Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tri i gystadlu ar ran y Brifysgol mewn cystadleuaeth entrepreneuriaeth

Y beirniaid, Diane Roberts, Dr Siwan Mitchelmore a'r Athro John G Hughes yn cyflwyno siec i Dr Ned Hartfiel.Y beirniaid, Diane Roberts, Dr Siwan Mitchelmore a'r Athro John G Hughes yn cyflwyno siec i Dr Ned Hartfiel.Mae tri myfyriwr o Brifysgol Bangor wedi cael eu dewis i gynrychioli’r Brifysgol ar gyfer rownd ranbarthol cystadleuaeth Entrepreneuriaeth Prifysgolion Santander.

Yn dilyn cystadlu yn erbyn dros 30 o geisiadau eraill i gyrraedd y  rhestr fer o chwe phroject entrepreneuraidd, gwobrwywyd Ned Hartfiel, sydd newydd dderbyn gradd PhD, a myfyrwyr gradd Meistr mewn Seicoleg, Alex Bailey a Daniel Pascoe gyda siec gwerth £200 at eu ceisiadau. Byddant hefyd yn gymwys i dderbyn cefnogaeth busnes trwy raglen B-Fentrus Adran Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol.

Cyflwynodd y rhai hynny oedd ar y rhestr fer fideo byr ac yna cyflwyno eu syniadau gerbron panel beirniaid oedd yn cynnwys yr Athro John G Hughes, Is-ganghellor y Brifysgol, Diane Roberts, Rheolwr Perthynas Cangen Prifysgol Santander a Dr Siwan Mitchelmore,  Darlithwraig Busnes yn Ysgol Busnes Bangor.

Llwyddodd Dr Ned Hartfiel  i berswadio’r beirniaid o rinweddau ei Healthy Back Company.  Ac yntau eisoes yn masnachu, ef oedd yn fuddugol yn y categori ôl-refeniw. Mae ei gwmni eisoes yn cynnig rhaglen cefn iach, sydd yn mynd i’r afael â phoen cefn ac absenoldeb o’r gwaith o ganlyniad.  Mae Ned wedi cwblhau Doethuriaeth mewn Economeg Iechyd, a bellach yn denu cleientiaid i’w raglen sy’n seiliedig ar ioga ac sydd eisoes wedi ei darparu ar gyfer staff Heddlu Glannau Merswy, Cyngor Conwy ac Ysbyty Great Ormond Street yn Llundain.  Dangosodd ymchwil ei ddoethuriaeth bod staff a oedd yn dilyn ei raglen ioga am dros chwe mis wedi cael llai o absenoldebau gwaith oherwydd poen cefn o’u cymharu â grŵp rheolaeth.

Meddai Ned: “Mae ennill cystadleuaeth Santander yn y brifysgol yn hwb mawr i’n cwmni!   Dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf byddwn yn cael budd mawr o’r gefnogaeth sy’n cael ei darparu gan dîm Byddwch Fentrus.  Ein nod wrth gwrs, yw ennill y rowndiau rhanbarthol ym Mhrifysgol Northumbria fis Mehefin ac yna’r rownd derfynol yn Llundain fis Hydref.

Byddai ennill Gwobr Entrepreneuriaeth Santander yn ein galluogi i gyflwyno’r rhaglen cefn iach (a’r rhaglen dad-straen) i gannoedd o fusnesau drwy’r DU, ac i wireddu ein cenhadaeth o arbed arian i gyflogwyr drwy gynyddu iechyd a lles eu staff.”

Alex Bailey a Duncan Pascoe yn derbyn siec  fel cam at wireddu eu syniad busnes, Love Box.Alex Bailey a Duncan Pascoe yn derbyn siec fel cam at wireddu eu syniad busnes, Love Box.Enillwyd y categori ‘syniad’, ar gyfer cwmni nad yw’n masnachu, gan ddau fyfyriwr.

Cyflwynodd Alex Bailey a Daniel Pascoe ar Love Basket – cwmni yn canolbwyntio ar werthu masnach ar gyfer iechyd a hapusrwydd rhywiol drwy’r post.

