Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Llwybrau teithio i Brifysgol Bangor i fyfyrwyr newydd

Fis Medi eleni bydd Prifysgol Bangor yn croesawu myfyrwyr i Bentref y Santes Fair, sydd newydd gael ei ailwampio’n llwyr.

Er mwyn  derbyn y preswylwyr newydd i’r safle £38 miliwn, sydd newydd ei  agor,   gweithredir system unffordd  dros dro  ar gyfer trafnidiaeth sy’n cyrraedd Pentref y Santes Fair o gyfeiriad Lôn Pobty. Trefnwyd hyn ar y cyd â’r cyngor lleol a’r heddlu.

Bydd arwyddion Route Planner ar yr A55 yn cyfeirio myfyrwyr a fydd yn dod mewn ceir i’r neuaddau preswyl ar y  safleoedd eraill, gan ddefnyddio tri gwahanol lwybr.

Rhybuddir preswylwyr lleol y gall y traffig fod yn drymach na’r arfer  wrth i tua 2,000 o fyfyrwyr a’u rhieni gyrraedd  neuaddau preswyl y brifysgol dros benwythnos 19-20 Medi.

Mae’r llwybrau coch a gwyrdd yn cyrraedd y ddinas o gyfeiriad Llandygai/ Llys y Gwynt, gyda’r llwybr gwyrdd yn troi  i lawr Ffordd Sackville i fynd i’r Stryd Fawr a  Lôn Pobty, a’r llwybr coch yn  parhau tuag at Safle Ffriddoedd ar Ffordd Ffriddoedd. Bydd y llwybr glas yn arwain y drafnidiaeth oddi ar yr A55 cyn Pont Britannia ac yna ar hyd Ffordd Caergybi i Fangor Uchaf. Er mwyn lleddfu'r tagfeydd traffig, mae'r Brifysgol yn rhannu derbyniadau dros ddau ddiwrnod y penwythnos. Efallai  yr hoffai pobol leol gadw hyn mewn cof wrth gynllunio’u teithiau o amgylch y ddinas, gan y disgwylir tipyn mwy o draffig na’r arfer.


"Bydd myfyrwyr newydd yn cyrraedd Pentref y Santes Fair yn raddol dros gyfnod hirach, yn dechrau ddydd Mercher 16 Medi, er mwyn lleihau tagfeydd traffig, tra bydd myfyrwyr yn cyrraedd prif ganolfan lety’r brifysgol dros y penwythnos, gyda’r mwyafrif i gyrraedd ar y Sul, pan fydd y ffyrdd yn dawelach," eglura Ken Griffith, Pennaeth Neuaddau Preswyl a Phrif Warden Prifysgol Bangor.

Wrth i'r myfyrwyr newydd gyrraedd eu neuaddau, byddant yn cael eu croesawu gan eu Warden Neuadd, a fydd yn gyfrifol am eu gofal bugeiliol yn ystod y flwyddyn. Hefyd bydd ‘Arweinwyr Cyfoed’ wrth law i roi cymorth i’r myfyrwyr newydd, fel y byddant yn setlo i fywyd prifysgol ym Mangor.  Myfyrwyr ail a thrydedd flwyddyn yw'r rhain, sydd wedi’u hyfforddi ar gyfer y gwaith. Efallai y byddwch yn eu gweld o gwmpas yn gwisgo’u crysau T llachar yn ystod yr wythnosau nesaf.

Dyddiad cyhoeddi: 15 Medi 2015