Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Project Profi ar Restr Fer Gwobr Celfyddydau a Busnes Cymru

Y Tîm Profi buddugol eleni ch-dd: Jordan Pritchard (Ysgol Tryfan), Heledd Roberts (Ysgol Tryfan), Miriam Harmens (Ysgol Tryfan), Stephanie Owen (Ysgol Dyffryn Ogwen), Ellie Owen (Ysgol Tryfan), a'r Prif Feirniad Sasha Davies, Horizon Nuclear Power.Y Tîm Profi buddugol eleni ch-dd: Jordan Pritchard (Ysgol Tryfan), Heledd Roberts (Ysgol Tryfan), Miriam Harmens (Ysgol Tryfan), Stephanie Owen (Ysgol Dyffryn Ogwen), Ellie Owen (Ysgol Tryfan), a'r Prif Feirniad Sasha Davies, Horizon Nuclear Power.Mae Profi, project dysgu drwy brofiad a mentora sy'n rhoi cefnogaeth i ddisgyblion blwyddyn 12 ysgolion uwchradd Ynys Môn a Gwynedd, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Celfyddydau a Busnes Cymru.

Mae Profi yn rhoi hwb i hyder ac yn helpu pobl ifanc i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd trosglwyddadwy a hunan-barch drwy gyfrwng cyfres o weithdai wythnosol gyda'r nod o gynnig nifer o brofiadau gwahanol i'w helpu i ehangu eu gorwelion.  Mae'r project wedi bod yn cael ei redeg yn llwyddiannus am bum mlynedd.

Fel rhan o'r project, gwahoddir elusennau lleol i ysgrifennu briffiau i ddisgyblion sy'n rhoi sylw i faterion yn y gymuned y mae angen eu datrys. Gan weithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr sy'n fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, mae'r disgyblion yn gweithio fel timau cymysg i ddatblygu syniadau am brojectau i fynd i'r afael â'r materion hyn, gan arwain at rownd derfynol lle mae'n rhaid iddynt ddangos y sgiliau a'r cymwyseddau y maent wedi eu datblygu yn ystod y project a chyflwyno'u syniadau i banel o feirniaid yn y gobaith o ennill £500 i'w helusen i gynnal eu project. Eleni roedd y tîm buddugol yn cynnwys disgyblion o Ysgol Tryfan ac Ysgol Dyffryn Ogwen a weithiodd ar frîff a gyflwynwyd gan Crimebeat.

Eleni cafodd Profi grant diwylliant drwy bartneriaeth greadigol Horizon Nuclear Power a  Santander Universities, ac yn sgil eu gwaith caled a'u llwyddiant mae partneriaeth greadigol Horizon Nuclear Power a Profi - partneriaeth greadigol Prifysgol Bangor, wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Gymunedol Celfyddydau a Busnes. Cynhelir y gwobrau ar nos Wener 25 Mai yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd.

Dywedodd Claire Burgess, Cydlynydd Rhaglen Addysg Horizon: "Mae Profi yn rhan bwysig o'r gwaith yr ydym ni yn ei wneud gyda phobl ifanc ledled Gogledd Cymru, er mwyn eu cefnogi i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol.  Rydym yn falch iawn bod project Profi wedi cyrraedd y rhestr fer am Wobr Celfyddydau a Busnes ac rydym yn falch o gael bod yn rhan o'u llwyddiant.  Hoffwn ddymuno pob lwc iddyn nhw a'r cystadleuwyr eraill yn y gwobrau!"

Dywedodd Kimberley Jones, Cydlynydd Project Profi: "Mae cyrraedd y rhestr fer mewn gwobr o'r fath yn gydnabyddiaeth o'r gwaith caled ac o ymrwymiad y bobl ifanc a gymerodd ran yn y rhaglen yn y gorffennol. Bydd y bobl ifanc a gymerodd ran yn Profi'n parhau i fy ysbrydoli i ehangu'r project ymhellach, gan roi cyfle i fwy o bobl ifanc ddatblygu sgiliau newydd a magu hyder. Mae'r project hwn wedi dod â nifer o sefydliadau at ei gilydd i gefnogi eu cymunedau a bydd yn parhau i feithrin y partneriaethau hynny i'r dyfodol."

Mae Profi yn cael cymorth ariannol gan lawer o fusnesau a sefydliadau lleol sef Horizon Nuclear Power, Santander Universities, Jones Bros Civil Engineering UK, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Magnox Ltd, Grant Diwylliant Celfyddydau a Busnes, Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Partneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru. Mae Profi hefyd yn cael cymorth gan NatWest, Undeb Myfyrwyr Bangor, ac mae ganddo bartneriaethau gydag Ymddiriedolaeth y Tywysog, Gyrfa Cymru a nifer o elusennau lleol sef Crimebeat, Mentrau Iaith Cymru, Gisda a Mind Cymru.

Dyddiad cyhoeddi: 23 Mai 2018