Mae Duncan Pascoe, sy’n 23 ac yn dod o Horsham, Gorllewin Sussex yn dilyn MSc mewn Seicoleg y Prynwr gyda Busnes, wedi iddo gwblhau gradd gyntaf mewn Seicoleg a Niwroseicoleg ym Mhrifysgol Bangor. 

Meddai: “Mae ennill yn dilysu ein syniad ac wedi rhoi hwb mawr i’n hyder dros lwyddo yn y gystadleuaeth.  Rydym wedi ein symbylu yn fwy nag erioed, ac yn awchu am y wobr gyntaf! Y cam nesaf yw paratoi ar gyfer y rhanbarth, drwy hogi ein cynllun busnes, cynnal mwy o  ymchwil y farchnad a pharatoi prototeipiau i’w harddangos.

Siaradodd Siwan Mitchelmore ar ran y beirniaid, gan ddweud:

“Mae datblygu galluoedd entrepreneuraidd yn briodoleddau pwysig i raddedigion. Mae’r gystadleuaeth hon yn fodd gwych i arddangos doniau entrepreneuraidd ein myfyrwyr. Mae Prifysgol Bangor yn darparu cefnogaeth barhaus i’r rhai sydd yn dymuno sefydlu a datblygu eu busnesau eu hunain. Roedd y beirniaid wrth eu bodd gyda safon pawb oedd ar y rhestr fer ac rydym yn eu hannog i barhau i ddatblygu eu syniadau. Rydym yn ddiolchgar i  Brifysgolion Santander am y gefnogaeth sy’n cael ei darparu ganddynt i roi cymorth i’n myfyrwyr wrth ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd.”

Yn cyflwyno ar y rhestr fer oedd (ch-dd) Maisie Prior, Wil Philpib, Rhiannon Quirk, Ibrahim Kawasami, Duncan Pascoe, Alex Bailey, Ned Hartfiel a Robert Brooks.Yn cyflwyno ar y rhestr fer oedd (ch-dd) Maisie Prior, Wil Philpib, Rhiannon Quirk, Ibrahim Kawasami, Duncan Pascoe, Alex Bailey, Ned Hartfiel a Robert Brooks.Bydd myfyrwyr Bangor rŵan yn cystadlu yn erbyn myfyrwyr entrepreneuraidd eraill yn y rownd ranbarthol, ac os yn llwyddiannus, byddant yn cystadlu i ennill pecyn o gyllid hadu gwerth £25k, sesiynau mentora a chefnogaeth, cyfle unigryw i gymryd rhan mewn wythnos sbarduno a chael ‘intern’ wedi ei ariannu’n llawn gan Brifysgolion Santander.

Y myfyrwyr eraill a gyrhaeddodd y rhestr fer oedd Rhiannon Quirk, sydd â gradd Dylunio Cynnyrch o’r Ysgol Addysg, gyda’i chynnyrch Little Quirks Plush; Robert Brooks, myfyriwr Ysgol Gwyddorau Eigion, gyda syniad busnes Finding Nature; Maisie Prior, awdur a myfyrwraig ieithyddiaeth yn ei phedwaredd blwyddyn yn astudio Sbaeneg gyda Phrofiad Rhyngwladol ac sydd hefyd yn fentor cyfoed dros ysgrifennu gyda Gwasanaethau Myfyrwyr,  gyda’i chyfres Pip & Dip Languages, ac Ibrahim Kawasmi, myfyriwr trydedd flwyddyn yn yr Ysgol Fusnes, a fu, ar y cyd gyda Will Philpin, perchennog ‘Willpin Visual’ ac un sydd wedi graddio o’r Brifysgol, yn cyflwyno’u busnes, When It Rains Creative.  Roedd pob un wedi derbyn cefnogaeth drwy raglen Syniadau Mawr Llywodraeth Cymru. 

Dyddiad cyhoeddi: 30 Mawrth 2017