Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Partneriaeth Ysgol y Gymraeg a’r Urdd yn mynd o nerth i nerth

John Ogwen a Maureen Rhys yn perfformio rhannau o’r ddrama Siwan gan Saunders Lewis.John Ogwen a Maureen Rhys yn perfformio rhannau o’r ddrama Siwan gan Saunders Lewis.Chwaraeodd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, ran flaenllaw yn y gwaith o gynnal dau gwrs preswyl llwyddiannus ar gyfer myfyrwyr Cymraeg blynyddoedd 12 a 13 yng Ngwersyll yr Urdd yng Nglan-llyn yn ddiweddar. Mewn partneriaeth â’r Urdd dyma’r bedwaredd flwyddyn yn olynol i gyrsiau o’r fath gael eu trefnu gan yr Ysgol. Ar Dachwedd 19-21 mynychodd myfyrwyr ail iaith gwrs a oedd yn canolbwyntio ar agweddau lu a oedd yn ymwneud â’u hastudiaethau ar gyfer arholiadau Safon U/UG. Cynhaliwyd cwrs cyffelyb ar gyfer myfyrwyr iaith gyntaf ar Dachwedd 21-3. Mynychwyd y ddau gwrs gan 180 o fyfyrwyr U/UG o bob rhan o Gymru.

Rhoddwyd sgyrsiau a darlithoedd gan Dr Jason Walford Davies, Yr Athro Jerry Hunter, Dr Aled Llion Jones, Yr Athro Peredur Lynch, Dr Angharad Price a’r Athro Gerwyn Wiliams. Cynhaliwyd sesiynau astudio gwerthfawr hefyd gan ddau o fyfyrwyr PhD yr Ysgol, Robat Trefor and Manon Wyn Williams. Cafodd mynychwyr y cwrs hefyd y fraint o wrando ar dri o Gymrodyr Prifysgol Bangor. Rhoddodd  John Ogwen and Maureen Rhys berfformiad gwefreiddiol o rannau o’r ddrama ‘Siwan’ gan Saunders Lewis a dangoswyd cyfweliad ffilm dadlennol  gyda’r Athro Emeritws Gwyn Thomas, bardd yr astudir ei waith gan fyfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith.

“Y mae’r cyrsiau hyn yn ymrwymiad blynyddol mawr ar ein rhan ni yn Ysgol y Gymraeg”, meddai’r Athro Peredur Lynch, Pennaeth y Gymraeg ym Mangor, “ond y mae dod i gysylltiad fel hyn â myfyrwyr ysgol a’u hathrawon yn brofiad eithriadol o fuddiol o safbwynt addysgiadol. Fel Ysgol, y mae gennym hen, hen gysylltiadau â’r Urdd, ac y mae cael y cyfle i gyfrannu i waith y mudiad yn anrhydedd o hyd”.

Dywedodd Huw Antur, Cyfarwyddwr Gwersyll yr  Urdd: “Mae’r Urdd yn gwerthfawrogi cyfraniad academaidd sylweddol Ysgol y Gymraeg i lwyddiant y cyrsiau hyn ynghyd â’r cydweithredu hael yn y dasg gymhleth o drefnu rhaglen mor eang o weithgareddau. Y mae creu partneriaethau deinamig â chyrff allanol megis Ysgol y Gymraeg a Phrifysgol Bangor wedi bod yn allweddol bwysig i’r Urdd erioed”.

Dyddiad cyhoeddi: 27 Tachwedd 2012