Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweinidog yn torri’r tir mewn datblygiad sy’n torri tir newydd

Yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor y Brifysgol, Ieuan Wyn Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol M-SParc a’r Gweinidog Ken Skates, wrth iddo dorri’r dywarchen gyntaf ar y Parc Gwyddoniaeth.Yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor y Brifysgol, Ieuan Wyn Jones, Cyfarwyddwr Gweithredol M-SParc a’r Gweinidog Ken Skates, wrth iddo dorri’r dywarchen gyntaf ar y Parc Gwyddoniaeth.Cymerodd Parc Gwyddoniaeth Menai (M-SParc) gam mawr ymlaen yr wythnos yma yn y gwaith o adeiladu’r Parc Gwyddoniaeth pwrpasol cyntaf yng Nghymru wrth i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith, y Gweinidog Ken Skates ddod i'r safle ar Ynys Môn i dorri’r tir.

Mae’r prosiect uchelgeisiol yma, a fydd yn agor ei ddrysau yn 2017-18, wedi sicrhau £10.8 miliwn o fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru a £10.2 miliwn arall o Gyllid Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a bydd nawr yn dechrau ar y gwaith o godi'r adeilad newydd a chreu’r tirlun. Nod y prosiect yw darparu cyfleusterau swyddfa a labordai gwych i bobl uchelgeisiol sy’n dymuno tyfu eu busnes yn y rhanbarth.

Dywedodd Anthony Dillon, Rheolwr-Gyfarwyddwr Willmott Dixon Construction Ltd “Rydym yn falch o ddechrau codi adeilad M-SParc ar gyfer hyd at 300 o bobl. Byddwn hefyd yn darparu manteision cymunedol yn ystod y gwaith adeiladu, gan gynnwys interniaethau, prentisiaethau, a gweithdai ar gyfer y gadwyn gyflenwi leol a phobl sydd eisiau datblygu eu sgiliau yn y diwydiant.  Dyma’r prosiect cyntaf o’i fath yng Nghymru, a dylai gael effaith gadarnhaol ar y rhanbarth am genedlaethau i ddod.”

Bydd y Prosiect yn cynnal sesiwn “cyflwyniad i Fodelu Gwybodaeth am Adeiladau” ar gyfer y gadwyn gyflenwi ar 16 Tachwedd ym Mangor. Nod y digwyddiad yw rhoi’r sgiliau a’r technegau diweddaraf yn y sector i’r gadwyn gyflenwi leol. Dyma annog busnesau a fyddai’n hoffi mynychu i gysylltu drwy wefan M-SParc. http://tinyurl.com/h8rolus

Llun pensaer o'r Parc Gwyddoniaeth newydd.Llun pensaer o'r Parc Gwyddoniaeth newydd.Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol Ieuan Wyn Jones “Roedd angen llawer o waith caled i gyrraedd y fan yma, ac rydym yn falch o weld y gwaith yn dechrau ar y safle. Y tu ôl i'r llenni, mae gwaith yn mynd yn ei flaen i sicrhau tenantiaid, ac mae gennym nifer o gwmnïau sydd eisoes wedi rhoi eu henwau fel Tenantiaid Rhithiol.  Rydym hefyd yn gweithio’n agos â thenantiaid angori posibl yr ydym yn gobeithio eu denu i'r Parc. Rydym yn falch o gynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth busnes i'r cwmnïau yma (mae’r rhan fwyaf ohonynt eisoes wedi’u lleoli yn y rhanbarth), a gallwn ddweud bod galw am Barc Gwyddoniaeth yn y rhanbarth.”

Dywedodd y Gweinidog Ken Skates "Mae'n wych gweld y cynnydd sy'n cael ei wneud ym Mharc Gwyddoniaeth Menai, sy'n cael ei chefnogi gan dros £20m o Gyllid Lywodraeth Cymru a'r UE.

"Unwaith bydd yn weithredol bydd y Parc Gwyddoniaeth yn cynnig manteision enfawr i ranbarth Gogledd Cymru. Rwy'n hyderus y bydd ei ffocws ar sectorau ynni adnewyddadwy a charbon isel yn ategu'r gwaith a wneir gan y Fenter Ynys Ynni a'r Ardal Fenter Ynys Môn a bydd yn helpu busnesau lleol yn ehangach i greu swyddi a sicrhau twf economaidd cynaliadwy."

Yr Athro John G Hughes, Ieuan Wyn Jones, Y Gweinidog Ken Skates, Y cynghorydd Ieuan Williams, ac aelodau o dîm Willmott Dixon Construction Ltd sydd newydd ennill y contract i adeiladu'r Parc..Yr Athro John G Hughes, Ieuan Wyn Jones, Y Gweinidog Ken Skates, Y cynghorydd Ieuan Williams, ac aelodau o dîm Willmott Dixon Construction Ltd sydd newydd ennill y contract i adeiladu'r Parc.Mae M-SParc dan berchnogaeth lwyr Prifysgol Bangor, ac roedd yr Is-Ganghellor John G. Hughes ar y safle.  Dywedodd “Mae gan Brifysgol Bangor ragoriaeth ymchwil mewn llawer o’r meysydd y bydd M-SParc yn canolbwyntio arnynt, gan gynnwys cemeg a TGCh.  Bydd y bartneriaeth rhwng y ddau yn parhau drwy gydol oes M-SParc, gyda Bangor yn cynnig cymorth Ymchwil a Datblygu i gwmnïau yn y Parc.”

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan M-SParc (www.m-sparc.com) neu anfonwch neges e-bost at post@m-sparc.com.  

Dyddiad cyhoeddi: 31 Hydref 2016