Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn agor Labordai Gweithgarwch Corfforol ar gyfer Iechyd a Lles

Mae Prifysgol Bangor wedi buddsoddi £1m mewn darpariaeth newydd sy'n cynnwys y dechnoleg ddiweddaraf. Dyma'r Ganolfan Gweithgarwch Corfforol ar gyfer Iechyd a Lles (Canolfan PAWB Centre), sydd yn rhan o'r Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer, sydd wedi ennill bri'n rhyngwladol.

Lluniau o agoriad Canolfan PAWB yma.

Mae dau labordy ffisioleg ymarfer newydd, lle'r ymchwilir i'r ffordd mae'r corff dynol yn gweithredu, yn ogystal â labordy dysgu mawr newydd, yn ymestyn a chyfnerthu adnoddau dysgu ac ymchwil presennol yr Ysgol.  Mae'r rhain yn ymdrin â'r amrywiaeth o fuddion iechyd a geir drwy ymarfer a gweithgarwch corfforol a hefyd yn ymchwilio i berfformiad, chwaraeon ac amgylcheddau eithafol.

Mae'r lle newydd, hynod hyblyg hwn, yn adnodd ychwanegol pwysig i fyfyrwyr ac ymchwilwyr yr Ysgol a bydd yn canolbwyntio'n bennaf ar ffisioleg ac adsefydlu. 

Roedd Yr Athro Tim Woodman, Pennaeth yr Ysgol Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer yn awyddus iawn i bwysleisio hynny: 

"Mae'r estyniad newydd hwn yn sicrhau'r profiad dysgu gorau i fyfyrwyr drwy leoli'r ystafelloedd dysgu newydd â'r labordai profion ffisiolegol ac adsefydlu gyda'i gilydd.  Mae hyn yn cadarnhau'r cysylltiad anhepgor rhwng y gwaith ymchwil a gyflawnir gan yr Ysgol a'i gweithgareddau addysgu. Bydd y labordai newydd yn sicrhau bod yr Ysgol yn parhau i gynnig amgylchedd rhagorol ar gyfer ymchwil ffisiolegol a datblygiad myfyrwyr.

Dywedodd Dr Peter Higson, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr hyn am agoriad y Labordai:  

“Mae'r Ysgol yn gwneud ymchwil ragorol ac mae ganddi gysylltiadau helaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac mae'n cyfrannu at ei ymdrechion ymchwil trwy weithgareddau ar y cyd. Bydd y labordai'n galluogi i'r gweithgarwch ar y cyd hwn ymdrin yn well â heriau iechyd a lles penodol y mae poblogaeth Cymru, a phoblogaeth y byd, yn eu hwynebu.

Roedd amryw o ymchwilwyr a myfyrwyr yn arddangos eu gwaith. 

Yn eu plith oedd Dr Jamie Macdonald, Uwch Ddarlithydd mewn Ffisioleg Ymarfer Clinigol a Gweithgareddau Awyr Agored ac aelod o grŵp ymchwil yr Ysgol i amgylcheddau eithafol.  Mae’n egluro fel a ganlyn:

"Bum yn arddangos beic ymarfer sydd wedi'i gynllunio'n arbennig i'w ddefnyddio mewn uned haemodialysis.  Mae ar gleifion gydag afiechyd cronig cam pump ar yr arennau angen triniaeth reolaidd lle maent yn cael eu cysylltu wrth aren artiffisial i dynnu cynnyrch gwastraff a hylif gormodol o'u cyrff.  Mae'r driniaeth hon yn digwydd mewn uned haemodialysis dair gwaith yr wythnos am oddeutu pedair awr.  Yn ystod y driniaeth mae'n rhaid i'r claf eistedd ar gadair.  Mae ein beic ymarfer sydd newydd ei gynllunio yn galluogi i'r cleifion hyn ymarfer yn ystod eu triniaeth. Mae'n cynyddu eu gweithgaredd corfforol a gobeithio'n gwella ansawdd eu bywydau."

Roedd Dr Aamer Sandoo, darlithydd mewn ffisioleg cardiofasgwlaidd ac ymchwilydd yn grŵp ymchwil Iechyd, Ymarfer ac Adferiad yr Ysgol, yn dangos sut mae'n defnyddio uwchsain cydraniad uchel i archwilio pa mor iach yw'r pibellau gwaed mawr.  Defnyddir uwchsain yn gyffredin mewn ymchwil glinigol i ddeall mwy am y prosesau biolegol sy'n achosi afiechyd y galon. Mae Dr Sandoo wedi cyhoeddi ei waith yn helaeth, gan ddefnyddio'r dulliau diweddaraf o asesu cyflwr pibellau gwaed mewn cleifion gyda chrydcymalau gwynegol, canser y fron ac afiechydon hunanimiwn eraill.

Mae arddangosiadau eraill yn adlewyrchu'r ystod eang o ymchwil gyfredol mewn meysydd yn cynnwys diffyg anadl (apnea) wrth gysgu, effaith blas melys ar gyfradd curiad y galon a gwaith ar weithrediad cyhyr y pen-glin. 

Dyddiad cyhoeddi: 14 Mawrth 2017