Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn dyfarnu Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Chwaraeon

Daeth  y goreuon o blith athletwyr a  chwaraewyr y Brifysgol a’r gymuned leol ynghyd yn ddiweddar i dderbyn gwobrwyon gan Brifysgol Bangor.

Mae’r Brifysgol yn dyfarnu Ysgoloriaethau  Chwaraeon i  fyfyrwyr sydd wedi dangos eu dawn yn eu maes chwaraeon dewisol. Dyfernir Bwrsariaethau Maes Glas i chwaraewyr ac athletwyr addawol o’r gymuned leol ac o’r Brifysgol.

 Wrth gyflwyno’r gwobrwyon dywedodd Cheryl Wright, Dirprwy Gyfarwyddwr Ystadau a Chyfleusterau’r Brifysgol;

“ Rydym yn falch o fedru cefnogi athletwyr addawol lleol ac o fewn y Brifysgol. Rydym yn gobeithio y bydd yr Ysgoloriaethau a’r bwrsariaethau, sydd ar ffurf mynediad di-dâl at adnoddau chwaraeon ac arbenigedd mewn hyfforddi’r Brifysgol am flwyddyn, yn eu cynorthwyo wrth gyrraedd eu nodau.”

Nicol HalliwelNicol HalliwellYn derbyn Ysgoloriaeth Chwaraeon am y tro cyntaf eleni oedd Nicol Halliwell o Gei Connah. Mae Nicol yn chwarae pêl-fasged dros Gymru. Mae hi wedi cynrychioli Cymru Dan 17 am sawl blwyddyn ac roedd yn is-gapten yn ei blwyddyn olaf yn yr oedran. Fe’i dewiswyd hi ar gyfer y sgwad dan 19 yn gynharach eleni- a daethant yn ail ym Mhencampwriaethau Ewrop. Ei nod yw bod yn aelod o’r Sgwad Pêl-fasged Genedlaethol Uwch.

Dywed Nicol  y bydd yr Ysgoloriaeth “O fudd i mi- yn ariannol a thrwy roi’r adnoddau i mi gynnal fy hyfforddiant. Rwy’n teimlo’n freintiedig i dderbyn y wobr.”

Mae Nicol, sydd wedi bod yn chwarae ers ysgol gynradd, yn hyfforddi pum gwaith yr wythnos, gan ddilyn sesiynau cardio, ysbeidiol, craidd a nofio. Mae Nicol, sy’n 18, yn astudio Gwyddorau Chwaraeon, Iechyd ac Ymarfer ac yn gyn ddisgybl o Ysgol Maes Garmon. Dewisodd astudio ym Mangor gan fod y  pwnc roedd hi eisio astudio ar gael a chan nad oedd yn rhy bell o gartref.

Olivia OrchartOlivia OrchartMae Olivia Orchart, sydd yn ddiweddar wedi dychwelyd yn ôl o Bencampwriaethau’r Gymanwlad 2010 fel rhan o Dîm Cleddyfa Cymru, wedi derbyn Ysgoloriaeth Chwaraeon. Bydd yr ysgoloriaeth yn gymorth iddi gystadlu ar lefel rhyngwladol.

Mae Olivia wedi bod yn cleddyfa’n gystadleuol ers yn 13 oed. Daeth yn chweched ym Mhencampwriaethau’r Gymanwlad ac mae wedi ennill Medal Efydd yn Nhîm Epee Iau’r Gymanwlad a’r Arian yng Nghystadleuaeth JCFC Merched. Mae’n gyn enillydd Gwobr Llew Rees y Brifysgol.

Meddai Olivia: “Mae’n wych i gael ennill y Wobr. Bydd o gymorth efo costau hyfforddi ac offer newydd- sydd wir angen arna’i. Rwy’n gobeithio cystadlu dramor yn y flwyddyn sydd i ddod.”

Daw Olivia o Gas Gwent ac mae hi’n 21 oed. Mae hi’n astudio gradd Meistr pedwar blynedd mewn Bioleg Môr. Daeth i Fangor oherwydd yr enw da sydd i’r Ysgol Gwyddorau Eigion ac oherwydd ei bod wedi mwynhau’r Diwrnod Agored.

Tom PurnellTom PurnellEr iddo ond dechrau rhwyfo'r flwyddyn ddiwethaf, mae Tom Purnell o Aberteifi eisoes wedi’i dderbyn i raglen GB World Class Starts- sgwad datblygu ar gyfer Tîm Rhwyfo GB dan 23 oed.

Mae wedi mynychu gwersyll rhwyfo sgwlio dros yr haf ac wedi ennill pencampwriaethau Rhwyfo Dan Do'r Gogledd Orllewin.

Wedi bod yn athletaidd yn yr ysgol, penderfynodd Tom drio chwaraeon newydd yn y Brifysgol a dewisodd rhwyfo oherwydd bod y Clwb o ddifrif yn eu hagwedd tuag at  eu chwaraeon a’u hyfforddi.

Mae Tom yn astudio Dylunio Cynnyrch. Dewisodd ddod i Fangor oherwydd cyfuniad o gwrs, lleoliad a’r croeso oedd o’n teimlo oedd yn perthyn i’r lle.

Meddai: “Mae’n dda cael cydnabyddiaeth am y cyrhaeddiad chwaraeon. Mi fyddaf yn cael budd da o’r gefnogaeth.”

Gall Tom ddefnyddio adnoddau a chefnogaeth hyfforddi’r Brifysgol yn rhad ac am ddim am flwyddyn.

Vicky GottwaldVicky GottwaldGwobr chwaraeon uchaf y Brifysgol yw Gwobr Goffa Llew Rees, sydd yn cael ei ddyrannu i'r chwaraewr mwyaf amlwg ymysg y myfyrwyr. Dyfarnwyd y wobr eleni i Vicky Gottwald. Mae Vicky'n fyfyrwraig ôl-radd ac yn astudio doethuriaeth mewn Gwyddorau Chwaraeon.  Derbyniodd Vicky swm o £750 i gyfrannu at wella'i pherfformiad.

Mae Vicky'n hanu o Grove, Swydd Rhydychen ac yn chwarae Pêl -fasged ar lefel genedlaethol. Er iddi chwarae Pêl-fasged ers iddi fod ym mlwyddyn 10 yn yr ysgol, ni ddechreuodd chwarae'r gêm o ddifrif hyd nes iddi ddod i Brifysgol Bangor yn 2003. Roedd Vicky’n Is-Gapten Gemau’r Cenhedloedd Cartref yn 2009/10. Yn ystod ei hail flwyddyn, ymgymerodd â swyddogaeth Capten a Hyfforddwr Tîm y Merched y Brifysgol.

"Mae'n fraint derbyn y Wobr ac mae eisoes yn cael effaith arnaf. Rwy’n derbyn hyfforddiant un i un am ddwy awr yr wythnos efo hyfforddwr sydd wedi hyfforddi’r Tîm cenedlaethol ymysg eraill, sy’n anhygoel. Mae o’n dweud bod fy mherfformiad wedi gwella rhyw naw mis ymlaen mewn pedwar wythnos.”

Dyddiad cyhoeddi: 1 Rhagfyr 2010