Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Marchnad Nadolig y Myfyrwyr yn denu’r niferoedd mwyaf erioed

Cymerodd myfyrwyr o bob rhan o Brifysgol Bangor a Grŵp Llandrillo Menai yn y gwaith o gynnal 65 o stondinau ym Marchnad Nadolig y Myfyrwyr a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr, gan ddenu mwy na 1,600 o ymwelwyr. Pleser o’r mwyaf oedd gweld cymysgedd mor wych o nwyddau o gynnyrch lleol ar gynnig eleni. Roedd yno amrywiaeth drawiadol o fwydydd rhyngwladol yn ogystal â chelf a chrefft – o ddarluniau gwreiddiol hyd at gynhyrchion wedi’u gweu ac o frethyn cartref, ffigurynnau weiar, yn ogystal â’r nwyddau cartref Nadoligaidd arferol o bob math.

Cafodd ymwelwyr gyfle i gael tynnu eu llun gyda Siôn Corn, trwy garedigrwydd Cymdeithas Ffotograffiaeth Prifysgol Bangor. Cafwyd cerddoriaeth Nadoligaidd fyw oddi wrth Zoe Hodkinson yn chwarae gitâr a chanu, a hefyd gan grŵp o dri ffliwtydd o’r Ysgol Cerddoriaeth.

Yn ogystal â’r stondinau crefftau traddodiadol, gwych o beth oedd cael cynrychiolaeth gan ddeg o gymdeithasau’r myfyrwyr yn y farchnad eleni, yn cynnwys y Gymdeithas Fferm, y Clwb Ffensio, y Gymdeithas Ddaearyddiaeth, y Gymdeithas Ddawns, y Gymdeithas Gadwraeth a llawer mwy. Mae hwn wedi bod yn gyfle da i’r cymdeithasau hyrwyddo’r hyn y maent yn ei wneud, ychwanegu at eu haelodaeth a chodi arian at gyllideb eu Cymdeithasau ac at elusennau. Roedd Pwyllgor Enactus Bangor hefyd â stondin, ac yn codi arian tuag at brojectau cymunedol.

Roedd rhai o’r myfyrwyr â stondinau wedi cymryd rhan yn y gweithdai ategol ar ‘Sut i Brisio’ a gynhaliwyd gan Gaenor Roberts, entrepreneur tlysau Cymreig o gwmni Tlws, a ‘Marchnata Gweledol a Dal Sylw Cwsmeriaid’ a gynhaliwyd gan Helen Hodgkinson, darlithydd a oedd wedi’i hyfforddi yn Ysgol Adwerthu Mary Portas. Mae cymryd rhan weithredol yn y digwyddiadau hyn a’r gweithdai ategol yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymarfer eu creadigrwydd a datblygu medrau menter a chyflogadwyedd megis cynllunio, gwerthu a phrisio, medrau cyfathrebu, ayyb. Ar ben hynny, enillodd y myfyrwyr a oedd wedi cynnal stondinau bwyntiau tuag at eu cyfrif cyflogadwyedd am gymryd rhan.

Gwobrwywyd deiliaid y stondinau yn ôl gwahanol gategorïau; Elen Hughes enillodd y wobr, dan nawdd Prifysgolion Santander, am y stondin gorau yn gyffredinol, gyda’i harteffactau pren a’i chardiau ar thema Gymreig. Meddai hi am y farchnad, “Roeddwn i’n credu bod yr holl arddangosiadau yn dda a’r cwsmeriaid yn gyfeillgar iawn. Roedd y Farchnad i Fyfyrwyr yn lle gwych i brofi masnach ac i hyrwyddo cynhyrchion lleol o Gymru.” 

Yr arlunydd Jean Samuel Liynyuy Mfikela enillodd y wobr, dan nawdd y Ganolfan Addysg Ryngwladol, am y stondin rhyngwladol gorau, a Muhammad Firdaus enillodd y wobr, dan nawdd Teach First, am y stondin mwyaf arloesol am ei stondin ffigurynnau weiar. Pan holwyd ef am ei brofiad, dywedodd, “Mi wnes ei osod, paratoi ac elwa. Rhoddodd y farchnad gyfle gwych imi roi syniadau newydd ar brawf, cael profiadau newydd a dysgu’r hyn y byddai angen imi ei wybod mewn enterpreneuriaethau yn y dyfodol. Syrpréis neis iawn oedd y wobr ei hun!” Yn ôl barn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, Teona Sarateanu oedd y stondin mwyaf Nadoligaidd.

Bydd llawer o’r deiliaid stondinau yn rhoi o leiaf gyfran o’u helw i elusennau, yn cynnwys Tŷ Gobaith, y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, Ymchwil Canser, Hope for Africa, Age UK, MIND a llawer o elusennau eraill, o fewn y DU a thramor. £1900 oedd y cyfanswm a godwyd. Mae Byddwch Fentrus yn ddiolchgar iawn i Brifysgolion Santander am fod mor hael â chytuno i gyfrannu cyllid cyfatebol o hyd at £1,400.

Mae’r digwyddiad a gynhaliwyd eleni yn nodi diwedd y cydweithrediad a gyllidwyd yn ffurfiol rhwng Canolbwynt Rhanbarthol Gogledd-orllewin Cymru a Grŵp Llandrillo-Menai dan arweiniad Emlyn Williams. Mae diwedd y cyfnod cyllido hwn yn digwydd ar yr un pryd ag ymddeoliad Emlyn o’i swydd fel Rheolwr Menter ar gyfer y grŵp, a dymunwn y gorau iddo ar gyfer y dyfodol. Rydym wedi mwynhau ymuno ag ef ar amrywiaeth o weithgareddau cyffrous dros y blynyddoedd, megis y Farchnad Nadolig, yr Orsaf Arloesi, Ysgol Haf Cychwyn Busnes, a gwahanol gystadlaethau. Mae’r digwyddiad hwn wedi tynnu’r cyfnod o dair blynedd lwyddiannus a phleserus o gydweithrediad rhwng y ddau sefydliad at ei derfyn mewn modd priodol; diau y bydd y bartneriaeth yn parhau ar sail anffurfiol er bydd myfyrwyr ar draws y rhanbarth.

“Hoffai tîm Byddwch Fentrus ddiolch i bawb a roddodd o’u hamser, eu harbenigedd a’u cefnogaeth i’r farchnad er mwyn sicrhau ei llwyddiant.” Meddai Ceri Jones- Rheolwr Prosiectau Menter.

Mae Prifysgol Bangor yn rhan o Ganolbwynt Rhanbarthol Gogledd-orllewin Cymru, sy’n un o chwe chanolfan ranbarthol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn hyrwyddo ei hymrwymiad i annog entrepreneuriaeth ymysg yr ifanc yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Rhagfyr 2015