Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Myfyrwyr Mentrus yn llwyddo gyda’r Weiren Wib

Y tîm buddugol, chwith- dde: Adam Reading, Yui Ting Lee, Fangzhi Cao a Jesse Young yn derbyn siec gan David Stacey o Zip World, gyda'r Athro Oliver Turnbull.Y tîm buddugol, chwith- dde: Adam Reading, Yui Ting Lee, Fangzhi Cao a Jesse Young yn derbyn siec gan David Stacey o Zip World, gyda'r Athro Oliver Turnbull.Dynodwyd 2017 yn Flwyddyn Chwedlau i Gymru gan Groeso Cymru ac mae hyn wedi rhoi cyfleoedd newydd i fusnesau arddangos y gorau sydd gan ogledd Cymru i'w cynnig a hyrwyddo'r ardal fel cyrchfan i ymwelwyr. I fanteisio ar y syniad hwn, mae Zip World wedi ymuno ag wyth o fusnesau antur blaenllaw eraill yng ngogledd Cymru i ffurfio grŵp marchnata, y Map Antur, i annog ymwelwyr â Chymru i wario mwy, aros yn hirach a mwynhau amrywiaeth ehangach o weithgareddau.

Mae'r tîm Menter trwy Ddylunio yn falch iawn o gael y cwmni arloesol hwn fel y partner masnachol eleni i roi her ystyrlon i fyfyrwyr sydd eisiau cyfrannu at lwyddiant y cwmni yn y dyfodol.

Mae gogledd Cymru wedi cael ei chysylltu ers amser hir gydag antur awyr agored, a bellach yn cael ei chydnabod ar y llwyfan rhyngwladol, er i'r ardal gael ei henwi gan Lonely Planet fel un o'r deg lle gorau yn y byd i'w hymweld yn 2017 yn eu rhestr flynyddol Best in Travel. Mae Zip World yn un o brif yrwyr y newid hwn ac yn denu ymwelwyr i'r ardal gyda gwahanol safleoedd antur mewn tri lleoliad lleol, yn cynnwys y weiren wib gyflymaf yn y byd, y weiren wib gyntaf i bedwar o bobl a rhwydwaith unigryw o drampolinau enfawr dan ddaear mewn hen geudyllau llechi.  

Yn unol â gweledigaeth Zip World i arloesi'r gweithgareddau craidd yn barhaus a datblygu cynigion newydd ac unigryw i gleientiaid, roedd y briff a luniwyd ar gyfer Menter trwy Ddylunio 2017 yn gofyn am gysyniad cynnyrch i safleoedd Zip World a fyddai'n cynnig profiad gwell i'w cwsmeriaid amrywiol.   Roedd y myfyrwyr oedd yn cymryd rhan wedi nodi problemau ac archwilio atebion mewn perthynas ag amrywiaeth o grwpiau targed ymysg cleientiaid Zip World.

Bu deuddeg o dimau amlddisgyblaethol yn cystadlu am y wobr ariannol o £5,000 ar ôl gweithio ochr yn ochr â hwyluswyr ôl-raddedig ac arbenigwyr academaidd am ddeg wythnos mewn proses oedd â phwyslais ar gynllunio i ddatrys y briff dylunio hwn yn y byd go iawn.

Cyflwynodd David Stacey, Rheolwr Gyfarwyddwr Zip World, y DU, y wobr gyntaf o £2,500 i dîm Bluebell (oedd yn cynnwys y myfyriwr Peirianneg Electronig, Adam Reading, Fangzhi Cao o'r Ysgol Busnes, Jesse Young o'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau ac Yui Ting Lee, o'r Ysgol Seicoleg), am eu cysyniad ‘Slate VR’, sef pecyn o fuddion cysylltiedig â VR i wella profiad cwsmeriaid yn safleoedd Zip World.  

‘Roedd nifer o syniadau gyda phosibiliadau go iawn', meddai David. 'Gwnaed y dewis terfynol oherwydd hygrededd y cyflwynwyr, y cynnwys gwych a'r cyflwyniad proffesiynol. Rydym eisiau gweithio gyda phobl gredadwy sy'n gweddu i'n diwylliant a brand a llwyddodd y tîm hwn i wneud hynny'n wych. Roeddem hefyd eisiau ateb arloesol oedd yn herio'r norm ac ar yr un pryd yn sicrhau llwyddiant masnachol i'n hatyniad sydd ar sawl safle. Roeddem yn teimlo bod y grŵp hwn yn broffesiynol iawn, yn deall ein brand ac yn cynnig potensial sylweddol o ran gwerth at y dyfodol'.

Yn ogystal â'r wobr ariannol, rhoddwyd cynnig i'r tîm buddugol fanteisio ar eu llwyddiant trwy gael gwaith cyflogedig yn nhimau marchnata a gweithrediadau Zip World.

