Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Prifysgol i atal y dirywiad yn nifer athrawon Addysg Grefyddol

Mae Prifysgol Bangor yn cyfrannu at gynyddu’r nifer o athrawon sydd ar gael i ddysgu Addysg Grefyddol ac at wella’r adnoddau dysgu sydd ar gael i athrawon a disgyblion.

Mae’r pwnc wedi bod yn wynebu argyfwng yn y blynyddoedd diweddar, gydag athrawon yn teimlo nad ydynt yn gymwys i ddysgu cwricwla TGAU a Lefel A, gan iddo wynebu sawl newid yn ddiweddar. Ar yr un pryd, nid yw’r niferoedd sydd yn cael eu recriwtio o blith graddedigion newydd yn cwrdd â’r galw am athrawon newydd i ddysgu’r pwnc.

Bydd project newydd tair blynedd o hyd yn Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas y Brifysgol yn casglu ynghyd adnoddau dysgu a’u dosbarthu at ddefnydd athrawon a disgyblion, ac yn cynhyrchu rhai o’r newydd yn ogystal. Bydd hefyd yn annog myfyrwyr presennol i ystyried gyrfa fel athrawon Addysg Grefyddol.

Fel yr esboniodd Dr Lucy Huskinson, sydd yn arwain y gwaith:

“Mae’n rhaid i ni sicrhau bod gennym ddigon o athrawon a darpar athrawon sydd yn teimlo’n hyderus wrth gyflwyno’r cwricwla newydd sydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer AG yn ysgolion uwchradd Cymru a Lloegr, er mwyn cwrdd â thwf mewn diddordeb yn y maes ymhlith disgyblion.

Rydym yn awyddus i ddatrys dwy broblem yr ydym wedi eu canfod, sef diffyg hyder ac arbenigaeth, sy’n cael ei adrodd gan athrawon ysgolion uwchradd sydd yn teimlo nad oes ganddynt yr adnoddau i ddysgu cwricwlwm diwygiedig Lefel A; a’r dirywiad sylweddol yn nifer myfyrwyr y pwnc o fewn prifysgolion y DU sydd yn ystyried dilyn gyrfa ddysgu ym maes addysg grefyddol neu athroniaeth.”

“Rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at gydweithio gyda nifer o ysgolion ar draws Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr, er mwyn ymchwilio’r berthynas rhwng y pynciau sy’n cael eu dysgu dan fantell addysg grefyddol ac athroniaeth mewn ysgolion a’r ffordd mae eu defnydd yn y byd gwaith yn cael eu hystyried. Byddwn wedyn yn cyflwyno argymhellion ar sut y dylid dysgu’r pynciau ar lefel genedlaethol.”

Wrth geisio annog mwy o fyfyrwyr i ystyried dysgu fel gyrfa, bydd y project hefyd yn annog myfyrwyr presennol i ystyried cymhwyso fel athrawon AG, gan roi cyfleoedd iddynt brofi dysgu AG wrth gymryd rhan mewn gweithgareddau wedi eu cefnogi.

Meddai Dr Rowan Williams, cyn Archesgob Caergaint a Meistr Coleg Magdalene, Caergrawnt:

“Rwyf wrth fy modd yn croesawu’r fenter newydd y mae Prifysgol Bangor yn ei rhannu gydag ysgolion Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.  Yn fwy nag erioed o’r blaen, mae’n debyg ein bod angen athrawon astudiaethau crefyddol a all agor gwir ddyfnder dynol y pwnc, sydd wedi ymrwymo i’w bwysigrwydd ac sydd â’r adnoddau llawn ar gyfer y dasg. Dylai fod yn amlwg - er nad yw’n aml - nad rhyw bwnc ymylol sy’n creu embaras yw addysg grefyddol wrth i ysgolion baratoi myfyrwyr ar gyfer ein cymdeithas gymhleth. Mae’r project hwn yn rhoi sylwedd ac addewid  gwirioneddol ar gyfer strategaeth fwy digonol i ddatblygu’r maes, a dylid ei groesawu’n eiddgar.”

Mae athrawon yn y rhanbarth hefyd wedi croesawu'r newyddion.

Dywedodd Ray Wood, Arweinydd Cwricwlwm y Dyniaethau yn Ysgol Emrys ap Iwan, Abergele:

"Bydd y project hwn yn helpu i godi dyheadau ein myfyrwyr, yn enwedig rhai o'n hardaloedd mwy difreintiedig, ac yn sicr bydd yn arwain at fwy o fyfyrwyr yn dewis astudio AG ar lefel gradd." 

Meddai Dr Gareth Lanagan, Rheolwr Ardal y Rhaglen, Grŵp Llandrillo-Menai

"Rwy'n credu y bydd y project hwn yn hollbwysig i lwyddiant Astudiaethau Crefyddol fel pwnc Safon Uwch. O ganlyniad i'r project hwn, bydd safon yr addysgu a'r dysgu yn sicr yn uwch, gan sicrhau cysondeb yn ogystal wrth gyflwyno'r pwnc yn rhyngwladol. "

Dyma oedd sylwadau Mrs Mefys Jones-Edwards, athrawes AG Lefel A yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch:

"Ni allai'r project hwn fod wedi digwydd ar amser gwell oherwydd y pryderon difrifol a godwyd gan y gymuned ddysgu ar draws Gogledd Cymru ynghylch y gofynion Safon Uwch newydd. Mae sylwadau gan athrawon a myfyrwyr yn rhoi tystiolaeth bendant nad oes gan y gymuned ddysgu hyder yn y gofynion hyn.  Croesewir y project hwn gan athrawon a myfyrwyr AG.  Gobeithio y bydd yn arbed AG fel pwnc." 

Dyddiad cyhoeddi: 7 Tachwedd 2018