Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gyrfaoedd cynaliadwy mewn gwyddoniaeth i Gymru ac Iwerddon- Rhaglen Cynaliadwyedd Swyddi

Mae project gwerth €2.6 miliwn i ddatblygu a chynnal swyddi yn y sector sydd yn pontio cemeg a gwyddorau bywyd newydd ei gyhoeddi. Mae’r project, sy’n cael ei ariannu dan raglen Iwerddon Cymru 2007-2013 IVA INTERREG, yn cael ei reoli yng Nghymru gan Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor. Bydd y "Rhwydwaith Sgiliau Gwyddonol Iwerddon a Chymru " (WINSS) o fudd i gynorthwyo cwmnïau sy'n gweithio ar draws gwyddorau cemeg, gwyddorau bywyd a deunyddiau. Bydd y project yn darparu ystod o hyfforddiant mewn sgiliau arbenigol i ddatblygu'r arbenigedd sydd ei hangen ar y sector.
 
Bydd y project, a fydd yn parhau tan fis Rhagfyr 2014, yn cynorthwyo'r sector ddiwydiannol gweddol fychan, ond sy’n cynyddu ar hyn o bryd, ac sy’n creu cynnyrch a gwasanaethau newydd ac arloesol ar draws ystod o feysydd. Mae’r rhain yn cynnwys dyfeisiadau cyflenwi cyffuriau, dyfeisiau meddygol, biodrawsnewidiad a biosynhwyryddion.
 
Mae'r rhain yn sectorau diwydiant sy'n datblygu'n gyflym ac mae nifer o gwmnïau bychain yn cynrychioli’r sector yn y rhanbarth eisoes. Un ffactor allweddol yn nhwf a llwyddiant y cwmnïau hyn yw'r gallu i gyflogi neu gynnal gweithlu medrus iawn. Mae hyn yn galluogi cwmnïau i dyfu, a hefyd yn gweithredu fel catalydd i ysgogi buddsoddi pellach a chwmnïau eraill yn symud i mewn. Mae'r rheini hefyd yn awyddus i benodi staff sydd â'r sgiliau a’r arbenigedd angenrheidiol.

 

Meddai’r Dirprwy Weinidog dros Raglenni Ewropeaidd, Alun Davies AC: “Mae cael sylfaen ymchwil gref a gweithwyr proffesiynol hynod fedrus yn ffactor allweddol yn nhwf a llwyddiant y cwmnïau yma. Rwy’n falch y bydd y cynllun yma, a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd, o gymorth i sicrhau gweithlu o ansawdd uchel, galluogi cwmnïau i fwrw ymlaen â gweithgareddau ymchwil a datblygu, hybu twf yn y rhanbarth yn y dyfodol a denu buddsoddiadau newydd.” 
 
Bydd Ysgol Cemeg Prifysgol Bangor yn darparu ystod o hyfforddiant arbenigol ar lefelau gwahanol, gan weithio efo Canolfan Ymchwil Biotechnoleg Fferyllol a Moleciwlaidd Sefydliad Technoleg Waterford (WIT) (PMBRC).

Mae cwmnïau sydd eisoes yn y rhanbarth wedi croesawu'r project newydd:

Dywedodd John Bostock, Cyfarwyddwr Prosjctau Elysium ym Mangor "Wrth i ni dyfu, bydd hyfforddi ein staff yn y dulliau gwyddonol diweddaraf yn hanfodol i ni ac eraill, sy’n gweithio’n bennaf ym maes ymchwil a datblygu."

Mae Elysium yn gweithio i ddatblygu dulliau newydd o reoli a chanfod heintiau, ac mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn MRSA.


Bydd y project ymchwil yn cael ei arwain ar y cyd gan Dr Hongyun Tai ym Mhrifysgol Bangor a Dr Peter McLoughlin yn WIT. Bydd tîm ymchwil WINSS o 30 o bobl yn datblygu a darparu rhaglenni hyfforddiant gwyddonol a generig ar draws y ddau ranbarth. Bydd pedair o’r 11 swydd newydd a grëwyd yn dod i Brifysgol Bangor.
 
Dywedodd Dr Tai: "Byddwn yn mynd i'r afael â'r galw am weithwyr proffesiynol sydd â sgiliau trosglwyddadwy a phrofiad 'byd go iawn', sy'n hanfodol yn y farchnad swyddi."
 
Ychwanegodd Dr Tai y bydd y project hefyd yn creu gweithgarwch economaidd traws ffiniol, drwy greu sylfaen ymchwil gymhwysol gref yn y sectorau iechyd pobl ac anifeiliaid yn y ddau ranbarth.
 
"Bydd y rhaglen hyfforddiant uwch yn cyfuno profiad mewn diwydiant ac arbenigedd academaidd i ddarparu cyrsiau hyfforddi gwyddonol ar gyfer y rheiny sy'n gweithio yn y sector gwyddorau bywyd. Mae'n rhoi cyfle i bobl wella’u sgiliau presennol ac ehangu eu cyfleoedd gyrfaol. Bydd gwybodaeth o’r diwydiant yn dylanwadu ar y cynnwys - a fydd hefyd yn addasu'n gyflym i anghenion diwydiant sy'n prysur newid."
                          
"Bydd y rhaglen yn datblygu medrau gwyddonol trwy ymchwil mewn labordai a rhoi’r cyfle i’r gweithwyr fagu profiad ymarferol gwerthfawr. Bydd yn cynnig cyfle i hyfforddeion ennill profiad  a fydd  yn eu galluogi i lenwi swyddi ymchwil a datblygu uwch fel gwyddonwyr, technolegwyr prosesau dadansoddol a gwyddonwyr ymchwil cyffuriau," ychwanegodd.
 
Mae cael mynediad at sylfaen ymchwil gref a staff proffesiynol medrus yn ystyriaeth allweddol i bob cwmni, o’r cwmni lleol bach i'r un rhyngwladol. Mae'n ganolog i sicrhau gweithgareddau ymchwil a datblygu cyfredol, yn ogystal ag ysgogi twf yn y dyfodol rhanbarthol a denu buddsoddiad newydd i'r ardal.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Rhagfyr 2011