Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweithgareddau Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod

Mae Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at Eisteddfod brysur arall eto eleni. Mae staff y Brifysgol wedi darparu wythnos o weithgareddau ar y stondin sy’n adlewyrchu’r gweithgaredd, yr ymchwil a’r dysgu cyfrwng Gymraeg sy’n digwydd yn y Brifysgol.  

“Bwriad ein gweithgareddau yw adlewyrchu’r ddarpariaeth sydd gennym. Fel y sefydliad, rydym yn cynnig y nifer fwyaf o gyrsiau a modiwlau addysg uwch drwy’r Gymraeg, ac yn addysgu’r nifer fwyar o fyfyrwyr drwy’r Gymraeg,” esbonia Mr Wyn Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor efo cyfrifoldeb dros y Gymraeg.

Ond nid yn unig ar stondin y Brifysgol mae staff y Brifysgol a’r hwyl i’w gael.

Fel un o brif noddwyr Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod, mae’r Brifysgol yn cymryd rôl flaenllaw yno. A dweud y gwir, aelod o staff Prifysgol Bangor, Dr Robyn Wheldon Williams sy’n trefnu ac yn cydlynu gweithgareddau’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg - yn ogystal â chyflwyno’r tîm Fflach Bang a’r ffrwydriaid ffantastig ddwywaith y dydd!

Bydd gwyddonwyr eraill o’r Brifysgol yn cynnal Hwyl Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor yn y Pafiliwn.

Gan gynnig gweithdai creu peli bownsio cwstard, creu llysnafedd a chreu canhwyllau, cwis adnabod penglogau, bydd digon i ddiddanu! Yn ogystal, bydd sialensiau seicoleg yn rhoi cip ar sut mae ein hymennydd yn gweithio, tra bydd enghreifftiau o fywyd môr o’r Fenai i’w gweld a’u cyffwrdd (dydd Mercher a dydd Iau).

Mae cyfle hefyd i gymryd rhan mewn arbrofion gwyddonol. Gall plant brofi ansawdd dŵr ein hafonydd - efo’r canlyniadau’n cael eu bwydo i mewn i arbrawf byd-eang. Daw hyn, a gweithgareddau eraill gan yr Ysgol Gemeg, o dan nawdd y Gymdeithas Frenhinol Cemeg ac maent yn rhan o ddathliadau Blwyddyn Ryngwladol Cemeg. 

Ydach chi’n sicr bod eich dwylo’n lân a’ch bod yn gwybod sut i lenwi oergell er mwyn sicrhau hylendid bwyd?  Bydd gwyddonwyr Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth yno i’ch rhoi ar ben ffordd, ac i drafod cynaladwyedd.

“Drwy adloniant a chwarae, a thipyn o waith diddorol, caiff plant Cymru, ac ambell i riant neu oedolyn, gyfle i ymwneud â thipyn o wyddoniaeth, technoleg a mathemateg - heb yn wybod iddynt bron!” meddai Dr Robyn Wheldon Williams.

“Mae’r Eisteddfod a’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn gyfle gwych i gyfleu’r ystod eang sydd i wyddoniaeth a’r ffordd yr ydym yn ei defnyddio yn ein bywydau bob dydd,“ meddai.

Mae  gwaith a chyfraniad Dr Robyn Wheldon Williams wrth drefnu cynnwys y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg ers Medi 2007 wedi ei noddi gan Brifysgol Bangor. Mae wedi bod yn cynorthwyo ac yn cynnal y Sioeau Fflach Bang ers 2005. 

Un arall fydd yn taro mewn i’r Pafiliwn yw’r Athro Deri Tomos, o  Ysgol Gwyddorau Biolegol, Brifysgol Bangor. Mae wedi’i wahodd i ddweud ychydig eiriau am ei brofiadau gyda gwyddoniaeth wrth nodi pen blwydd y Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn 40 eleni.

Bydd gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru, sy’n gyfrifol am gydlynu holl gyrsiau Cymraeg y gogledd, bresenoldeb llawn ym Maes D. Mewn cydweithrediad â dysgwyr yr ardal, mae rhaglen helaeth o weithgareddau wedi ei threfnu, felly cofiwch alw heibio i weld beth sydd ymlaen yno. Mae’r Ganolfan hefyd yn rhan o Brifysgol Bangor.

Bydd sawl cyfle arall i ddod ar draws staff Pryfysol Bangor ar y maes - mae’r Athro Peredur Lynch o Ysgol y Gymraeg yn cael ei urddo’n aelod o’r Orsedd ddydd Gwener, a Shan Ashton o’r Ysgol Dysgu Gydol Oes yn cadeirio cyfarfod ym Mhabell y Cymdeithasau ddydd Mercher, 3 Awst am 3.30. Teitl y sgwrs yw 'Cymru a Nicaragua: 25 mlynedd o gefnogi.'

Mae Cangen Bangor Graddedigion Cymru yn cynnal darlith am 2.15 pm yn Stondin Prifysgol Cymru ddydd Mawrth, 2 Awst 2012. Bydd Yr Athro R Gareth Wyn Jones yn darlithio ar yr Athro Charles Evans, FRS, cyn-Brifathro Prifysgol Bangor.

Darllenwch ein straeon eraill yma:
Llenydda ym Mhabell Bangor yn yr  Eisteddfod
Trafod Cymraeg a Saesneg mewn sgyrsiau pob dydd
Llyfr i gwmpasu cerddoriaeth Cymru
Breuddwydion Bro- trigolion yn trafod cynllunio'u cymuned
Trafod dyfodol diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru- a mwynhau diwrnod o gerddoriaeth
Adnoddau dysgu i fyfyrwyr Nyrsio yn y Gymraeg

Dyddiad cyhoeddi: 29 Gorffennaf 2011