Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Prifysgol Bangor yn helpu disgyblion lleol i ddysgu codio

Bu disgyblion pump o ysgolion cynradd Llŷn yn ymweld â Phrifysgol Bangor yn ddiweddar yn dilyn cydweithio rhwng Canolfan Ehangu Mynediad y Brifysgol a champws Pwllheli Grŵp Llandrillo Menai.

Roedd disgyblion ysgolion Pont y Gof (Botwnnog), Llangybi, Cymerau, Tudweiliog ac Edern eisoes wedi cymryd rhan mewn project CodeClubs yn gynharach yn y flwyddyn, pan ddarparwyd hyfforddiant rhyngweithiol ar godio elfennol gan diwtoriaid Llandrillo Menai a myfyrwyr Prifysgol Bangor.

Yn dilyn y sesiynau hyfforddiant, cymerodd y disgyblion ran mewn cystadleuaeth ddylunio. Y dasg oedd dylunio gêm a chyfrifoldeb y beirniad, Mr Dewi Bryn Jones, sy’n brif beiriannydd yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr, oedd dewis y gêm orau. Derbyniodd yr enillwyr dabled yr un yn wobr.

Yna, estynnwyd gwahoddiad i’r holl ysgolion ymweld ag Ysgol Peirianneg Electronig ac Ysgol Cyfrifiadureg y Brifysgol, fel modd o ddangos i’r disgyblion a’u hathrawon sut y gall meithrin diddordeb cynnar mewn codio a chyfrifiadureg arwain at yrfaoedd llewyrchus mewn maes sydd yn mynd i fod yn un hynod allweddol yn y dyfodol agos.

Wedi eu harwain gan Dr Iestyn Pierce, pennaeth yr Ysgol Peirianneg Electronig, a Dr Sa’ad Mansour, pennaeth yr Ysgol Cyfrifiadureg, aethpwyd â’r disgyblion ar deithiau o amgylch labordai a mannau gweithio’r ysgolion academaidd a rhoddwyd cyfle iddynt ddefnyddio rhywfaint o’r offer a gaiff ei ddefnyddio gan yr academyddion a’u myfyrwyr wrth ddysgu ac wrth ymchwilio.

Meddai Delyth Murphy, pennaeth Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor:

“Mae’r oes pan mai maes i’r dethol rai ‘technegol’ oedd cyfrifiadureg wedi hen orffen - bellach mae plant bach yn hyddysg yn eu defnydd o iPads a ffonau eu rhieni. O ganlyniad, mae’n sefyll i reswm y dylem wneud cymaint ag y gallwn, drwy gydweithio â Grŵp Llandrillo Menai, i gyflwyno’r maes hwn i blant o oed cynnar, fel y bydd gan Ogledd Cymru’r dyfodol gronfa o beirianwyr a chodwyr talentog.”

“Yn ogystal â hyn, mae’r ffaith fod yr holl weithgareddau hyn – y CodeClubs, y gystadleuaeth ddylunio a’r ymweliad hwn â’r Brifysgol – wedi bod drwy gyfrwng y Gymraeg yn arddangos nid yn unig ymrwymiad y Brifysgol i’w darpariaeth academaidd  cyfrwng Cymraeg ond hefyd wrth gynyddu’r llinell addysg cyfrwng Cymraeg o’r cynradd hyd at lefel prifysgol a chyflogaeth maes o law.”

Dyddiad cyhoeddi: 17 Medi 2015