Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Bangor yn hogi eu harfau ar gyfer rownd bellach o University Challenge

Bydd Prifysgol Bangor yn ymddangos yn ailrownd y sioe gwis fwyaf heriol sydd ar y teledu, University Challenge. Mae’r gyfres yn dathlu ei phen-blwydd yn 50 eleni a bydd Bangor yn ymddangos ar BBC2 Cymru am 8.00pm nos Lun, 28 Ionawr 2013.

Dewiswyd tîm Prifysgol Bangor o blith dros 100 o fyfyrwyr a wnaeth gais i gymryd rhan, ac yn y rownd agoriadol fe wnaethant drechu Prifysgol St Andrews o 125 – 105.  Tîm Bangor yw: Nina Grant (Capten), Simon Tomlinson, Mark Stevens, Adam Pearce ac aelod wrth gefn y tîm, Catriona Coutts.Tîm University Challenge Prifysgol Bangor.Tîm University Challenge Prifysgol Bangor.

Meddai Nina, y Capten:

“Wrth gwrs fedra i ddim dweud wrthych sut yr aeth pethau! Ond, mi fedra i ddweud wrthych am gadw llygad am Rhodri, ein masgot draig goch lwcus! Rydym yn gobeithio ein bod wedi dod â bri i Fangor ac i Gymru.”

Undeb y Myfyrwyr wnaeth drefnu i dîm o Brifysgol Bangor gymryd rhan yn y cwis.  Meddai Llywydd yr Undeb, Antony Butcher:  

“Dwi’n falch iawn fod ein tîm wedi gwneud mor dda yn y rhaglen ddiwethaf ac rwy’n gobeithio y byddant yn llwyddiannus eto’r tro yma.  Mae’n wych gweld ein myfyrwyr yn dod â chlod i Fangor fel hyn.”

Daw capten y tîm, Nina Grant, o Enfield yn Llundain ac mae’n 26 oed.  Astudiodd am ei lefel A yn Barnet College a Westminster-Kingsway, a bu’n ddisgybl yn y Palmers Green High School for Girls.

Meddai Nina:  “Roeddwn eisiau ymuno â’r tîm oherwydd rydw i wedi bod yn gwylio University Challenge ers blynyddoedd ac yn mwynhau cwisiau o’r fath.  Roedd cymryd rhan yn brofiad gwych.  Roedd yr awyrgylch yno’n gyfeillgar a hwyliog gan mwyaf, sydd wedi arwain at gyfeillgarwch agos ag aelodau o’r timau eraill.”

Mae Adam Pearce, siaradwr Cymraeg o’r Barri a chyn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Glantaf, yn astudio am PhD mewn Astudiaethau Cyfieithu.

“Roeddwn i eisiau bod yn rhan o’r tîm gan fy mod i’n hoffi’r sioe ac yn mwynhau cwisiau.  Nid yw prifysgolion Cymreig wedi cael eu cynrychioli’n dda o gwbl yn ddiweddar ac roeddwn eisiau unioni hynny os oedd yn bosibl.  Roedd cymryd rhan yn hwyl iawn, er yn dipyn o straen efallai. Ond os ydych chi’n gallu gweithio dan bwysau felly mae’n rhaid i chi roi cynnig iawn arni!

Mae’r myfyriwr hŷn, Simon Tomlinson o Fanceinion, yn astudio am PhD mewn Niwroseicoleg.   Cyn astudio yn yr Ysgol Seicoleg bu’n astudio yn y Birkbeck University of London ac ym Mhrifysgolion Manceinion a Leeds.

Meddai Simon, sy’n 41 oed:  University Challenge ydi’r cwis gorau ar y teledu ac roeddwn eisiau cael cyfle i gymryd rhan ynddo ers blynyddoedd.  Roeddwn ychydig yn betrus gan feddwl mai cwis i israddedigion ifanc yn unig ydy o, ond dwi’n falch o gael cyfle i gynrychioli myfyrwyr ‘hŷn’.

Ychwanegodd:  “Mae Jeremy Paxman yn rhyfeddol o gyfeillgar. Mae gan Roger Tilling lais arbennig iawn.   Roedd y timau y gwnaethom gyfarfod â nhw wrth ffilmio yn wirioneddol ddymunol.  Does gennym ni ddim syniad sut y byddwn yn dod drosodd ar y teledu ond rydym yn gobeithio y byddwn yn edrych yn iawn!”Tîm University Challenge Prifysgol Bangor efo'r cyflwynydd, Jeremy Paxman. Tîm University Challenge Prifysgol Bangor efo'r cyflwynydd, Jeremy Paxman.

Mae Mark Stevens yn astudio am radd mewn Gwyddor yr Amgylchedd. 

Mae Catriona Coutts, o Gaerwen, yn awr yn ei hail flwyddyn yn astudio Llenyddiaeth Saesneg gydag Ysgrifennu Creadigol.   Mae wedi byw ar Ynys Môn ers roedd yn 2 oed ac aeth i Ysgol David Hughes ym Mhorthaethwy.

Meddai, “Roeddwn eisiau ymuno â’r tîm oherwydd dwi wedi mwynhau gwylio University Challenge ers blynyddoedd ac roeddwn yn meddwl y byddai hwn yn gyfle gwych i gymryd rhan.  A dweud y gwir wnes i erioed ddisgwyl y byddwn yn cael fy newis.”

“Hyd yma dwi ddim wedi cael cyfle i gymryd rhan gan nad oes neb wedi bod yn sâl, ond mae ymweld â’r stiwdios a gweld sut mae pethau’n gweithio wedi bod yn brofiad gwerthfawr.  Mae pawb sy’n gweithio ar y sioe’n gyfeillgar iawn a dwi wedi cael gweld beth sy’n mynd ymlaen heb y pwysau o orfod cymryd rhan!  Roedd y timau eraill hefyd yn gyfeillgar iawn ac roedd yna lawer mwy o siarad a chyfeillgarwch rhwng timau nag roeddwn wedi’i ddisgwyl.  Roedd gwylio Bangor yn chwarae yn straen ofnadwy ar y nerfau ond yn gyffrous iawn, ac roeddwn wrth fy modd pan sylweddolais fod yr ornest yn erbyn St Andrews drosodd a bod Bangor yn fuddugol.  Dwi’n falch iawn o’r tîm oherwydd roedd y stiwdio’n wirioneddol fygythiol ac fe wnaethant yn dda i berfformio dan y math yna o bwysau.”

Dyddiad cyhoeddi: 22 Ionawr 2013