Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Straeon Graddio 2013

I ddathlu wythnos graddio Prifysgol Bangor, darllenwch ein straeon llwyddiannau myfyrwyr isod a gwyliwch ein fideos ar BangorTV.

Cliciwch yma i weld yr oriel lluniau graddio

Myfyrwraig Nyrsio Ddawnus yn Graddio

Ar ôl gwaith caled a dyfalbarhad, bydd myfyrwraig ym Mhrifysgol Bangor yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf Baglor Nyrsio - Anableddau Dysgu yr wythnos hon.

Bu Georgina Hobson, 29, o Gyffordd Llandudno, sy'n gyn-ddisgybl o Ysgol John Bright, yn gweithio fel tiwtor drama yn America mewn gwersyll haf i bobl ag anghenion arbennig.

Darllen stori Georgina...

Cyn Beiriannydd yn y Llynges yn graddio mewn Nyrsio

Ar ôl symud allan o'r cartref teuluol a'i rentu am 3 blynedd i dalu am addysg uwch, bydd myfyriwr o Brifysgol Bangor yn graddio'r wythnos hon.

Bydd Anthony Green, 43, o Benmaenmawr, sy'n briod ac yn dad i dri o blant, yn derbyn gradd BA Nyrsio (Anabledd Dysgu).

Darllen stori Anthony...


Mark yn paratoi at daith feicio o amgylch y byd

Mae myfyriwr o Brifysgol Bangor yn paratoi at daith feicio arbennig iawn o gwmpas y byd ar ôl iddo raddio'r wythnos hon.

Mae Mark Phillips, 22, o Tameside, Manceinion, sy'n astudio Cemeg ym Mangor ar hyn o bryd, yn bwriadu ymweld â 50 o ryfeddodau mwya'r byd ar ei feic dros y ddwy flynedd nesaf.

Darllen stori Mark...


Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn mynd a busnes lleol o nerth i nerth


Byddai rhedeg busnes yn her fawr i'r rhan fwyaf ohonom, ond bu myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn gwneud hynny ac astudio at ei gradd ar yr un pryd. Graddiodd Rebecca Orford, sy'n 21 oed ac yn dod o Lanfairpwll, gyda BSc Cadwraeth Amgylcheddol yr wythnos hon.

Dywedodd Rebecca: "Rwy'n dod o deulu hunangyflogedig, ac rwyf wastad wedi gwerthfawrogi pwysigrwydd llwyddo mewn meysydd yr ydych yn gryf ynddynt."

Darllen stori Rebecca...

Myfyriwr amaethyddol y flwyddyn yn graddio

Ni fydd myfyriwr o Brifysgol Bangor sy’n graddio'r wythnos hon fyth yn anghofio’r teimlad anhygoel o dderbyn canlyniadau ei radd.

Bydd Huw Emrys Mitford Davies, 24, o Langefni, Ynys Môn, sy’n gyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Llangefni, yn graddio gyda BSc Amaethyddiaeth, Cadwraeth a’r Amgylchedd.

Darllen stori Huw...

Llwyddiant mewn Cemeg i ŵr lleol

Mae cyn-ddisgybl o Ysgol Tryfan yn falch iawn o fod yn graddio'r wythnos hon ar ôl tair blynedd o waith caled.

Roedd Toby Ellis, 23, o Dregarth, yn graddio gyda gradd BSc Cemeg yr wythnos hon, ddeng mlynedd wedi i'w fam, Sarah Tomlinson, raddio mewn Llenyddiaeth Saesneg, y ddau'n graddio o Brifysgol Bangor.

Darllen stori Toby...

Profiad newydd i fam leol

Mam ifanc a adawodd yr ysgol yn 16 oed yn dweud fod astudio ym Mhrifysgol Bangor wedi newid ei bywyd.

Mae Natasha Yvonne Stubbs-Davies, 35,  mam i dri o blant o Ddeganwy, yn graddio gyda BSc mewn Bioleg Canser.

Darllen stori Natasha...

Myfyrwraig Busnes arobryn yn graddio

Bydd cyn-ddisgybl o Ysgol Uwchradd y Trallwng yn dathlu ei llwyddiant yn seremoni raddio Prifysgol Bangor yr wythnos hon.

