi cod am ddim, fel y gall cleifion sydd eisiau yfed llai gael mynediad at y gêm drwy'r GIG".

Yn ogystal â'r nod o sicrhau bod Chimp Shop ar gael i gymaint o bobl ag y bo modd, mae ART yn awr yn edrych ar fuddion posibl ailhyfforddi sylw i feysydd eraill sy'n achosi pryder o ran iechyd y cyhoedd fel ysmygu a cholli pwysau.

Eglurodd yr Athro Intriligator, "Nid yw Chimp Shop yn ateb syml ond mae'n ffordd sydd wedi ei brofi o roi hwb i rym ewyllys - yn wir efallai mai dyma'r ffordd fwyaf difyr erioed o yfed llai!"

Am fwy o wybodaeth neu i gael cysylltiadau i lawrlwytho Chimp Shop,  ewch i http://www.chimp-shop.com 

Dyddiad cyhoeddi: 5 Ionawr 2015