Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Syniadau Mawr myfyrwyr Bangor

Mae chwe myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol sy’n hybu a dathlu mentergarwch ymhlith pobl ifanc, a hynny gydag amrywiaeth eang (iawn!) o syniadau busnes. Yn eu plith, busnes darparu clytiau o ddeunydd bambŵ ar gyfer babanod a menter gymdeithasol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc ar greu ‘gwestai’ bach i ddraenogod!

Nod Syniadau Mawr Cymru / Big Ideas Wales yw arddangos syniadau busnes a mentergarwch pobl ifanc 16 – 25 oed a’u hybu i ddatblygu’r syniadau hynny ymhellach drwy gynnig cefnogaeth ymarferol iddynt ar gyfer llwyddo ym myd busnes. Bydd rownd derfynol Syniadau Mawr Cymru, sy’n rhaglen a sefydlwyd yn 2016 gan Lywodraeth Cymru, yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Bangor ar 22 Mawrth, lle bydd cyfle i’r bobl ifanc arddangos eu syniadau gerbron cynulleidfa a fydd yn llawn cynrychiolwyr o sectorau a diwydiannau amrywiol Cymru. Bydd y cyfan yn cael ei lywio gan siaradwyr sydd â phrofiad uniolgyrchol o fentro a llwyddo ym myd busnes a hwy hefyd fydd yn cyhoeddi’r enillwyr yn y noson wobrwyo. Rhoddir gwobrau unigol ar gyfer y syniadau busnes gorau a’r rhai sydd wedi cael effaith wirioneddol ar gymunedau ac ar yr amgylchedd yng Nghymru, yn ogystal â gwobrau ar gyfer ymdrechion tîm.

Gyda rhaglenni penodol wedi eu teilwra ar gyfer gwireddu syniadau busnes myfyrwyr, megis Enterprise By Design a gwaith yr uned B-Fentrus, nid yw’n syndod gweld enw chwe myfyriwr o Brifysgol Bangor ymhlith y detholion sydd wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Syniadau Mawr Cymru eleni.Rownd derfynol Syniadau Mawr Cymru: (O'r gornel chwith uchaf): Bethany Fox, Alana Nicol, Jenny Light-Foot, Jemima Letts, Joe Kaufman, Rhiannon WilliamsRownd derfynol Syniadau Mawr Cymru: (O'r gornel chwith uchaf): Bethany Fox, Alana Nicol, Jenny Light-Foot, Jemima Letts, Joe Kaufman, Rhiannon Williams

Dyma gip ar y chwe syniad sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol:

Enw: Rhiannon Williams

Oed: 21

Maes astudiaeth: Swôleg gyda Herpetoleg

Syniad busnes: Babanod Bambŵ

Mae clytiau defnydd yn dod yn fwyfwy poblogaidd o ganlyniad i bryderon pobl dros effaith clytiau tafladwy ar yr amgylchedd. Mae clytiau wedi eu gwneud o ffeibr bambŵ yn amsugno hylif ac yn atal adweithion alergeddaidd. Mae bambŵ yn amsugno carbon deuocsid yn effeithiol hefyd ac angen llai o ddŵr na nifer o blanhigion eraill wrth dyfu.

Bydd Babanod Bambŵ yn cynhyrchu clytiau gan ddefnyddio ffeibr wedi ei greu o ganlyniad i brosesu mecanyddol a bydd y bambŵ yn cael ei gaffael yn foesegol drwy gydweithio â ffermwyr a chwmnïau cynhyrchu yn Uganda, gan sicrhau ei bod yn broses gynaliadwy sy’n arddel gwerthoedd Masnach Deg.

Enw: Jenny Light-Hook

Oed: 22

Maes astudiaeth: Addysg Gynradd gya SAC

Syniad busnes: Paws and Claws Pet Service

Gwasanaeth gwarchod a cherdded anifeiliaid anwes yw Paws & Claws Pet Services, yn darparu gwasanaeth ansawdd uchel i gwsmeriaid yn ystod cyfnodau gwyliau.

Enw: Joe Kaufman

Oed: 20

Maes astudiaeth: Sŵoleg gyda Swôleg y Môr

Syniad busnes: Take The Sting Out

Creu protein supplement wedi ei wneud gyda slefren fôr (jellyfish), rhywbeth a fyddai’n cynnig ffynhonnell brotein ychwanegol yn ogystal â mynd i’r afael â’r problemau sy’n wynebu ecosystemau o ganlyniad i’r rhywogaeth yn gorboblogi.

Enw: Jemima Letts

Oed: 20

Maes astudiaeth: Coedwigaeth

Syniad busnes: Tree Sparks

Menter gymdeithasol yw Tree Sparks, sydd â’r bwriad o hybu trafodaethau ynghylch coed. Mae Tree Sparks yn dymuno cynnal sesiynau gyrfaoedd gyda phobl ifanc 15 – 19 oed er mwyn dangos iddynt y cyfleoedd a’r manteision a ddaw o weithio ym maes coedwigaeth a’r amgylchedd.

Enw: Bethany Fox

Oed: 20

Maes astudiaeth: Sŵoleg

Syniad busnes: VIP Animal Boarding

Llety VIP ar gyfer anifeiliaid o bob math, yn gŵn, cathod a chnofilod.

Enw: Alana Nicol

Oed: 21

Maes astudiaeth: Sŵoleg gyda Chadwraeth

Syniad busnes: Hedgehog Hotel

Project i hybu cadwraeth ymysg plant ifanc drwy ddarparu gweithdai ar eu cyfer sy’n rhoi cyfle iddynt adeiladau tŷ draenog. Caiff y ‘tai’ hyn eu cadw yng ngerddi’r plant neu mewn gerddi botaneg lleol.

Gan ddymuno’n dda i’r chwe myfyriwr, meddai Lowri Owen, Rheolwr Projectau Menter Prifysgol Bangor:

“Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i gefnogi ein myfyrwyr i ddatblygu eu mentergarwch a darparu cyfloedd niferus iddynt roi hynny ar waith. Rydym yn falch iawn o gael nifer dda o fyfyrwyr Prifysgol Bangor yn rownd derfynol Syniadau Mawr Cymru. Maent wedi gweithio'n hynod o galed ar ddatblygu eu syniadau busnes ac rydym yn ddiolchgar i'r darlithwyr a'r mentoriaid busnes sydd wedi eu helpu ar gychwyn eu taith entrepreneuraidd.”

Ceir mwy o wybodaeth am Syniadau Mawr Cymru yma:

https://businesswales.gov.wales/bigideas/cy

Dyddiad cyhoeddi: 21 Mawrth 2018