Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweinidog yn ymweld â chanolfan sy’n gefn i’r Gymraeg

Chwith i dde -Yn eistedd, Jamie McAllister, Ysgol Uwchradd Cei Connah;Leighton Andrews, Y Gweinidog; Nia Williams, tiwtor; Ceri Doutch, Ysgol Santes Fair CaergybiChwith i dde -Yn eistedd, Jamie McAllister, Ysgol Uwchradd Cei Connah;Leighton Andrews, Y Gweinidog; Nia Williams, tiwtor; Ceri Doutch, Ysgol Santes Fair CaergybiChwith i dde -Yn eistedd, Jamie McAllister, Ysgol Uwchradd Cei Connah;Leighton Andrews, Y Gweinidog; Nia Williams, tiwtor; Ceri Doutch, Ysgol Santes Fair CaergybiCafodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews, gyfle i glywed am nifer o brojectau arloesol sy’n hybu a hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg wrth iddo ymweld â Chanolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor yn ddiweddar (17 Tachwedd 2011).

Mae Canolfan Bedwyr, sef canolfan gwasanaethau Cymraeg y Brifysgol, wedi sicrhau enw da iddi’i hun, nid yn unig am ei gwaith yn datblygu a hyrwyddo’r Gymraeg yn y Brifysgol ei hun ond hefyd am ei gwaith yn hwyluso defnydd ohoni y tu hwnt i’w muriau.

Yn ddiweddar, mae’r ganolfan wedi ennill cytundebau sylweddol gan Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru i arwain cynllun i ddatblygu sgiliau Cymraeg athrawon a darlithwyr ac i ddatblygu terminoleg ar gyfer y sectorau uwchradd ac addysg bellach. Yn ogystal â manteisio ar y cyfle i weld cynnydd y projectau hyn drosto’i hun bu’r gweinidog yn dysgu am y gwaith sy’n cael ei wneud i gefnogi defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.

Yn ystod yr ymweliad rhoddwyd cryn sylw i ddatblygiadau ym maes technolegau iaith, gan gynnwys technoleg lleferydd ac offer ac adnoddau newydd ar gyfer cefnogi’r diwydiant cyfieithu.

Mae Canolfan Bedwyr hefyd yn gartref i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Bangor a dangoswyd i’r gweinidog y math o gefnogaeth sydd ar gael i staff sy’n datblygu darpariaeth cyfrwng Cymraeg newydd ac i fyfyrwyr sy’n dewis ymgymryd â hi.

Wrth drafod ei ymweliad nododd Leighton Andrews “Mae gan Brifysgol Bangor hanes maith o hyrwyddo addysg uwch trwy gyfrwng y Gymraeg, gan gynnwys yn fwy diweddar, ei chefnogaeth i’r gwaith o sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r gwaith y mae’n ei gyflawni yn mynd i gyfrannu’n allweddol hefyd i nod y Llywodraeth o hyrwyddo’r iaith Gymraeg a sicrhau ei bod yn ffynnu.”

Dywedodd yr Athro John G. Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor “Fel Prifysgol, rydym yn gwbl gefnogol i weledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer ffyniant y Gymraeg ac yn falch iawn o’r cyfraniad y mae Canolfan Bedwyr yn ei wneud tuag at wireddu’r weledigaeth honno o fewn y Brifysgol ei hun a thu hwnt i’w muriau.”

Meddai Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr Canolfan Bedwyr: “Roedd yn bleser cael croesawu Leighton Andrews i gartref newydd Canolfan Bedwyr yn Neuadd Dyfrdwy a rhoi’r cyfle iddo brofi nifer o ddatblygiadau arloesol. Yng nghyd-destun strategaeth newydd y Llywodraeth ar gyfer y Gymraeg, roedd yn gyfle amserol i ni ddangos holl ystod y gwaith sy’n cael ei wneud yn y Ganolfan i hwyluso defnydd o’r Gymraeg a sicrhau isadeiledd ar gyfer ei datblygiad”.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Tachwedd 2011