Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweld y Goleuni - Ysbrydoliaeth Syr John Timpson

Mae Syr John Timpson o Sefydliad Timpson a chyn Prif Weithredwr grŵp siopau’r stryd fawr, Timpson Group, yn ymweld â Phrifysgol Bangor i draddodi Darlith Goffa Anne Marie Jones 2019, ddydd Mawrth 12 Mawrth rhwng 12.30 - 1.30pm.

Cynhelir darlith Syr John gan y Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar Sail Tystiolaeth Ysgol Seicoleg y Brifysgol. Fe’i cynhelir yn Neuadd Reichel, Safle Ffriddoedd, Ffordd Ffriddoedd, Bangor ac mae croeso i bawb.

Mae Syr John Timpson yn adnabyddus am ei ddull creadigol o gyflogi staff ac am ei waith arloesol yn helpu cyn-droseddwyr - ei gwmni ef yw’r cyflogwr mwyaf y Deyrnas Unedig lle mae cyn-garcharorion yn y cwestiwn. Yn ei fywyd teuluol, bu Sir John Timpson a’i ddiweddar wraig, hefyd yn ofalwyr maeth. Cydnabuwyd eu cyfraniad at faethu pan urddwyd Syr John yn farchog yn 2017 am ei wasanaeth i Fusnes a Maethu.

Ei rôl fel rhiant maeth sy’n dod â Syr John i Fangor.

Dywedodd yr Athro Judy Hutchings, sy’n arwain y Ganolfan Ymyrraeth Gynnar ar sail Tystiolaeth:

“Bu i mi wahodd Syr John i siarad gyda ni gan ein bod yn cynnal ymchwil ar ofal maeth, a bod un myfyriwr PhD ac un myfyriwr Gradd Meistr yn  gweithio ar brojectau sy’n ymwneud â maethu.

Mae Syr John wedi dweud ar goedd iddo drosglwyddo'r hyn a ddysgodd o weithio gyda phlant sydd wedi eu niweidio ag anhwylder ymlyniad i’w ddull o reoli siopau Timpson.

“Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar ymlyniad a rhianta ac mae modd cael rhai ohonynt yn rhad ac am ddim o  siopau Timpson.”

Mae gan Timpson dros 200 o ganghennau ledled y wlad, gan gynnwys brandiau Max Spielmann, Johnsons the Cleaners a Snappy Snaps. Yn lleol, y Timpson Foundation sydd yn cynnal bwyty poblogaidd yr Oystercatcher Restaurant yn Rhosneigr, sy’n hyfforddi, mentora ac yn cefnogi pobl  ifanc sydd â dim profiad gan roi iddynt gyflogaeth, cymwysterau a llwybr gyrfaol.

Anne Marie Jones oedd cadeirydd cyntaf Ymddiriedolaeth Ymyrraeth Gynnar y Plant,  sydd yn ceisio cyllido unrhyw waith sy’n darparu ymyraethau ar sail  tystiolaeth i blant a theuluoedd. Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnal Cynhadledd Flynyddol ar Ddarparu Gwasanaethau ar Sail Tystiolaeth  i Deuluoedd ac Ysgolion ym Mangor ar Ebrill yr 2il.

Dyddiad cyhoeddi: 4 Mawrth 2019