Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gofalwyr ifanc yn cael blas ar Brifysgol

Bryana Donachie a Jessica Hartshorne, y ddwy o’r Rhyl, yn cwblhau sgerbwd dynol drwy ddefnyddio delweddau pelydr-x.Bryana Donachie a Jessica Hartshorne, y ddwy o’r Rhyl, yn cwblhau sgerbwd dynol drwy ddefnyddio delweddau pelydr-x.Gwahoddwyd gofalwyr ifanc sy’n byw ar draws Gogledd Cymru i gael blas ar fywyd prifysgol ym Mhrifysgol Bangor yn ddiweddar.

Daeth saith ar hugain o bobl ifanc, rhwng 15-20 oed, i fwynhau’r profiad blasu preswyl cyntaf yng ngogledd Cymru a gafodd ei gynllunio'n benodol ar eu cyfer. Roedd hyn yn bartneriaeth rhwng Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ac Action for Children.

Roedd y bobl ifanc o brojectau gofalwyr ifanc Ynys Môn a Gwynedd, gwasanaeth Action for Children sy'n cefnogi gofalwyr ifanc 5-18 oed. Mae’r projectau’n codi ymwybyddiaeth, nodi a darparu cymorth uniongyrchol i blant a phobl ifanc sy'n edrych ar ôl neu’n helpu i ofalu am rywun yn eu teulu sy'n sâl neu ag anableddau, gan gynnwys gofal plant dros rieni sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau neu iechyd meddwl.

Esboniodd Delyth Murphy, Cyfarwyddwr Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor:

"Un o nodau'r sesiwn preswyl cyntaf hwn oedd gweithio gyda gofalwyr i weld sut y gall y Brifysgol weithio i leihau rhwystrau iddynt i ddilyn cwrs addysg uwch. Cafodd y bobl ifanc flas ar wahanol weithgareddau, sesiynau academaidd, taith o amgylch y Brifysgol a chyfle i gymdeithasu. Cawsant hefyd gyfle i drafod pa gymorth ariannol a phrofiad gwaith a chyfleoedd a fyddai ar gael iddynt."

Dywedodd Maria Bulkeley, arweinydd tîm Action for Children ar gyfer gofalwyr ifanc Ynys Môn a Gwynedd:

"Roedd hyn yn gyfle amhrisiadwy i’n  gofalwyr ifanc ystyried llwybr nad oeddent yn credu ei fod ar gael iddynt efallai.   Ceir llawer o bobl ifanc yng ngogledd Cymru sy'n gofalu am rywun yn y cartref ac maen nhw’n wynebu rhwystrau nad yw pobl ifanc eraill ddim yn eu wynebu, a gallant deimlo nad yw addysg uwch yn gyfle sydd ar gael iddynt oherwydd eu cyfrifoldebau gofalu.

"Cafodd cyfle i aros ym Mhrifysgol Bangor, cwrdd â myfyrwyr a deall y cymorth bugeiliol ac ariannol sydd ar gael os ydynt am anelu i ddilyn cwrs yno effaith aruthrol ar ein pobl ifanc. Mae hon yn fenter wych."

Dywedodd Elizabeth Taylor, Swyddog Addysg Cymru Ymddiriedolaeth Gofalwyr:

"Mae’r project Amser i Leisio'n Barn, yn pwysleisio’r rhwystrau sy'n wynebu gofalwyr ym myd addysg, addysg uwch yn benodol. Mae methu â chwblhau graddau oherwydd cyfrifoldebau gofalu am deulu yn broblem fawr. Mae mynd i brifysgol yn anodd i bawb, ond mae'n anoddach i ofalwyr ifanc. Mae Prifysgol Bangor wedi bod yn gwbl ymroddedig i ofalwyr ac wedi dangos inni faint mae'n olygu iddynt i gynorthwyo gofalwyr, ac ni allai Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru fod yn hapusach ynghylch hynny."

Dywedodd Ceinwen Jones o Dinorwig:

"Roedd yn hwyl a chefais gwrdd â llawer o bobl yn mynd drwy'r un peth â mi . Felly roeddwn yn gyfforddus iawn, a chefais gyfle i ddysgu am yr hyn rwyf am ei wneud yn y dyfodol o ran mynd i brifysgol."

Dywedodd Jessica Hartshorne o’r Rhyl:

"Rwy'n sylweddoli bod llawer mwy o gymorth a chyllid ar gael i ofalwyr ifanc nag yr oeddwn cyn dod i’r digwyddiad."

Dyddiad cyhoeddi: 25 Ebrill 2017