Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwella gallu gofodol er mwyn helpu i gau'r bwlch rhwng y rhywiau mewn pynciau STEM

Prifysgol Bangor yn bartner mewn cyllid gan Horizon 2020 werth €4m

 

Bydd Prifysgol Bangor yn cyfrannu arbenigedd at broject Ewropeaidd newydd i wella galluoedd gofodol plant, gyda'r nod o helpu i gau'r bwlch rhwng y rhywiau ym maes gwyddoniaeth, peirianneg technoleg a mathemateg (STEM).

Mae disgyblion â lefelau uchel o allu gofodol yn llawer mwy tebygol o lwyddo mewn pynciau STEM, o fwynhau eu gwneud ac o'u dewis i'w hastudio ymhellach ac fel gyrfa o gymharu â disgyblion â gallu gofodol isel.

Dyfarnwyd €4.12M i'r project amlasiantaethol, Spatially Enhanced Learning Linked to STEM (SellSTEM) gan y Marie Skłodowska Curie Innovative Training Network o dan Horizon 2020, menter flaenllaw gan yr UE yn 2020 gyda'r nod o sicrhau cystadleurwydd Ewrop yn y byd. Caiff y project ei arwain gan y Technological University Dublin.

Mae'r bwlch mawr rhwng y rhywiau o blaid bechgyn mewn gallu gofodol yn golygu bod merched yn cael eu gorgynrychioli yn y grŵp gallu gofodol isel a'u bod dan fwy o anfantais ym maes dysgu STEM. Dros bedair blynedd bydd SellSTEM yn recriwtio ac yn hyfforddi 15 o fyfyrwyr PhD i ddatblygu dulliau arloesol ac ymarferol i wella gallu gofodol ymhlith pobl ifanc yn Ewrop, fel eu bod wedi eu paratoi'n well i ddysgu am bynciau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg (STEM).

Meddai Dr Gavin Duffy, TU Dulyn, am y project:

 "Bydd SellSTEM yn datblygu dulliau i feithrin gallu gofodol ymhlith plant trwy ddysgu ar-lein, gweithgareddau cyffyrddol, gweithdy gofod gwneuthurwr, dysgu trwy brojectau, a bydd y rhain wedi eu hintegreiddio â'r cwricwlwm STEM. Byddant yn gweithio gydag athrawon ac addysgwyr athrawon i nodi rhwystrau a galluogwyr i ddatblygu gallu gofodol fel y gallant ddarparu atebion cynaliadwy yn y dosbarth i godi gallu gofodol plant uwchlaw'r lefelau presennol. Mae SellSTEM yn dod â syniadau newydd i'r gwaith o hyrwyddo addysg a gyrfaoedd ym maes STEM, yn cynnwys rhoi sylw i'r bwlch rhwng y rhywiau o ran cofrestru i astudio pynciau STEM, a thrwy hynny galluogi Ewrop i gyflawni ei hamcanion o ran twf a swyddi."

Thora Tenbrink, Athro Ieithyddiaeth yn yr Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth yw'r gwyddonydd â gofal ar gyfer y consortiwm ym Mhrifysgol Bangor.
Meddai:

 "Hon fydd yr astudiaeth ar raddfa fawr gyntaf yn Ewrop i bennu effaith gallu gofodol ar addysg a dewis gyrfa a sut mae hyn yn amrywio yn ôl oedran, rhyw a rhanbarth. Ym Mhrifysgol Bangor, byddwn yn astudio cyfraniad gallu gofodol at gynrychioliadau meddyliol o dasgau STEM, gan ddefnyddio dadansoddiad iaith i ymchwilio i'r ffyrdd penodol y mae gallu gofodol yn effeithio ar lwyddiant wrth wneud tasgau STEM.

“Er enghraifft, gallai plant â gallu gofodol isel ei chael yn anodd deall y cysyniad o gyfaint. Bydd y ffordd maent yn siarad am dasgau dysgu STEM yn cynnwys cyfaint yn adlewyrchu beth yn union yw'r anawsterau hyn a beth sy'n cael ei gamddeall. Mae gwybodaeth o'r fath yn dylanwadu ar gynllunio gweithgareddau yn y dosbarth i helpu plant oresgyn yr anawsterau hyn."

Dyma aelodau eraill y consortiwm: Technische Universiteit Delft, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet – NTNU, Latvijas Universitāte, Universiteit Leiden, Paris-Lodron-Universität Salzburg – PLUS, Universität Regensburg, Universität Koblenz-Landau a'r Kungliga Tekniska Högskolan - KTH, Microsoft Ireland Operations, Stichting VHTO, SAP Service and Support Centre, Ionad Oideachais Mhuineacháin, De Galan School Voor Training, Science Hub TU Delft, Marino Institue of Technology a'r Stichting Waag Society.

Dyddiad cyhoeddi: 18 Mehefin 2020