Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Grant Ymchwil i Ddeiliad Ysgoloriaeth y Coleg

Mae fyfyriwr ymchwil ym Mhrifsygol Bangor, sydd yn un o ddeiliaid ysgoloriaethau ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, wedi sicrhau grant ymchwil uchel ei fri gwerth €5,000 gan Sefydliad Hydradeg Ewrop (European Hydration Institute neu’r EHI). O dan nawdd y Coleg mae Julian Owen yn fyfyriwr PhD yn yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer lle mae’n ymchwilio ym maes Ffisioleg Ddynol ar hyn o bryd.

Sefydlwyd yr ‘EHI’ gyda'r nod o ddatblygu dealltwriaeth a rhannu gwybodaeth am faterion sy'n ymwneud â hydradiad dynol ac effeithiau hydradiad ar les iechyd a pherfformiad. Cyhoeddwyd yr wythnos hon bod Julian Owen yn un o ddim ond wyth unigolyn ar draws Ewrop sydd wedi llwyddo i sicrhau grant ar gyfer gwaith ymchwil yn y maes

Teitl prosiect Julian yw Effeithiau Dadhydradiad Hypertonig ac Isotonig ar Ddefnyddioldeb Marcwyr Hydradiad a Pherfformiad Dynol.

Dywedodd: “Rwy’n falch iawn fy mod wedi llwyddo i sicrhau’r grant hwn ac yn edrych ymlaen at gychwyn ar y gwaith.  Mae’n hynod o gyffrous i mi gael y cyfle i gyfrannu at ddatblygu gwaith yr EHI ac rwy’n mawr obeithio y bydd fy ymchwil innau yn gwneud cyfraniad mawr at y gwaith hwnnw.  Mae’r EHI yn gwneud gwaith pwysig wrth geisio cynyddu ein dealltwriaeth o unrhyw faterion sy’n ymwneud â hydradiad dynol. Yn sicr, mae’n faes eang iawn ac yn gyfle arbennig i mi gael cydweithio gydag academyddion eraill o wledydd fel Yr Iseldiroedd, Portiwgal a Gwlad Pwyl, sydd hefyd wedi bod yn llwyddiannus. Yn amlwg, mae sicrhau’r grant hwn yn dipyn o fraint i mi’n bersonol a hoffwn ddiolch i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Bangor am eu cefnogaeth”.

Dr Dylan Phillips yw Rheolwr Datblygu Staff y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  Ychwanegodd: “Nid ar chwarae bach y mae rhywun yn sicrhau grant gan yr EHI, ac yn hynny o beth mae’n dipyn o fraint i’r Coleg bod un o ddeiliaid ei gynllun ysgoloriaethau ymchwil wedi llwyddo i wneud hyn.  Dyfarnodd y Coleg yr ysgoloriaeth hon i Brifysgol Bangor yn 2010 ac mae’r gydnabyddiaeth hon gan yr EHI yn dangos yn glir bod academyddion cyfrwng Cymraeg, fel Julian, yn gallu cystadlu ag ymchwilwyr eraill ar y llwyfan rhyngwladol.  Rydym yn hynod o falch o lwyddiant Julian ac yn edrych ymlaen at weld ffrwyth ei waith. Yn sicr, bydd llwyddiant Julian yn rhoi hwb i academyddion cyfrwng Cymraeg eraill a myfyrwyr sy’n astudio eu pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg.”

Fel rhan o’r cynllun ysgoloriaethau ymchwil, y mae Julian hefyd yn cyfrannu at addysgu myfyrwyr israddedig ym Mhrifysgol Bangor. Ar hyn o bryd y mae’n cynnal seminarau a thiwtorialau yn Gymraeg i fyfyrwyr cyrsiau gradd yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer. Erbyn diwedd ei bum mlynedd yn cael ei gyllido gan y Coleg Cymraeg, fe fydd hefyd wedi creu modiwlau cyfrwng Cymraeg newydd sbon ym maes ffisioleg ddynol yn seiliedig ar ei ymchwil.

Mae gan y cynllun ysgoloriaethau ymchwil ran ganolog yn strategaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i greu to newydd o academyddion ifainc sydd yn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg, ac i gynyddu’r ddarpariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr ei hastudio yn Gymraeg.

Dyddiad cyhoeddi: 22 Mawrth 2012