Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Tanio Uchelgais ledled Gogledd Orllewin Cymru - Parc Gwyddoniaeth Menai yn derbyn caniatâd cynllunio llawn

Ar ôl i’r cais cynllunio amlinellol gael ei gymeradwyo’n unfrydol ym mis Mai 2015, mae Parc Gwyddoniaeth Menai Cyf bellach wedi sicrhau caniatâd cynllunio llawn ar gyfer Parc Gwyddoniaeth arbennig cyntaf Cymru, a hynny ar Ynys Môn.   Drwy weithio gyda’r Penseiri, FaulknerBrowns Architects a’r prif gontractwyr sydd wedi’u penodi’n ddiweddar, bydd modd cwblhau'r prosiect cyffrous hwn gan Brifysgol Bangor.   Mae M-SParc yn bwriadu gorffen y gwaith adeiladu yn 2017/18.

Uchelgais M-SParc yw denu partneriaethau ymchwil gwyddonol a diwydiannau uwch-dechnoleg i'r parc ac elwa o greu clystyrau mewn sectorau allweddol.  Nod y prosiect uchelgeisiol, sydd wedi sicrhau buddsoddiad o £10.8 miliwn gan Lywodraeth Cymru a £10.2 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yw sicrhau cyfleoedd gwaith o safon uchel; mathau nad ydynt ar gael yn y rhanbarth ar hyn o bryd.

Mae’r rhain yn cynnwys rolau ymchwil arweiniol ym maes gwyddoniaeth seiliedig ar wybodaeth a diwydiant mewn sectorau fel carbon isel, ynni a’r amgylchedd a TGCh.   Dywedodd y Cyfarwyddwr Gweithredol, Mr Ieuan Wyn Jones, said “Mae’r prosiect hwn yn cyd-fynd â nifer o strategaethau economaidd sydd ar y gweill ar hyn o bryd, a daw ar amser delfrydol i gysylltu â phrosiectau eraill sydd ar y gweill yn y rhanbarth, gan gynnwys Wylfa Newydd a phrosiectau yn y sector adnewyddadwy. Fodd bynnag, rydyn ni’n deall bod angen i ni wneud mwy na dim ond darparu eiddo a chymorth busnes rhagorol er mwyn helpu cwmnïau i greu swyddi.   Er mwyn sicrhau bod pobl ifanc yn gallu manteisio i’r eithaf ar y rolau hyn, mae M-SParc yn gweithio gyda Phrifysgol Bangor i ddarparu Graddau Meistr ac ysgoloriaethau sy’n cyd-fynd â’n sectorau allweddol, er mwyn i fyfyrwyr allu graddio gyda'r sgiliau priodol.  

Bydd y Parc Gwyddoniaeth yn creu cysylltiad rhwng cwmnïau arloesol a Phrifysgol Bangor.  Rydyn ni’n cynnal trafodaethau pellach â nifer o denantiaid posib o amryw o wahanol sectorau yn barod.”

Mae M-SParc wedi  penodi Willmott Dixon Ltd fel contractwr ar gyfer y gwaith o adeiladu’r adeilad cyntaf.  Dywedodd Rheolwr y Prosiect, Pryderi ap Rhisiart, “Mae’r cwmni adeiladu wedi ymrwymo i gyflwyno manteision cymunedol a gweithio gyda’r gadwyn gyflenwi leol; rhywbeth y bydd M-SParc yn ei gefnogi’n frwd.”

Penodwyd y cwmni o Bwllheli, Trawscoed Studio, yn ddiweddar i greu delwedd 3D o’r cam cyntaf wedi’i gwblhau.  Mae modd gweld hyn ar wefan M-SParc, ac mae’n caniatáu i ddarpar denantiaid a’r cyhoedd gael gwell syniad o beth fydd ar gael yn yr adeilad.   Yn ôl Dylan Williams, a fu’n gweithio ar y ddelwedd “Roedd yn gyfle cyffrous iawn i weithio ar brosiect mor uchelgeisiol, ac rydyn ni’n hapus iawn gyda’r canlyniadau.”  https://www.youtube.com/watch?v=x0oJelj6zxE

Hefyd, hoffai M-SParc ddiolch i’r gymuned leol, yn arbennig i gymunedau Gaerwen a Llanfihangel Ysceifiog.   Mae'r adborth a gafwyd yn y digwyddiadau ymgynghori â’r cyhoedd a gynhaliwyd wedi bod yn werthfawr iawn, ac wedi helpu i lunio’r cam cyntaf fel y mae nawr.    Bydd tîm y Parc yn parhau i weithio’n agos gyda’r gymuned.”


Dywedodd yr Athro John G. Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Bangor, “Mae Prifysgol Bangor yn falch dros ben o glywed y newyddion fod y cais cynllunio manwl wedi’i gymeradwyo.   Mae nifer o adrannau'r Brifysgol yn chwarae rhan flaengar yn y Prosiect yn barod, a dim ond cryfhau fydd y cydweithio hwn, wrth i’r Parc ddal ati i ddatblygu.” 

Dyddiad cyhoeddi: 25 Gorffennaf 2016