Aeth yr ail wobr o £1500 i dîm Buttercup; sef Benjamin Simmonds, Ryan Cornwell, Robert Griffiths ac Emily Burns, a rhoddwyd y drydedd wobr o £500 i dîm Poppy; sef Noor Hani, Adam Haigh, Tim Hunt a Lydia Rose.

Meddai Ilan Davies, hwylusydd ôl-radd y tîm buddugol, 'mae'r tîm yn llawn haeddu'r posibilrwydd o gydweithio gyda World Zip yn y dyfodol ac mae'n enghraifft o'r cydweithio ychwanegol y gall Menter trwy Ddylunio ei sicrhau. Ar nodyn personol, rwyf wedi cael profiad o'r cwrs hwn o'r ddwy ochr, fel myfyriwr israddedig a chyn enillydd, a'r tro hwn fel hwylusydd ôl-raddedig. Hoffwn fod yn gysylltiedig eto - mae'n brofiad gwerth chweil i unrhyw fyfyriwr israddedig, mae'r gwobrau yn ddiddiwedd ac mae ennill yn cynnig rhywbeth ychwanegol.'

Dyma a ddywedodd Jesse Young o'r tîm buddugol am y profiad 'roedd yn waith caled ond yn werth ei wneud, ac er fy mod wedi gwneud penderfyniad byrfyfyr i ymuno, rwy'n falch fy mod wedi gwneud hynny. Rwy'n mwynhau gwneud pethau rwy'n eu hofni. Mae gweithio gyda phobl sy'n edrych ar bethau mewn ffordd hollol wahanol i mi yn bendant yn rhywbeth rwy'n ei ofni, fel datblygu a chyflwyno syniad am gynnyrch i gwmni. Rwy'n credu fy mod wedi tyfu fyny llawer yn ystod y broses, ac rwy'n teimlo'n llawer mwy parod i wynebu'r hyn a ddaw mewn bywyd ar ôl gadael y brifysgol. Roedd yr aelodau eraill o'r tîm yn cymryd rhan weithredol yn y broses a bu'n bleser  gweithio gyda nhw, ac roeddem angen hwylusydd fel Ilan i'n hysgogi. Gwnaethom weithio'n galed hyd at yr eiliad olaf, ac felly roedd y wobr yn rhoi gymaint mwy o foddhad.'

Dywedodd y Athro Oliver Turnbull, Dirprwy Is-ganghellor Addysgu a Dysgu ym Mhrifysgol Bangor oedd yn aelod o'r panel o feirniaid bod Menter trwy Ddylunio, 'Yn un o'r rhaglenni mwyaf arloesol ac ysbrydoledig rwyf wedi eu gweld mewn addysg uwch, ac rwyf yn falch iawn ei bod wedi cael ei datblygu ym Mhrifysgol Bangor'.

Yn ymuno â David Stacey a'r Athro Turnbull ar y panel beirniaid oedd Nick McCavish, Cyfarwyddwr Gweithrediadau  Zip World, Phil Nelson, ymgynghorydd twristiaeth antur a Phil Scott o RibRide.

Fel un o weithgareddau canolog Arloesi Pontio mae Menter trwy Ddylunio yn cynnig ffordd o addysgu myfyrwyr am fenter gan ddwyn academyddion ynghyd o nifer o ddisgyblaethau gwahanol i weithio ar broject masnachol cydweithredol.

Yr arbenigwyr academaidd a gyfrannodd oedd Dr Iestyn Pierce o’r Ysgol Cyfrifiadureg a Pheirianneg Electronig, Dr Gareth Harvey o Seicoleg, Dr Siwan Mitchelmore o'r Ysgol Busnes, Dr Steffan Thomas o'r Ysgol Astudiaethau Creadigol a'r Cyfryngau, Dewi Rowlands o’r cwrs Dylunio Cynnyrch yn yr Ysgol Addysg a Dr Andy Goodman, Cyfarwyddwr Arloesi Pontio. Bu Lowri Owen a Ceri Jones o'r Rhaglen Byddwch Fentrus yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn cydlynu'r cwrs.  Yr hwyluswyr ôl-radd oedd Conor John, Nikita Savy, Katherine Atkinson, Rory Farmer, Charlotte Wells, Marcela Banguero, Bukola Adetonwa, Ankita Goyal, Vasianna Antiochou, Thomas Nichols, Andy Leavers, Ilan Davies ynghyd â hwyluswyr Uber, Rhi Wilmott a Kate Isherwood.  Rhoddodd staff Arloesi Pontio gefnogaeth i'r tîm cyfan.

Dyddiad cyhoeddi: 24 Ebrill 2017