Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Penodi Cadeirydd y Cyngor

Marian Wyn-JonesMarian Wyn-Jones

Mae Prifysgol Bangor wedi cyhoeddi mai Marian Wyn Jones sydd wedi ei phenodi yn Gadeirydd newydd ei chorff llywodraethu, Y Cyngor.

Hi yw'r ferch gyntaf i gadeirio'r Cyngor ers sefydlu'r brifysgol yn 1884, ac mae'n olynu'r Arglwydd Elis-Thomas a roddodd y gorau i'r swydd y llynedd.

Mae hi eisoes wedi bod yn aelod o'r Cyngor, ac o'r herwydd mae ganddi ddealltwriaeth drylwyr o'r brifysgol a'r heriau sy'n wynebu'r sector addysg uwch.

Yn gyn newyddiadurwr a gwneuthurwr ffilmiau dogfen a enillodd sawl gwobr, cafodd Marian yrfa ddisglair yn y BBC cyn datblygu gyrfa fel cyfarwyddwr an-weithredol ar lefel uchaf bywyd cyhoeddus, yn cynnwys gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, lle mae'n Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Pherfformio, a Chyngor Celfyddydau Cymru, lle mae'r Is-gadeirydd. Mae hefyd wedi gwasanaethu ar gyrff llywodraethu nifer o elusennau eraill a sefydliadau addysgol.

"Mae'n fraint ac yn anrhydedd cael fy mhenodi yn gadeirydd y Cyngor. Mae gan Brifysgol Bangor draddodiad balch o ragoriaeth mewn addysgu, ymchwil a phrofiad myfyrwyr," meddai Ms Jones, "Mae'r brifysgol hefyd yn chwarae rhan allweddol ym mywyd dinesig a diwylliannol Cymru. Dwi’n edrych ymlaen at gael defnyddio fy mhrofiad wrth arwain y brifysgol ac wrth adeiladu ar y seiliau cadarn hyn."

Meddai Is-ganghellor Prifysgol Bangor, yr Athro John G. Hughes:  "Mae Marian yn deall yr amgylchedd y mae'r brifysgol yn gweithio o'i fewn, ac mae ganddi ddealltwriaeth gref o'r iaith Gymraeg a'r diwylliant Cymreig.

"Mae ganddi ffordd fodern o ymdrin â llywodraethu a chefnogaeth frwd i lais y myfyrwyr, cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac mae hynny'n golygu ei bod yn hynod addas i fod yn gadeirydd."

Cafodd ei magu yng nghanolbarth Cymru a'i haddysgu yn Aberystwyth a Llundain, ac mae wedi byw yng Ngogledd Cymru am dros 30 mlynedd.  Ymhlith ei diddordebau mae cerddoriaeth a'r theatr, ac mae'n mwynhau cerdded yng nghefn gwlad Cymru yn ogystal â chefnogi tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru.

Am y tro cyntaf erioed, cafodd y swydd ei hysbysebu yn genedlaethol, a chafodd yr ymgeiswyr a gyrhaeddodd y rhestr fer eu cyfweld gan y panel penodi, a oedd yn cynnwys aelodau a'r cyngor a chynrychiolydd ar ran y myfyrwyr.

Dyddiad cyhoeddi: 9 Chwefror 2018