Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Grŵp i Gefnogi SEAFISH i wella dealltwriaeth o wyddor Bwyd Môr ym Mhrydain

Mae Michel Kaiser, Athro Ecoleg Cadwraeth y Môr ym Mhrifysgol Bangor, i gadeirio Grŵp Cynghori Gwyddonol (Science Advisory Group neu SAG). Wedi ei sefydlu gan Seafish, bydd SAG yn rhoi her a chefnogaeth wyddonol annibynnol o ansawdd uchel. 

Bydd y saith aelod o’r Grŵp yn sicrhau bod Seafish, a thrwy hynny, y diwydiant bwyd môr  ym Mhrydain yn medru cael at y dystiolaeth wyddonol orau,  a hefyd ymwneud mwy â’r gymuned wyddonol lle bo hynny’n ymarferol.  Ei nod yn y pen draw  yw hybu mwy o benderfyniadau ar sail tystiolaeth o fewn y sector.

Wrth sôn am ei benodiad dyma ddywedodd yr Athro Michel Kaiser: “Mae gan Seafish rôl o bwys i'w chwarae wrth roi cyngor ar sail tystiolaeth i’r diwydiant bwyd môr a bydd yn ffynhonnell gynyddol bwysig o wybodaeth wyddonol i’r dyfodol.”

Nod SAG yw cynorthwyo Seafish i gael mynediad at, dehongli a deall yr ystod eang o wybodaeth wyddonol berthnasol sydd ar gael.  Bydd hefyd yn rhoi barn ar berthnasedd, potensial a defnyddio’r  data. Gwneir hyn drwy ddarparu cyngor annibynnol ar nifer o feysydd, gan gynnwys cyfeiriad strategol, a blaenoriaethau ar gyfer Seafish, a hynny o safbwynt wyddonol, yn ogystal â datblygiad gwyddonol a technegol yn y maes.

Ychwanegodd Dr Tom Pickerell ar ran Seafish: “Rydym yn ffodus ein bod wedi derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr o ansawdd mor uchel ac rydym yn credu ein bod wedi dod â’r arbenigwyr gwyddonol gorau ynghyd i roi cyngor i Seafish a’r diwydiant ar ein gwaith i’r dyfodol. 

“Bydd y SAG yn arwain blaenoriaethau a strategaeth drwy gynghori Bwrdd Seafish a’r Paneli Sector.  Rydym yn credu y bydd yn fodd i ymestyn y gwaith da sydd yn cael ei wneud eisoes ym Mhrydain,  wrth ddod â chymunedau gwyddoniaeth a bwyd môr ynghyd er mwyn cyflawni amcanion tymor hir.”

Yn ymuno â’r Athro Mike Kaiser, o Ysgol Gwyddorau Eigion Prifysgol Bangor bydd:

  • Andrew Rowley, Athro Biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe
  • Walter Crozier, aelod annibynnol
  • Neil Auchterlonie, Ymgynghorydd Pysgodfeydd ac Acwafeithrin annibynnol
  • Bryce Stewart, Biolegydd Môr a darlithydd yn Adran yr Amgylchedd ym Mhrifysgol Efrog
  • Simon Jennings a Grant Stentiford,  yn cynrychioli’r Ganolfan Pysgodfeydd, Amgylchedd ac Acwafeithrin  (Centre for Fisheries, Environment and Aquaculture Science neu Cefas)
  • Mike Elliott, Cyfarwyddwr Sefydliad Astudiaethau Aberoedd ac Arfordirol, ac Athro Astudiaethau Aber a Gwyddorau Arfordirol, Prifysgol Hull

Cynhelir y cyfarfod gyntaf yn Llundain ar 12 Tachwedd.

Dyddiad cyhoeddi: 10 Medi 2015