Mae gan Awstriaid ddiddordeb mewn archaeoleg

Safle cloddio archeolegol (yr esiampl yma'n digwydd bod ym meillionydd ger Rhiw, Gwynedd).Safle cloddio archeolegol (yr esiampl yma'n digwydd bod ym meillionydd ger Rhiw, Gwynedd).Wrth i Awstria baratoi i newid y ffordd yr ymdrinnir ag archaeoleg, drwy gadarnhau'r Confensiwn Ewropeaidd ar Warchod Treftadaeth Archeolegol (diwygiedig), mae'r Athro Raimund Karl, sy'n arbenigwr blaenllaw ar gael y cyhoedd i ymddiddori mewn archaeoleg a chymryd rhan ynddo, wedi bod yn gweithio â llywodraeth Awstria i ymchwilio i agweddau Awstriaid tuag at archaeoleg.

Caiff y gwaith ei gyflwyno i'r wasg yn Awstria ar 1 Medi 2014, cyn y newidiadau yn y ffordd yr ymdrinnir ag archaeoleg yn y wlad. 

Fel hyn yr eglurodd yr Athro Karl:

"Mae ymchwil i ddiddordebau archeolegol y cyhoedd yn Awstria yn amserol a hynod berthnasol i lunio polisi cyhoeddus a newidiadau angenrheidiol i ddeddfwriaeth yn ymwneud â threftadaeth archeolegol.  Roedd galluogi ac ysgogi'r cyhoedd i gymryd mwy o ran mewn archaeoleg yn nod y Confensiwn ar Werth Treftadaeth Ddiwylliannol i Gymdeithas (Faro 2005), a gwaith diweddar yn Awstria gan Asiantaeth Dreftadaeth Genedlaethol Awstria, Bundesdenkmalamt (http://www.bda.at) ac mae grŵp ymgynghorol o arbenigwyr yn anelu at greu cyfleoedd o'r fath ar raddfa lawer ehangach nag o'r blaen."

Yn yr astudiaeth a ysgrifennwyd gan yr Athro Karl o Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg Prifysgol Bangor, eglurwyd beth yw diddordebau archeolegol y cyhoedd yn Awstria.  Dangosodd yr astudiaeth bod gan y cyhoedd yn Awstria ddiddordeb brwd mewn archaeoleg a'u bod yn ei ystyried yn werthfawr iawn. Gwelir yno hefyd gryn ddiddordeb mewn cymryd rhan ymarferol mewn gweithgareddau archeolegol. 

Gwirfoddolwraig yn cloddio ar safle archeolegol.Gwirfoddolwraig yn cloddio ar safle archeolegol.Meddai'r Athro Karl: 

"Mae ein hastudiaeth yn dangos yr ystyrir archaeoleg yn rhywbeth gwerthfawr iawn i gymdeithas yn Awstria, ei fod yn waith hamdden cyffrous yn ogystal ag yn broffesiwn sy'n cyfrannu'n helaeth at ein dealltwriaeth o orffennol a diwylliant Awstria. 

"Mae archaeoleg yn Awstria i'w longyfarch ar ei lwyddiant nodedig yn goleuo'r cyhoedd ynghylch pwysigrwydd treftadaeth archeolegol y wlad.  Mae hyn yn sylfaen ragorol i raglenni yn y dyfodol i gael y cyhoedd i ymwneud hyd yn oed fwy ag archaeoleg ac mae rhai o'r rhain yn cael eu datblygu ar hyn o bryd dan nawdd y Bundesdenkmalamt."

Ychwanegodd yr Athro Karl: 

"Rwy'n neilltuol falch bod ein hymchwil ym Mangor, a wnaed ar y cyd gyda myfyrwyr Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Fienna, wedi darparu sylfaen i alluogi'r cyhoedd yn Awstria i elwa mwy hyd yn oed oddi wrth archaeoleg yn y dyfodol."

Meddai Bernhard Hebert, pennaeth yr Adran Archaeoleg yn Asiantaeth Treftadaeth Genedlaethol Awstria: 

"Am y tro cyntaf mae’n bosibl cael gwybod beth yn union ydi agweddau Awstriaid tuag at henebion archeolegol ac ymchwil archeolegol. Bydd yr astudiaeth yma a wnaed gan Raimund Karl o Brifysgol Bangor, gyda chymorth myfyrwyr o Brifysgol Fienna, yn gymorth mawr i ni ganolbwyntio ein hymdrechion ar eglurder a chael y cyhoedd i gymryd rhan." 

Dyddiad cyhoeddi: 1 Medi 2014