Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol Bangor yn rhannu anrhydeddau yn ystod wythnos Graddio

Roedd y cerddor roc lleol Gruff Rhys a’r troellwr Radio 1 a Radio Cymru, Huw Stephens, ill dau yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd Prifysgol Bangor yn ystod Seremoni Raddio Ddydd Mercher 15 Gorffennaf.

Lowri Evans.Lowri Evans.

Maent ymysg nifer o unigolion dawnus sydd â chysylltiad naill ai â’r Brifysgol neu â Chymru, a  cafod eu derbyn yn  Gymrodyr er Anrhydedd yn ystod Seremonïau Graddio’r Brifysgol.

Daeth Gruff Rhys i'r Brifysgol rhwng ymddangos mewn gwyliau cerddorol o Glastonbury i Japan gyda’r Super Furry Animals. Ac yntau’n ddiweddar wedi gorffen taith lwyddiannus gyda’r Super Furry Animals, mae Gruff Rhys hefyd wedi gweithio ar sawl project unigol gan gynnwys yn fwyaf diweddar, cyfansoddi sgôr ar gyfer y ffilm Set fire to the Stars, am ddyddiau olaf Dylan Thomas, ac American Interior, taith, ffilm a llyfr, lle bu Gruff yn dilyn taith bersonol yn ôl traed y Cymro, John Evans, o’r Waunfawr, a fu’n archwilio a mapio afon y Missouri  wrth chwilio am y llwyth o ‘Indiaid’ brodorol a oedd yn siarad Cymraeg ac  y cyfeirid atynt yn chwedlau Cymru.  Mae ei lyfr, American Interior, wedi ei gynnwys ar restr fer categori Ffeithiol Greadigol Saesneg ar gyfer Llyfr y Flwyddyn 2015, tra  enillodd  wobr Cerddoriaeth Cymru 2011 am ei albwm, Hotel Shampoo.  Cafodd yr albwm Stainless Style gan ei broject cydweithredol electro-pop, Neon Neon,  enwebiad hefyd am Wobr Nationwide Mercury yn 2008.

Roedd ei gefnder, Huw Stephens, hefyd yn cael ei anrhydeddu am ei gyfraniad i gerddoriaeth gyfoes cyn iddo ef mynd yn ei flaen i ymddangos yng Ngŵyl Latitude. Huw Stephens yw troellwr ieuengaf gorsaf Radio 1 y BBC a chyd-gyflwynydd rhaglenni cerddoriaeth Radio Cymru, C2.  Mae Huw Stephens hefyd yn darlledu ac ysgrifennu am gerddoriaeth ac yn gyfrifol am lwyfan sawl gŵyl gerddorol.  Yn 2007 sefydlodd ŵyl gerddoriaeth newydd yng Nghaerdydd, sef Sŵn. 

Jeremy HowellJeremy Howell.A hithau’n hanu o Lŷn ac yn gyn ddisgybl o Ysgol Glan y Môr, efallai nad yw’n syndod bod Lowri Evans wedi dod i’r amlwg yn y byd morwrol.  Er mai cyfrifeg yw ei chefndir, ers pum mlynedd bellach mae Lowri Evans yn Gyfarwyddwr Cyffredinol Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Materion Môr a Physgodfeydd y Comisiwn Ewropeaidd.  Derbyniodd Lowri Evans Cymrodoriaeth er Anrhydedd am ei chyfraniad i Wyddorau Eigion.

Wedi graddio’n wreiddiol o Goleg Iechyd a Gwyddorau Ymddygiad Prifysgol Bangor, mae Jeremy Howell bellach yn Athro ym Mhrifysgol San Francisco, prifysgol fechan, Jeswitaidd uchel ei pharch. Cafodd ei dderbyn fel Gymrodor er Anrhydedd am ei gyfraniad i wyddorau chwaraeon.

Derbyniodd Dr David Roberts, cyn Gofrestrydd  ac Ysgrifennydd y Brifysgol, a ymddeolodd yn ddiweddar, anrhydedd am ei wasanaeth i’r Brifysgol.  Bu Dr David Roberts, sy’n dal i fyw yn lleol, yn aelod o staff y Brifysgol am 35 o flynyddoedd, gan wasanaethu am un mlynedd ar ddeg fel Cofrestrydd Academaidd cyn dod yn Gofrestrydd y sefydliad, swydd a ddaliodd am bymtheg mlynedd. Ysgrifennodd Dr Roberts y llyfr diweddaraf ar hanes y Brifysgol, Prifysgol Bangor 1884-2009.