Bydd Susan Jeffreys, 21, o'r Trallwng, yn graddio gyda gradd Dosbarth Cyntaf mewn Cyfrifeg a Chyllid yr wythnos hon. Yn ogystal, fe ddyfarnwyd Gwobr Goffa Craig Williams am y perfformiad gorau mewn unrhyw radd israddedig o fewn Ysgol Business Bangor.

Darllen stori Susan...

Darpar athrawes o Ynys Môn yn dathlu

Yn ymfalchïo o weld beth mae gwaith caled yn gallu cyflawni, bydd darpar athrawes o Ynys Môn yn derbyn gradd 2:1 o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Bydd cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Llangefni, Swyn Llewelyn Jones, 21, o Bentre Berw, yn graddio’r wythnos hon gyda BA Addysg Gynradd (SAC).

Darllen stori Swyn...

Myfyriwr gyda’r canlyniadau gorau yn ei flwyddyn olaf yn graddio

Bydd Siôn Elwyn Hughes, 21, o Fethel, Caernarfon yn graddio o Brifysgol Bangor gyda
BA Dosbarth Cyntaf yn y Gymraeg. Siôn yw enillydd Gwobr Syr John Morris Jones. Cafodd y wobr ei sefydlu dros ddeugain mlynedd yn ôl ac fe’i dyfernir i'r myfyriwr/myfyrwyr a gafodd y canlyniadau gorau yn yr arholiadau gradd yn ei flwyddyn/eu blwyddyn derfynol.

Darllen stori Siôn...

Myfyriwr Gwneud Ffilmiau yn graddio

Yr wythnos hon, mae myfyriwr o Brifysgol Bangor a’i fryd ar fusnes yn graddio ar ôl tair blynedd o waith caled a dechrau disglair i’w yrfa fel gwneuthurwr ffilmiau.

Bydd y cyn-ddisgybl o Ysgol Gyfun Rhydfelen, Osian Williams, 21, o Bontypridd, yn graddio â BA dosbarth cyntaf mewn Cyfathrebu a’r Cyfryngau. Ar ben hynny, enillodd Osian wobr am y traethawd hir ymarferol gorau  gan yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a Chyfryngau.

Darllen stori Osian...

Louis yn dathlu ei 'radd dosbarth cyntaf!

Yr wythnos hon, mae Louis Rhys Waters, 21, o Bencoed, Penybont ar Ogwr, yn graddio o Brifysgol Bangor gyda dosbarth cyntaf mewn Newyddiaduraeth ac Astudiaethau’r Cyfryngau.

Dywedodd Louis, “Mae graddio yn gyflawniad gwych! Er fy mod eisiau ail-fyw’r tair blynedd ddiwethaf, ni fyddwn yn newid dim.

Darllen stori Louis...

Gwobr a gradd i wirfoddolwr

Mae myfyriwr a fu’n gwirfoddoli drwy gydol ei gyfnod yn y brifysgol, yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos yma.

Mae Daniel Rhydderch-Dart, 21, sy'n hanu o Ddolgellau’n wreiddiol, ond bellach yn byw yng Nghonwy, yn graddio mewn Hanes ac Astudiaethau Crefyddol.  Mae hefyd wedi ennill gwobr Downham Andrew, gwerth £ 100, am ei draethawd hir mewn Hanes.

Darllen stori Daniel...

Gradd Gyntaf a Gwobr i Llio

Bydd myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn dathlu’r wythnos hon drwy raddio gyda gradd dosbarth cyntaf  a hefyd ennill gwobr am ei gwaith caled.

Bydd Llio Mai Hughes, 21, o Fryngwran, Ynys Môn yn graddio’r wythnos hon gyda BA Cymraeg gydag Ysgrifennu Creadigol yn ogystal â derbyn gwobr Syr John Morris Jones. Sefydlwyd y  wobr dros ddeugain mlynedd yn ôl ac fe’i dyfernir i'r myfyriwr/myfyrwyr a gafodd y canlyniadau gorau yn eu harholiadau gradd. 

Darllen stori Llio...

