Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweinidog Llywodraeth Cymru yn ymweld ag Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor

Yr Athro Jianming Tang, Yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor y Brifysgol a Julie James AC, Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth yn labory'r Athro Tang.Yr Athro Jianming Tang, Yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor y Brifysgol a Julie James AC, Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth yn labory'r Athro Tang.Ymwelodd Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James AC, ag Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor ddydd Iau (16 Chwefror). Yn ystod yr ymweliad, tywyswyd y Gweinidog o amgylch labordai arloesol yr ysgol a chafwyd arddangosiad o waith Yr Athro Jianming Tang a’r Optical Communications Research Group (OCRG).

Ar hyn o bryd, mae prif weithgareddau ymchwil y grŵp yn canolbwyntio ar archwilio dulliau arloesol o brosesu signal, yn cynnwys rhwydweithiau symudol chwim 5G sydd wrthi’n cael eu datblygu. Meddai’r Athro Tang:

“Drwy weithio ar dechnoleg prosesu signal digidol uwch, byddwn yn gwella ymarferoldeb rwydweithiau symudol yn sylweddol. Yn y man, gallai hyn arwain at ddarpariaeth band-eang cynhwysfawr a gwasanaeth neilltuol o ddibynadwy i ni fel defnyddwyr.”

Mae Prifysgol Bangor, mewn cydweithrediad â M-Sparc, y Parc Gwyddoniaeth newydd sydd wrthi’n cael ei adeiladu ar Ynys Môn, wedi bod yn gweithio ar ddatblygu Canolfan Ragoriaeth ym maes Digital Signal Processing (DSP) ar y safle. Byddai’r Ganolfan arfaethedig yn dyfod ynghyd arbenigeddau 10 o bartneriaid diwydiannol sydd wedi cydweithio ag OCRG dros y degawd diwethaf. Byddai'r Ganolfan yn ceisio datblygu atebion arloesol i heriau diwydiannol, gyda ffocws clir ar nid yn unig wella eu cynnyrch, prosesau neu wasanaethau presennol, ond hefyd gyflwyno rhai newydd mewn modd cost-effeithiol.

Wrth bwyso a mesur ei hymweliad dywedodd Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru, Julie James AC: “Pleser oedd gweld y gwaith ymchwil sy’n mynd rhagddo yn Ysgol Peirianneg Electronig Prifysgol Bangor o safbwynt archwilio dyfodol y seilwaith cyfathrebu. Mae technoleg yn datblygu bob dydd ac ardderchog yw gweld bod y gwaith arloesol hwn sy’n cael ei arwain gan yr Athro Tang yn digwydd yma yng Nghymru.”

Yr Athro Tang yn esbonio'r offer arbenigol yn y labordy i'r Gweinidog.Yr Athro Tang yn esbonio'r offer arbenigol yn y labordy i'r Gweinidog.“Nod Llywodraeth Cymru yw sicrhau bod modd i bob eiddo yng Nghymru fanteisio ar fand eang dibynadwy a chyflym iawn. Diben rhaglen Cyflymu Cymru yw galluogi pob ardal na fyddai wedi derbyn cyswllt o’r fath i’w dderbyn.”

“Erbyn hyn gall wyth o bob deg eiddo ei dderbyn, sy’n golygu mai yng Nghymru y mae’r nifer mwyaf o eiddo a all fanteisio ar fand eang cyflym iawn, o’i gymharu â’r gwledydd datganoledig eraill.”

“Ni fyddai gan unrhyw ran o Wynedd fynediad at fand eang cyflym iawn heb ymyrraeth Cyflymu Cymru. Gall bron i 50,000 o safleoedd ar draws y Sir bellach ei dderbyn, a bydd y nifer hwn yn parhau i gynyddu wrth i’r rhaglen barhau.”

Yn ôl Yr Athro Paul Spencer, Deon Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Chymhwysol Prifysgol Bangor, mae gan weithredoedd OCRG botensial aruthrol i faes academia, y diwydiant telegyfathrebu ac i ninnau hefyd fel defnyddwyr:

“Mae’r gwaith mae’r Athro Tang a’i grŵp ymchwil wedi ei gyflawni dros y degawd diwethaf wedi arwain at dderbyn dros £5 miliwn o fuddsoddiad uniongyrchol gan rai o gewri’r byd telegyfathrebu. Drwy gydweithio â’r diwydiant a gwthio ffiniau technoleg arloesol, maen nhw i bob pwrpas yn herio’r modd y mae’r diwydiant yn ein darparu ni fel defnyddwyr â’r data sydd ei angen arnom yn ein bywydau beunyddiol, yn ein gliniaduron, ffonau symudol a’n setiau teledu. Mae hefyd yn gosod Prifysgol Bangor a’r rhanbarth ar flaen y gad wrth i’r datblygiadau cyffrous hyn gael eu gwireddu.”

Dyddiad cyhoeddi: 17 Chwefror 2017