Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor a Siemens Healthcare Diagnostics yn llofnodi memorandwm i gydweithio yn y dyfodol

Dr Fraser Logue, Is-lywydd Gweithrediadau a Rheolwr Gyfarwyddwr yn Siemens Healthcare Diagnostics, (chwith) a'r Athro John G Hughes, Is-ganghellor y Brifysgol yn llofnodi'r memorandwm.Dr Fraser Logue, Is-lywydd Gweithrediadau a Rheolwr Gyfarwyddwr yn Siemens Healthcare Diagnostics, (chwith) a'r Athro John G Hughes, Is-ganghellor y Brifysgol yn llofnodi'r memorandwm.Mae Prifysgol Bangor a Siemens Healthcare Diagnostics wedi llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth ffurfiol a fydd yn galluogi'r ddau sefydliad i gydweithio'n agosach yn y blynyddoedd i ddod.    

Mae Siemens Healthcare Diagnostics, sydd ar safle Glyn Rhonwy yn Llanberis - taith tua chwarter awr o'r Brifysgol, yn cyflogi tua 500 o bobl fel rhan o Siemens Healthcare, sy'n un o brif ddarparwyr technoleg i'r diwydiant gofal iechyd yn y byd. Mae'r cwmni'n arloeswr ym maes technolegau meddygol sy'n helpu i ddarparu gofal iechyd o well ansawdd. Yn ogystal, mae'n un o 'Gwmnïau Angor' Llywodraeth Cymru ac wedi'i ddynodi felly oherwydd ei bwysigrwydd i economi Cymru'n gyffredinol.  

Gan rannu diddordebau'n bennaf yn natblygiad arbenigedd a hyfforddiant yn ymwneud â Gwyddorau Biolegol a Bywyd, ond hefyd Peirianneg, Busnes, Rheolaeth a Gwyddorau Cyfrifiannu, mae'r ddau sefydliad yn rhannu gweledigaeth gyffelyb ar gyfer datblygiad economaidd a bywiogrwydd economi Gogledd Cymru drwyddi draw.

Felly, yn ystod y misoedd diwethaf mae'r cwmni a'r Brifysgol wedi bod yn cydweithio drwy Raglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Tra bo'r Brifysgol a'r cwmni wedi gweithio o'r blaen ar brojectau unigol a phenodol iawn, mae'r Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol (SIP) wedi arwain at gyfnewid staff a thrafodaethau ar y lefelau rheoli uchaf, yn ogystal ag ar lefelau gweithrediadol, yn y ddau sefydliad. Mae hyn wedi rhoi golwg lawer mwy cynhwysfawr a chorfforaethol ar gyfleoedd posibl i gydweithio yn y dyfodol.

Meddai’r Athro John G. Hughes, Is-ganghellor, Prifysgol Bangor: 

"Mae cael sefydliad byd-eang fel Siemens ar garreg drws y Brifysgol, gyda chymaint o ddiddordebau'n gyffredin rhyngom, yn academaidd ac o ran datblygiad economaidd y rhanbarth, yn rhoi cyfle gwych i ni ddatblygu ein staff ar y cyd. Mae'n gyfle digymar i roi profiad gwaith ac astudio i'n hisraddedigion a'n hôl-raddedigion, yn ogystal ag i weithio gyda'n gilydd er budd y rhanbarth yn gyffredinol." 

"Rwyf wrth fy modd, felly, bod gennym yn awr fframwaith ffurfiol a fydd yn ein galluogi i gydweithio mewn ffordd fwy pendant ac effeithiol dros y blynyddoedd i ddod, a hynny er budd pawb."

Meddai Dr Fraser Logue, Is-lywydd Gweithrediadau a Rheolwr Gyfarwyddwr yn Siemens Healthcare Diagnostics: 

"Rydym yn falch ein bod wedi ffurfio'r bartneriaeth hon gyda Phrifysgol Bangor. Mae arloesi a ffyrdd newydd o feddwl yn allweddol i'n llwyddiant fel cwmni a'n nod yw y bydd y cytundeb hwn yn rhoi cyfle i staff Siemens yn Llanberis ac i staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor i ddatblygu eu sgiliau. Yn bwysig o safbwynt economaidd, bydd y bartneriaeth hon yn cryfhau'r doniau sydd ar gael yn y rhanbarth drwy gyfnerthu'r cyfleoedd i astudio, ennill cymwysterau a chael profiad o weithio mewn sefydliad byd-eang yn yr ardal. Gobeithir hefyd y bydd yn denu rhai gyda sgiliau allweddol i gartrefu yn ardal eithriadol hardd Gogledd Cymru."

O ganlyniad i lofnodi'r Memorandwm o Ddealltwriaeth, bydd y ddwy ochr yn awr yn cydweithio'n agosach i fanteisio ar nifer o gyfleoedd a ddaeth i'r amlwg yn ystod y rhaglen SIP.  Mae’n debygol y bydd myfyrwyr o'r Brifysgol yn elwa o fynd ar leoliadau gwaith ac astudio i safle Siemens a bydd hynny'n gwella'n fawr ei siawns o gael swyddi da yn y dyfodol. Bydd y cwmni a'r Brifysgol hefyd yn cydweithio ar ddulliau newydd o ymwneud â Datblygiad Proffesiynol Parhaus, a fydd o fudd i staff y ddau sefydliad.   Bydd y cwmni'n edrych ar gydweithredu a chefnogi ymchwil mewn meysydd sy'n gyffredin i'r ddau sefydliad.  Mae'r ddwy ochr yn eiddgar hefyd i gydweithio ar weithgareddau estyn allan addysgol, yn arbennig i hybu ymwybyddiaeth o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg ymysg pobl ifanc, yn ogystal â denu a datblygu cronfa o bobl ifanc ddawnus gyda chymwysterau addas sydd eu hangen i arwain yr economi wybodaeth yng Ngogledd Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mai 2015