Merch o Lŷn yn graddio

Fe wnaeth profiad gwaith arwain at swydd i  fyfyrwraig sy’n graddio ym Mhrifysgol Bangor yr wythnos hon.

Bydd cyn-ddisgybl  o Ysgol Botwnnog, Cari Ann Roberts, 21, o Roshirwaun, Pwllheli yn graddio gyda BA mewn Cyfathrebu a Newyddiaduraeth ar ôl “tair blynedd anhygoel” ym Mangor.

Darllen stori Cari...

Byth yn rhy hwyr i ddysgu!

Bydd aelod staff o Lyfrgell Prifysgol Bangor yn ymuno â’r myfyrwyr yn nathliadau’r wythnos raddio, ar ôl cwblhau cwrs ôl-radd rhan-amser gyda’r Ysgol Dysgu Gydol Oes. Bydd Shân Robinson, 47, o Dregarth, yn graddio gyda MA mewn Astudiaethau Menywod yr wythnos hon.

“Graddio yw’r teimlad gorau yn y byd! Mae’n braf cael y cyfle i ddathlu canlyniad perffaith ar ôl blynyddoedd o waith caled. Yn well fyth, cael rhannu’r profiad gyda’r teulu, sydd wedi fy nghefnogi dros y blynyddoedd, gan aberthu hefyd heb fawr o gwyno."

Darllen stori Shân...

Gweithiwr siop yn ennill gwobr a Gradd Cyntaf

Mae myfyriwr ôl-raddedig hŷn, a adawodd yr ysgol yn 15 oed, yn graddio o Brifysgol Bangor yr wythnos hon.

Dywedodd Ged Hodgson, 43, o Lanfairfechan, sy'n graddio gydag MA mewn Saesneg: "Ar ôl ennill gradd dosbarth cyntaf yn fy BA ac MA ym Mangor, rwyf yn falch o fod yn graddio am yr ail dro. Rwyf yn arbennig o falch o weld cynifer o'r staff a’r ffrindiau a lwyddodd i wneud fy amser ym Mangor mor bleserus.

Darllen stori Ged...

Gwobr a Gradd Dosbarth Cyntaf i fyfyrwraig hŷn

Mae myfyrwraig hŷn sydd wedi ennill gwobr yn edrych ymlaen at ddyfodol gwell ar ôl graddio gyda gradd dosbarth cyntaf o Brifysgol Bangor.

Mae Wendy Ann Evans, 43 oed, o Fangor, yn graddio yr wythnos hon gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Darllen stori Wendy...

Myfyriwr y gyfraith yn ennill ei hachos llys gyntaf CYN graddio

Aeth myfyriwr o Brifysgol Bangor, a ddioddefodd gwahaniaethu yn y gwaith, â'i chyn-gyflogwr i'r llys ac ennill yr achos - cyn gorffen ei gradd yn y gyfraith. 

Penderfynodd Alex Gibson o Fangor astudio'r gyfraith ar ôl dioddef gwahaniaethu ar sail anabledd ac aflonyddu yn ei hen weithle.

Roedd Alex yn benderfynol o fynd â'r cwmni i'r llys ond gan nad oedd yn gallu fforddio'r ffioedd cyfreithiol, penderfynodd gynrychioli ei hun yn  yr achos. Enillodd yr achos llynedd, ar ôl brwydr gyfreithiol a barodd am ddwy flynedd a hanner.

Darllen stori Alex...

Saran yn dathlu derbyn ei gradd yn y Gyfraith   

Mae Saran Enfys Jones, 25, o Llanfair PG, Ynys Môn, wedi graddio o Brifysgol Bangor gyda 2:1 yn y Gyfraith.

Dywedodd Saran, sy’n gyn-fyfyriwr o Goleg Menai: "Mae graddio’n teimlo'n hollol anghredadwy! Cefais ddiagnosis o ganser yn 14 oed,  felly roeddwn wedi colli llawer o addysg, yn enwedig TGAU a Lefel A. O ganlyniad roeddwn yn ansicr ynghylch pa lwybr gyrfa i'w gymryd. Yn y pen draw, ar ôl nifer o flynyddoedd yn gweithio,  a chan fod fy nhad yn swyddog heddlu cyn ymddeol, roeddwn yn gwybod fy mod i eisiau dilyn gyrfa yn y gyfraith ac fe wnes gais i Fangor

Darllen stori Saran...