Dr David RobertsDr David Roberts.Yn ymuno ag ef roedd cyn-fyfyriwr a raddiodd o’r Brifysgol yn 1958. Mae Bernard Taylor CBE ar hyn o bryd yn Gadeirydd Cambridge Laboratories Ltd ac mae ganddo radd mewn sŵoleg. Dechreuodd Bernard Taylor ei yrfa fferyllol mewn marchnata gyda SmithKline & French. Roedd gyda Glaxo o 1963 - 1990,  yn  Awstralasia yn bennaf, gan godi i fod yn Brif Weithredwr Glaxo Worldwide.  Yna fe aeth ymlaen i gyd-sefydlu a gweithredu fel Gadeirydd Gweithredol Medeva plc, cyn symud i’w swydd bresennol. Mae i’w anrhydeddu am ei wasanaeth i wyddor fferyllol.

Daeth Myrddin ap Dafydd a Meirion Prys Jones i ymuno â’r seremoni raddio ddydd Mawrth am 3.00. Roedd Myrddin ap Dafydd, sylfaenydd Gwasg Carreg Gwalch,  y cyhoeddwyr o Lanrwst, yn cael ei anrhydeddu am ei wasanaeth i lenyddiaeth Gymraeg a’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Mae Meirion Prys Jones yn gadeirydd y Network to Promote Linguistic Diversity; rhwydwaith Ewropeaidd sy'n ymwneud ag amrywiaeth ieithyddol. Mae’n gyn Brif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg ac yn uchel ei barch ledled Ewrop gan bobol sydd yn ymwneud â hawliau ieithyddol a chynllunio ieithyddol. Roedd yn derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd am ei waith yn y maes yma.

Bernard Taylor CBEBernard Taylor CBEaeth Nicholas Snowman OBE, Cadeirydd Wartski’s  i'r Brifysgol i dderbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd am ei wasanaeth i fyd busnes. Efallai bod enw Wartski yn fwy cyfarwydd nag enw Nicholas Snowman, er ei fod y bedwaredd genhedlaeth o’i deulu i arwain y gemyddion sydd bellach wedi ymsefydlu yn Llundain ac sy’n delio mewn gemwaith cain, blychau aur, arian a gweithiau celfyddyd gan Carl Fabergé.  Sefydlwyd y cwmni’n wreiddiol ym Mangor gan Morris Wartski yn 1865, ac yntau’n ffoadur o Rwsia’r Tsar.  

Roedd Shireen Chambers yn ymuno ag ef yn yr un seremoni. Mae Shireen Chambers, a raddiodd o Brifysgol Bangor, ar hyn o bryd yn Brif Weithredwr a Chyfarwyddwr Technegol yr Institute of Chartered Foresters. Anrhydeddwyd hi am ei chyfraniad i goedwigaeth.

Dywedodd yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor y Brifysgol: “Mae Prifysgol Bangor wedi cael canlyniadau gwych mewn sawl maes yn y flwyddyn academaidd a aeth heibio:  cafodd  y Brifysgol ei rhoi ymysg y 100 prifysgol uchaf yn y byd o ran ei Myrddin ap Dafydd a Meirion Prys Jones.Myrddin ap Dafydd a Meirion Prys Jones.golygwedd ryngwladol, ac yn yr 20 uchaf am brofiad myfyrwyr, yn ogystal â sicrhau canlyniadau ardderchog yn yr asesiad cenedlaethol o ansawdd ymchwil (REF). Wrth i ni ddathlu llwyddiant ein myfyrwyr a’r Brifysgol, mae’n fraint hefyd cael  gwobrwyo eraill sydd â chysylltiad â Chymru neu’r â’r Brifysgol ac sydd wedi rhagori yn gwahanol feysydd gan wneud cyfraniad gwerthfawr.”

Mae straeon am ein graddedigion llwyddiannus yma.

 

 

 

Nicholas Snowman OBENicholas Snowman OBEShireen ChambersShireen Chambers

Dyddiad cyhoeddi: 10 Gorffennaf 2015