Myfyriwr y gyfraith yn cipio gwobr chwaraeon mawreddog

Mae Adran Hamdden a Chwaraeon Prifysgol Bangor wedi dyfarnu Gwobr Goffa Llew Rees eleni i Benjamin Pritchard, myfyriwr y Gyfraith. Bydd Ben yn graddio'r wythnos hon gyda gradd Baglor yn y Gyfraith. Mae Ben yn Triathlete o Abertawe, ond mae hefyd yn ymwneud â nifer o glybiau Undeb Athletaidd eraill, gan gynnwys bod yn Is-gapten Clwb Hoci Dynion, Trefnydd Digwyddiad i’r Clwb Beicio Ffordd, ac yn aelod Varsity o dîm Nofio Bangor.

Darllen stori Ben…

Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf i Eira

Mae Eira Winrow, 38, sydd yn wreiddiol o Gaergybi, newydd raddio gyda gradd anrhydedd dosbarth gyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol.

Dywedodd Eira, sydd yn fam brysur i ddau o blant ifanc ac sydd hefyd yn rhedeg tafarn yr Antilope ym Mangor gyda’o gwr: "Mae graddio yn deimlad anhygoel! Mae’r tair blynedd ddiwethaf  wedi bod yn anod d ond pleserus iawn ac rwyf ar goll yn barod heb ddim i’w astudio . Fedrai ddim disgwyl i ddechrau fy ngradd Meistr ym mis Medi   

Darllen stori Eira…

Eurliw ar ben ffordd i wireddu ei breuddwyd

Mae Eurliw Hydref Lloyd Williams, 21, yn graddio o Brifysgol Bangor wythnos yma gyda gradd yn y Gyfraith gyda’r Gymraeg.

Dywedodd Eurliw, a astudiodd yng Ngholeg Meirion-Dwyfor cyn dod i Fangor, “Mae’n deimlad penigamp i fod yn graddio eleni a chael cydnabyddiaeth am ffrwyth fy llafur. Mae’r holl waith caled yn sicr wedi talu ar ei ganfed ac rwy’n edrych ymlaen at ddiwrnod arbennig fydd yn aros yn y cof am byth.

Darllen stori Eurliw…

Cyn bêl-droediwr proffesiynol yn graddio

Mae cyn bêl-droediwr proffesiynol a ddaeth yn ôl adref i Ogledd Cymru i astudio ym Mhrifysgol Bangor yn graddio yr wythnos hon.

Mae David Cashman, 23, o Ddeiniolen, yn graddio gyda gradd mewn Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Gorfforol.

Dywedodd y cyn-ddisgybl o Ysgol Brynrefail: "Rwy'n edrych ymlaen yn fawr i gael ei graddio ar ôl yr holl waith caled.  Gadewais yr ysgol heb lawer o gymwysterau TGAU, ond mi wnes i weithio’n galetach ar ôl gorffen yn yr ysgol. Fodd bynnag,  rwy’n cofio mwynhau astudio Addysg Gorfforol yn ystod fy amser yn Ysgol Brynrefail. "

Darllen stori David...

Myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn dathlu graddio er cof am ei diweddar fam

Rhyddhad, hapusrwydd, ofn a thristwch  - rhai yn unig o'r emosiynau y bydd myfyrwraig o Brifysgol Bangor yn eu teimlo yn ystod ei seremoni raddio'r wythnos hon.

Bydd Fflur Emlyn, 37, o Forfa Bychan, Porthmadog, sy’n gyn-fyfyrwraig o Goleg Harlech yn graddio'r wythnos hon gyda BA mewn Seicoleg. Mae’n teimlo'n falch iawn o'i champ, ac ni all Fflur aros tan y diwrnod graddio fel y gall ddathlu gyda'i phlant, ei thad, ei phartner a’i ffrindiau gorau - ni fyddai wedi cyflawni'r freuddwyd hon hebddynt.

Darllen stori Fflur…

Dyddiad cyhoeddi: 15 Gorffennaf 2013